Ви є тут

Наукові вісті НТУУ "КПІ". № 6. 2014УДК 621.372.061

Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції / Іванюк Н.О. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 7–15.

У роботі запропоновано модифікацію методу умовної деконволюції при використанні дискретних ортогональних перетворень. Подано алгоритми для реалізації методу в області трансформант Адамара та в базисі RTF (перетворення RTF відрізняється від перетворення Фур’є і є “калькою” різницевих методів). У базисі Адамара розв’язано головну задачу при реалізації алгоритму – знаходження оберненої матриці деградації образу за допомогою символьного методу формування такої матриці будь-якого порядку. Запропоновані алгоритми для реалізації методу умовної деконволюції дають змогу значно спростити обчислення незалежно від порядку матриці. Використання символьних методів при реалізації цих алгоритмів дає можливість скоротити час на проведення операцій обчислення, за рахунок чого виключаються численні операції додавання та віднімання однакових величин. Це дає змогу зменшити операційну похибку. Запропонована модифікація методу реставрації образів у базисі трансформант перетворення Адамара та в базисі RTF легко програмується на ЕОМ. Наведено приклади реставрації еталонних образів з різним рівнем адитивного шуму та різними імпульсними характеристиками деградації (при цьому імпульсні характеристики не підбиралися “всліпу”, а вважалися відомими).

Ключові слова: матриця деградації образу, умовна деконволюція, перетворення Адамара, перетворення RTF, символьні методи.

Іл. 5. Бібліогр.: 23 назви.

УДК 621.314

Порівняльний аналіз середніх ризиків у разі використання рекомендованих граничних значень концентрацій розчине-них у маслі газів для виявлення дефектів у трансформаторах 110 кВ / Абрамов В.Б., Шутенко О.В., Баклай Д.М. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 16–26.

Виконано порівняльний аналіз значень середнього ризику, які супроводжуються використанням граничних значень концентрацій розчинених у маслі газів, рекомендованих відомими методиками. Для розв’язання цієї задачі запропоновано вираз для розрахунку середнього ризику із врахуванням законів розподілів концентрації газів для бездефектного та дефектного станів в умовах, коли діагностика проводиться за комплексом діагностичних параметрів. Використовуючи методи числового інтегрування, було розраховано ймовірності правильних і помилкових рішень для кожної з п’яти порівнюваних методик. Виконаний аналіз отриманих значень середнього ризику виявив, що мінімаль- ні економічні втрати будуть супроводжуватися використанням граничних концентрацій, рекомендованих методикою МЕК 60599. Досліджено залежності значень середніх ризиків від імовірності виникнення дефектів у силових трансформаторах класу 110 кВ негерметичного виконання. Проаналізовано залежності значень середніх ризиків від відношення цін помилкових рішень. Встановлено відмінності в характері цих залежностей для різних методик. Аналіз залежностей значення середнього ризику від імовірності виникнення дефектів і відносин цін помилкових рішень вказав на необхідність коригування граничних значень концентрацій газів із врахуванням цих факторів.

Ключові слова: діагностика, дефекти, розпізнавання, методи інтерпретації результатів хроматографічного аналізу, закони розподілу концентрацій газів, ймовірність помилок I і II-го роду, середній ризик.

Іл. 4. Табл. 5. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 681.5.015.8:519

Динамічна модель тепломасообміну для водяного охолоджувача промислового кондиціонера / Голінко І.М. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 27–34.

Розглядається математичне моделювання процесів тепло- і масообміну для водяного охолоджувача, який використовується в системах штучного мікроклімату для охолодження та осушування повітря. На основі рівнянь матеріального та теплового балансів отримано дві рівноцінні моделі, які дають змогу проводити моделювання перехідних процесів у охолоджувачі за основними каналами регулювання та збурення. Вибір динамічної моделі визначається методами синтезу системи керування промислового кондиціонера. Для підвищення точності математичних розрахунків у статті пропонується експериментальне визначення коефіцієнтів тепло- та масовіддачі, що дає можливість адаптувати динамічну модель до конкретних умов функціонування водяного охолоджувача. Запропоновані математичні залежності зручно реалізуються у середовищі MatLab. Наведено приклад моделювання перехідних процесів для водяного охолоджувача CVP2-СW4 кондиціонера CV-P 2L N-63B/F-N, який виготовлено компанією VTS CLIMA. Отримані перехідні процеси мають аперіодичний характер без запізнення. За характером перехідних процесів для керування водяним охолоджувачем можна рекомендувати ПІ-регулятор. Динамічна модель водяного охолоджувача може використовуватися спеціалістами з автоматизації для аналізу та настройки параметрів систем керування промисловими кондиціонерами.

