Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Університет) декларує систему принципів і положень, якими керується Університет у процесі прийняття і реалізації рішень для досягнення кращих результатів у сфері інтелектуальної власності (далі – Політика Університету). Політика Університету розроблена з урахуванням Типового положення про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ, яка підготовлена Департаментом країн з перехідною та розвинутою економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності, та Методичних рекомендацій щодо політики у сфері інтелектуальної власності для закладів вищої освіти та наукових установ України, розроблених Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Політика Університету визначає загальні засади щодо набуття, здійснення і захисту прав інтелектуальної власності та правові відносини у сфері інтелектуальної власності між Університетом і працівниками, здобувачами вищої освіти Університету, іншими учасникам інноваційного процесу та стосується питань права власності, охорони та комерційного використання інтелектуальної власності, яка створювалася Творцями під час виконання своїх службових обов'язків або здійснення діяльності в Університеті. У документі викладаються встановлені Інститутом правила співпраці з промисловими та комерційними організаціями і визначаються принципи розподілу економічної вигоди, отриманої в результаті комерціалізації інтелектуальної власності.

Політика Університету має на меті:

1) створення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності Університету, збільшення кількості впроваджених розробок, підвищення рівня ефективності їх комерціалізації, залучення інвестицій в інноваційну діяльність Університету;

2) заохочення, стимулювання і підтримку працівників та здобувачів вищої освіти Університету у проведенні наукових досліджень і створенню розробок, які мають зміцнювати ділову репутацію Університету й приносити користь суспільству;

3) забезпечення правової визначеності та врегулювання відносин між Університетом, працівниками та здобувачами вищої освіти у процесі інтелектуальної, творчої діяльності та відносин із іншими учасниками інноваційного процесу у зв'язку з використанням результатів цієї діяльності;

4) введення у дію прийнятних для Університету процедур виявлення, встановлення режиму права інтелектуальної власності, набуття охорони та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності (далі ОПІВ), власником яких є Університет;

5) забезпечення своєчасної та ефективної охорони ОПІВ та управління ними;

6) створення сприятливих умов для моніторингу, реєстрації та ведення обліку ОПІВ і результатів інтелектуальної, творчої діяльності працівників, здобувачів та інших учасників інноваційного процесу;

7) виявлення і попередження порушень працівниками, здобувачами вищої освіти Університету та іншими учасникам інноваційного процесу прав Університету на результати інтелектуальної творчої діяльності, яку вони здійснюють в Університеті;

8) забезпечення справедливого розподілу надходжень (роялті та паушальний платіж) від комерціалізації інтелектуальної власності з урахуванням частки внеску працівників і здобувачів вищої освіти Університету та інших учасників інноваційного процесу;

9) популяризацію результатів інтелектуальної, творчої діяльності, яка проводиться в Університеті, шляхом проведення виставок, рекламних кампаній й інших заходів, створення сприятливих умов цієї діяльності та забезпечення відповідними ресурсами Університету;

10) зміцнення репутації Університету, як провідного дослідницького закладу вищої освіти України, шляхом використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності працівників і здобувачів вищої освіти Університету у процесі комерціалізації результатів їхньої діяльності як на вітчизняному, так і закордонному ринках, зокрема, але не виключно, з використанням можливостей інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge».

11) з метою забезпечення спадкоємності поколінь і залучення молоді до інтелектуальної, творчої діяльності сприяти створенню сприятливих умов в Університеті, школах і коледжах для діяльності здобувачів вищої освіти та учнів різних рівнів навчання у творчих гуртках та осередках інноваційної спрямованості.

🔗

💥💥💥

Ми часто публікуємо новини про те, що в стінах КПІ втілюють у життя оригінальні ідеї, створюють дивовижні інженерні рішення. За кожним з цих результатів творчої діяльності стоїть автор або ж колектив авторів. І головним їхнім завданням є не лише створити об’єкт інтелектуальної власності, забезпечити його правову охорону, а й передати його суспільству, тобто комерціалізувати.

КПІ ім. Ігоря Сікорського завжди сприяв появі нових об’єктів інтелектуальної власності й не менше уваги приділяє підвищенню їхньої комерційної ефективності. З цією метою Університет ухвалив «Політику КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері інтелектуальної власності», в якій установив правовідносини з авторами. Головними завданнями Політики є: встановлення режиму права інтелектуальної власності; набуття охорони та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), власником яких є КПІ; забезпечення своєчасного та ефективного захисту ОПІВ та управління ними; виявлення та запобігання порушенням працівниками, студентами й іншими учасниками інноваційного процесу прав Університету на результати творчої діяльності, яку здійснюють у КПІ; забезпечення справедливого розподілу надходжень від комерціалізації інтелектуальної власності тощо.

Правовідносини авторів з Університетом забезпечують угоди, які укладають викладачі та студенти перед прийняттям на посаду чи навчанням. Окрім того, відносини між Університетом, Творцями та/або запрошеними дослідниками можуть регулювати договори на проведення досліджень. Значну увагу в Політиці присвячено питанням виплати винагороди авторам за використання їхніх ОПІВ.

Якісна та надійна правова охорона ОПІВ, удосконалення технології їх комерціалізації набуває вирішального значення в підвищенні корисності Університету для суспільства та його авторитету на міжнародній арені.

З Політикою можна ознайомитися за посиланням