Ключові слова: теплообмінний апарат, теплообмін, масообмін, кондиціонер, динамічна модель, перехідні процеси.

Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 621.315.1.015.532

Сто років формулі Піка для визначення початкової напруженості коронного розряду / Проценко О.Р., Троценко Є.О. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 35–41.

Статтю присвячено пам’яті видатного електротехніка – Франка Вільяма Піка молодшого, який дав визначення критичної напруженості електричного поля на поверхні електродів з малим радіусом кривизни, при якій виникає коронний розряд, та відомої зараз як формула Піка. На основі аналізу перших публікацій Ф.В. Піка, датованих 1911–1915 рр., показано, що ним було виведено й узагальнено закони, які описують явище коронного розряду на проводах повітряних ліній електропередавання високої напруги. Зокрема, у 1915 р. Ф.В. Пік представив в остаточному вигляді напівемпіричну формулу, яка дає можливість встановити значення напруг, при яких на лініях електропередавання з’являється корона, та розрахувати зумовлені нею втрати потужності. Приділено увагу маловідомим фактам, пов’язаним з отриманням Ф.В. Піком цієї формули. Зокрема, показано, що для статистичної обробки експериментальних даних автором був використаний метод середніх. Також звернено увагу на причини відмінностей у коефіцієнтах формули Піка, які трапляються в літературних публікаціях різних авторів як в нашій країні, так і за кордоном. На основі аналізу результатів досліджень послідовників Ф.В. Піка показано, що всі нові отримані залежності повторюють структуру його формули та відрізняються від неї лише значеннями числових коефіцієнтів та інколи показником ступеня в знаменнику. Узагальнено три способи використання формули Піка та наведено безпосередні приклади її застосування в задачах електроенергетики.

Ключові слова: Франк Вільям Пік, формула Піка, корона, початкова напруженість, лінія електропередавання.

Іл. 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 620.92

Робочі характеристики алюмінієвих термосифонів для комбінованого сонячного колектора / Хайрнасов С.М., Рассамакін Б.М., Алексеїк Є.С., Анісімова А.А. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 42–48.

Розглянуто конструкції алюмінієвих профільних термосифонів, призначених для використання в комбінованих сонячних колекторах. Комбіновані сонячні колектори дають можливість одночасно перетворювати сонячну енергію в теплову й електричну, при цьому підвищується ефективність сонячної енергетичної установки. Наведено аналіз експериментальних досліджень робочих характеристик алюмінієвих профільних термосифонів. Представлено графічні залежності їх максимальної теплотранспортної здатності  та термічного опору від кута нахилу відносно горизонту,           а також коефіцієнтів тепловіддачі в зоні випаровування від щільності підведеного теплового потоку. Дослідження проводили для зовнішніх діаметрів їх корпусів 8, 10 і  14 мм; кутів нахилу в діапазоні від 5 до 90° і в діапазоні температур від 20 до 80 °С. Проведений аналіз експериментальних даних дав змогу вибрати найбільш оптимальну конструкцію алюмінієвого профільного термосифона, зовнішній   діаметр якої становив 10 мм. Такий термосифон забезпечує передачу теплового потоку більше 150 Вт і термічний опір не більше 0,04 К/Вт при кутах нахилу комбінованого сонячного колектора понад 10°.

Ключові слова: теплові труби, термосифони, теплові сонячні колектори, комбіновані сонячні колектори.

Іл. 7. Табл. 1. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 519.246.8

Оцінювання узагальнених лінійних моделей за байєсівським підходом в актуарному моделюванні / Бідюк П.І., Трухан С.В. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 49–55.

Досліджено застосування байєсівського підходу до оцінювання параметрів математичних моделей та методу аналізу статистичних даних у страхуванні на основі узагальнених лінійних моделей, які являють собою розширення лінійної регресії на випадки, коли розподіл випадкових величин може відрізнятись від нормального. Це дає можливість           докладніше описати структуру та зміст досліджуваної моделі. Процедура оцінювання параметрів моделі виконується із використанням класичного методу та байєсівського підходу. На основі статистичних даних стосовно величини збитків у сфері автомобільного страхування побудовано модель для прогнозування цього актуарного процесу. Прийнятною для подальшого використання виявилась модель із законом розподілу Пуассона та експоненціальною функцією зв’язку. Це підтверджується мінімальною величиною похибки, а також достовірною оцінкою параметрів узагальнених лінійних моделей, отриманих із використанням байєсівського підходу. Встановлено, що нормальна модель з тотожною

функцією зв’язку дає можливість отримати результат за одну ітерацію з незначною відносною похибкою, але недостатньо точними прогнозними значеннями збитків.

Ключові слова: байєсівське оцінювання параметрів, узагальнена лінійна модель, актуарне моделювання, прогнозування втрат у страхуванні.

Іл. 2. Табл. 3. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.8

Підвищення адекватності нечітких моделей за рахунок використання нечітких множин типу 2 / Кондратенко Н.Р. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 4. – С. 56–61.

Розглянуто інформаційний підхід до нечіткого моделювання. Розроблено формальний підхід, який дає можливість аналізувати нечіткі системи стосовно здатності якісно описувати невизначеності вхідної інформації за допомогою інтервальних функцій належності та вводити інформаційний критерій якості функціонування нечітких моделей з використанням інтервальних функцій належності і підвищувати адекватність подання предметної області розробленою нечіткою моделлю. Запропонований інформаційний критерій якості є цільовою функцією, яка побудована з використанням інтервальних функцій належності другого порядку. Введена цільова функція оптимізує кількість взаємної інформації, що відображається із входів нечіткої моделі на її виходи. Наведено методику побудови нечітких моделей типу 2, що є оптимальними за цим критерієм, та алгоритм, за допомогою якого в рамках цієї методики будується інтервальна нечітка модель з експериментальних даних та здійснюється перехід від звичайних до інтервальних функцій належності. Показано приклад розрахунків оцінки ентропії на виході нечіткої моделі.

Ключові слова: нечітка модель типу-2, інтервальна функція належності, інформаційний підхід, функція оптимізації, ентропія, інформаційний критерій якості.

Іл. 5. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 004.93’1

Інформаційна технологія автоматизованої обробки даних у багатоканальних системах ультразвукового вимірювання Меняйленко О.С., Захожай О.І. – 4 –  6 – 62–67

Стаття присвячена актуальному питанню застосування інформаційних технологій у системах ультразвукового вимірювання лінійних відстаней. Основна увага приділена підвищенню точності та розширенню діапазону вимірювань. Для розв’язання поставленої задачі пропонується застосування багатоканальної ультразвукової системи вимірювання, яка складається із сукупності датчиків з різними характеристиками вимірювань. Для забезпечення постійно високої точності вимірювання в широкому діапазоні пропонується нова інформаційна технологія автоматизованої обробки даних у багатоканальних системах ультразвукового вимірювання, яка, на основі багатопотокових даних, що надходять від сукупності датчиків, визначає найбільш достовірний результат вимірювання.

Ключові слова: ультразвукові системи вимірювання, підвищення точності та розширення діапазону ультразвукових вимірювань, багатоканальні системи вимірювань.

УДК 512.715:512.772.1:688.321

Застосування дискретних структур і числових послідов-ностей до блочних кодів / Скуратовський Р.В., Трембовецька О.І. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 68–75.

У роботі досягнуто мету стиснення інформації за допомогою композиції універсальних кодів, де застосовується рекурсивний алгоритм відновлення початкових даних. Це дає коефіцієнт стиску більший, ніж при символьному кодуванні. Запропонований метод таймерного кодування має обґрунтовані оцінки коефіцієнта стиснення, а його метою є кодування зі стисненням. Для цього в ньому створено цілком новий вид універсальних кодів, який використовує поліосновні системи числення. Застосований метод є підвидом універсальних кодів і має перевагу над кодами Хаффмана для стиснення, що полягає у відсутності необхіднос-ті знати точний розподіл ймовірностей, за яким з’являються символи у початковому потоці даних. Кодування Хаффмана потребує точного розподілу ймовірностей, тоді як у випадку універсального кодування достатньо знати лише відносний порядок цих імовірностей (символ, що трапляється найчастіше, другий за частотою символ і т.д). Побудований спосіб кодування може бути застосований у мобільному зв’язку і засобах закритого зв’язку, якщо його використати у поєднанні з блочним шифром, який не розсіює частоти символів, тому задовольняє головні загальноприйняті сучасні вимоги до кодування.

Ключові слова: код, алгоритм, архівація, шифрування.

Іл. 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.516.77:519.72

Застосування шаблону проектування Composite  та технології LINQ до задачі префіксного кодування тексту за допомогою алгоритму Хаффмана / Солошенко О.М. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 76–82.

Розроблено метод реалізації об’єктно-орієнтованої архітектури у формі діаграми класів, що відповідає впровадженню шаблона проектування Composite згідно з потребами гнучкої реалізації дерева Хаффмана, а також метод динамічної ітеративної побудови дерева Хаффмана за допомогою динамічної колекції від інтерфейсу вузла мовою Visual C# і метод створення початкової множини листкових вузлів за допомогою технології LINQ. Методикою реалізації є ідея шаблону проектування Composite для роботи з деревоподібними ієрархічними структурами, можливості середовища розробки Visual Studio 2010, платформи .NET 4.0 та технології LINQ в межах мови програмування Visual C#. Результатами дослідження став об’єктно-орієнтований програмний код мовою Visual C# та діаграма класів мовою UML, які ілюструють застосування шаблону проектування та принципів наслідування, абстрагування, поліморфізму та інкапсуляції для реалізації гнучкої та масштабованої об’єкт-ної архітектури дерева Хаффмана. Наведено переваги методів цієї програмної архітектури та прикладів організації і зберігання великих масивів текстових даних разом з ключем декодування таблиці символів, що доводить практичну цінність леми Шеннона в галузі теорії інформації та кодування.

Ключові слова: алгоритм Хаффмана, кодування Хаффмана, об’єктно-орієнтоване проектування, шаблон проектування Composite, LINQ, Visual C#, теорія інформації та кодування, префіксне кодування, ентропія, лема Шеннона.

Іл. 2. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 532.542

Дослідження структури ламінарного потоку в кільцевих каналах з розвинутою поверхнею / Бердник О.М. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 83–87.

З метою дослідити вплив параметрів розвинутої поверхні на структуру ламінарного потоку в’язкої нестисливої рідини в кільцевих каналах запропоновано обчислювальну модель та алгоритм побудови профілів швидкості. При цьому розглянуто випадок однорідного шару перешкод – циліндричних виступів, відстань між якими забезпечує відсутність їх гідродинамічної взаємодії. На основі числових розрахунків проаналізовано залежність максимальної та середньої швидкостей потоку від щільності виступів на поверхні каналу та від їх висоти. З практичної точки зору представлена математична модель має значення лише при русі рідин з дуже малими швидкостями або в тонких капілярах чи за умови досить в’язких рідин (так званого “повзучого потоку”, коли ReRe<< 1). Перевірку достовірності отриманих результатів виконано на граничних випадках, що приводять до вже відомих задач. Дослідження показало, що запропонована обчислювальна модель адекватно відображає основ-ні особливості процесу. Наведена методика для знаходження профілів швидкості ламінарного потоку в кільцевих каналах з розвинутою поверхнею може бути використана при вивченні турбулентного режиму та при розробці інженерних методів розрахунку кільцевих каналів з турбулізаторами.

Ключові слова: течії в каналах, розвинута поверхня, математичні моделі в’язких течій.

Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 621.923.6:621.318.4:621.002.3

Дослідження параметрів якості поверхонь швидкісних підшипників ковзання з композитних матеріалів для поліграфічних машин при алмазному шліфуванні / Гавриш А.П., Роїк Т.А., Киричок П.О., Віцюк Ю.Ю., Олійник В.Г. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 88–93.

Наведено результати дослідження процесів утворення дефектних шарів на поверхнях швидкісних підшипників ковзання з нових високолегованих композитних матеріалів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей, призначених для поліграфічних машин. Показано, що оптимальні значення таких параметрів якості поверхонь, як наклеп, спотворення 2-го роду, забезпечуються в результаті взаємодії силового і температурного полів, що виникають на вершині алмазного зерна при тонкому алмазному шліфуванні поверхонь тертя підшипників ковзання. Доведено, що кінцева якість поверхонь оброблення залежить від     взаємодії одночасно виникаючих при алмазному шліфуванні процесів зміцнення та відпочинку поверхневих шарів робочих поверхонь підшипників ковзання. Встановлено залежності ступеня та глибини наклепу, спотворень 2-го ро-ду від складу алмазного інструмента, його зернистості, типу зв’язки круга і режимів різання: швидкості круга, глибини шліфування, поздовжньої подачі та застосування змащувально-охолоджувальної рідини. Сформульовано рекомендації для промисловості щодо вибору шліфувальних інструментів з алмазу і режимів різання, які відповідають вимогам до якості поверхонь оброблення високошвидкісних підшипників ротаційних поліграфічних машин.

Ключові слова: нові композиційні сплави, силове поле, температура, складові сил різання, наклеп, деталі тертя поліграфічних машин, тонке алмазне шліфування.

Табл. 5. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 519.6+531/534

Математичне моделювання динаміки віброзахисної системи, оснащеної роликовим гасителем / Легеза Д.В. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 94–101.

За допомогою методів математичного моделювання розроблено аналітично-числовий підхід для визначення рівнянь амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) нелінійної віброзахисної системи з новим ізохронним роликовим гасителем у першому наближенні та визначено оптимальні параметри його настроювання. Для виведення рівнянь АЧХ було використано метод осереднення В. Рітца, адаптований до досліджуваної задачі. Для розв’язання нелінійних алгебричних рівнянь АЧХ системи в неявній формі було розроблено спеціальний програмний комплекс. Для знаходження оптимальних параметрів налаштування роликового гасителя запропоновано графічно-числовий метод та проведено числовий експеримент по знаходженню зазначених параметрів. На основі числового експерименту встановлено, що власна частота оптимально налаштованого гасителя в нелінійній постановці не збігається із власною частотою оптимально налаштованого гасителя в лінійній постановці. Крім того, максимальні значення амплітуд несучого тіла для лінійної і нелінійної задач істотно відрізняються: відхилення становить близько 10 % (менше для нелінійної задачі). Головною перевагою запропонованого роликового гасителя є те, що частота власних коливань гасителя не залежить від відносних відхилень його робочого тіла. Тому навіть при великих відносних відхиленнях робочого тіла гасителя попередньо налаштовані параметри залишаються стабільними, а коливання – ізохронними. Встановлено, що запропонований гаситель є достатньо ефективним: з його використанням можна значно зменшити рівень амплітуд вимушених коливань несучих тіл.

Ключові слова: віброзахисна система, ізохронний роликовий гаситель, брахістохрона для ролика, усталені вимушені коливання, амплітудно-частотна характеристика, параметри налаштування гасителя.

Іл. 5. Бібліогр.: 28 назв.

УДК 621.785:669.046

Фізико-хімічні умови комплексного насичення вуглецевої сталі 45 кремнієм та хромом у середовищі хлору / Погребова І.С., Янцевич К.В., Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 102–105.

З використанням пакету прикладних програм з базою термодинамічних даних було проведено теоретичний аналіз фізико-хімічних умов комплексного насичення сталей кремнієм і хромом у середовищі хлору в замкнутому реакційному просторі за умов пониженого тиску середовища. Виявлено вплив складу вихідних компонентів насичувальної суміші на рівноважні склади газової та конденсованої фаз процесу хромосиліціювання. Теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено ймовірність одночасного перенесення кремнію та хрому на поверхню сталі, що обробляють у середовищі хлору, та утворення на ній у прийнятих умовах насичення комплексних дифузійних шарів на основі кремнію та хрому. Проведено одночасне насичення сталі 45 хромом та кремнієм в атмосфері хлору протягом шести годин при температурі 1323 К та тиску газової фази 102 Па. Рентгеноструктурними дослідженнями встановлено, що при прийнятих умовах насичення на поверхні сталі 45 утворюється дифузійний шар товщиною 90–100 мкм, фазовий склад яких відповідає карбідам хрому Cr23C6 і Cr7C3, легованих кремнієм (зовнішній шар покриття), та твердому розчину хрому та кремнію в a-залізі (внутрішній шар покриття). Мікрорентгеноспектральним аналізом встановлено, що на зовнішній зоні покриття, на основі карбідів хрому Сr23C6, міститься до 52,87 % ат. хрому, крім того в ній розчиняється невелика кількість кремнію (до 0,15 % ат.) та залізо (до 15,73 % ат.). Безпосередньо під  нею розташовується зона на основі a-заліза, яка містить 9,87–5,55 % ат. хрому, 8,15–3,89 % ат. кремнію, 72,47– 84,69 % ат. заліза.

Ключові слова: хромосиліцидні покриття, газова та конденсована фази.

Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 621.384.3

Похибки вимірювання температури пацієнта медичним тепловізором / Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві, Колобродов В.Г. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. –         С. 106–109.

Метою статті є розробка методу розрахунку і дослідження похибок вимірювання температури медичним тепловізором у патологічних зонах залежно від відстані між пацієнтом і тепловізором. В основу методу покладена еквівалентна шуму різниця температур (ЕШРТ), яка залежить від лінійного збільшення об’єктива тепловізора. Абсолютну похибку вимірювання визначено як різницю двох ЕШРТ для випадку, коли об’єкт спостереження розміщений на відстані вимірювання температури і на нескінченності від тепловізора. Отримано рівняння для розрахунку абсолютної і  відносної похибок вимірювання температури залежно від збільшення об’єктива і відстані між тепловізором і пацієнтом. Встановлено необхідний діапазон зміни збільшення об’єктива, який залежить від розмірів патогенної зони, розмірів мікроболометричної матриці та фокусної відстані об’єктива. Розглянуто приклад застосування запропонованого методу для визначення похибки вимірювання температури медичним тепловізором. Встановлено, що для випадку, коли пацієнт перебуває на відстані більше 1 м від тепловізора, похибки вимірювання, що розглядаються, можна не враховувати. На відстанях менше 50 см виникають значні похибки, для компенсації яких рекомендовано використовувати спеціальні інфрачервоні об’єктиви.

Ключові слова: медичний тепловізор, похибка вимірювання температури, еквівалентна шуму різниця температур.

Іл. 4. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 661.52:662.2

Вплив попередньої підготовки на вбираючу здатність та міцність гранул аміачної селітри марки Б / Коваленко І.Л., Купрін В.П. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. –                 № 6. – С. 110–114.

Підвищено утримуючу здатність гранульованої аміачної селітри марки Б відносно рідкого палива за рахунок попередньої обробки гранул селітри та створено нові енергоконденсовані системи для гірських розробок. Технологія обробки передбачала розкриття твердої оболонки гранул без утворення наскрізних пор і створення в порах жорсткого каркаса з малорозчинних сполук. Встановлено, що оброблення розчином феруму (ІІІ) хлориду і подальше нагрівання забезпечує утворення в порах і на поверхні гранул каркаса з гідроксосполук феруму (ІІІ) з розвиненою поверхнею. Це забезпечує підвищення утримуючої здатності селітри відносно рідкого палива з 2,5 до 6 % мас. зі збереженням статичної міцності гранул. Введення до складу рідкого палива стеарину, який має поверхневу активність і хімічно зв’язується зі сполуками феруму (ІІІ), збільшує утримуючу здатність гранул понад 7 % мас. Технологія обробки дає можливість створити стабільні енергоконденсовані системи, які містять каталізатор окиснення рідкого палива безпосередньо на поверхні гранул селітри. На основі досліджень одержано високоефективну безпечну енергоконденсовану систему Україніт-АНФО для руйнування гірських порід у підземних умовах.

Ключові слова:аміачна селітра, утримуюча здатність, паливо, енергоконденсовані системи.

Табл. 2. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 546.05:546.723-12

Синтез дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ): карбамідне осадження / Корчуганова О.М., Овсієнко О.Л., Абузарова К.Р. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 6. – С. 115–119.

З’ясовано умови синтезу дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ) карбамідним осадженням з розчинів сульфату та нітрату заліза (ІІІ). З метою встановлення необхідної кількості осаджувача проведено потенціометричне осаджувальне титрування розчинів сульфату та нітрату заліза (ІІІ) розчинами аміаку та гідролізованого карбаміду, викладено  його результати. Також наведено результати досліджень властивостей осадів, одержаних з різних вихідних розчинів та різних за часом старіння, а саме їх фазовий склад і фільтрувальні властивості. З’ясовано, що процес осадження з нітрату заліза є менш матеріалоємним та одержані осади мають дисперсність порядку нанометрів, їм притаманні кращі фільтрувальні властивості (менший питомий опір осаду). Розкрито зміни властивостей і складу осаду залежно від віку. Визначено, що фільтрувальні та фізико-хімічні властивості осаду, який одержано з нітрату заліза, практич-но не залежать від часу старіння; розміри кристалітів осаду за даними рентгенографічного аналізу ~ 40 нм.

Ключові слова: оксигідроксид заліза, сіль заліза (ІІІ), карбамід, хімічне осадження.

Іл. 3. Табл. 3. Бібліогр.: 12 назв.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій