Положення про премії НТУУ „КПІ” за кращі підручники, навчальні посібники, монографії

1. Конкурс на здобуття премій Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" проводиться на основі постанови Вченої ради від 1 червня 1992 року, протокол N 6.

2. Премії присуджуються щорічно рішенням Вченої ради університету за кращі підручники, навчальні посібники, які отримали громадське визнання і не менше року  використовуються у навчальному процесі, а також монографії в актуальних напрямків розвитку науки і техніки. Премія НТУУ "КПІ" присуджується автору один раз.

3. Для заохочення авторів кращих робіт встановлюються три премії:

 • перша - 5 місячних окладів професора;
 • дві другі - 3 місячні оклади професора кожна.

4. Право висунення робітна здобуття премії НТУУ "КПІ" надається Радам факультетів, науково-дослідних інститутів (НДІ).

5. Організацію проведення конкурсу здійснює проректор з наукової роботи.

6. Роботи, висунутіна здобуття премій НТУУ "КПІ", приймаються науково-дослідною частиною з 1 вересня до 31 грудня кожного року.

7. Оголошення про конкурс доводиться до всіх кафедр і наукових підрозділів, а також публікується у багатотиражній газеті університету.

8. На конкурс приймаються:

 • підручники, учбові посібники, видані а грифом міністерств, відомств;
 • монографії.

9. Колектив, що представив роботу на здобуття премії НТУУ "КПІ" не повинен перевищувати семи осіб, у тому числі не більше 2 співавторів, які не працюють університеті; останнє обмеження не. стосується співавторів в інших держав світу.

10. Роботи, рекомендовані на здобуття премії НТУУ "КПІ" подаються у встановлені отроки і супроводжуються такими документами (в двох примірниках):

 • витяг в протоколу засідання Ради факультету (НДІ) про рекомендацію роботи на здобуття премії НТУУ "КПІ";
 • анотація, яка містить коротку характеристику новизни розробки та її значення для учбового процесу, наукових досліджень та народного господарства;
 • довідка про творчий внесок кожного, співавтора роботи (в тому числі у відсотках), підписана кожним автором і затверджена  деканом факультету (керівником НДІ);
 • основні дані про кожного автора.

11. До розгляду не приймаються:

 • роботи, які раніше вже були удостоєні Державної премії України або Державної премії іншої країни, премій міністерств України;
 • роботи, які вже тричі брали участь у конкурсі і не стали переможцями;
 • перевидання робіт, які вже здобували премію НТУУ «КПІ».

12. Для розгляду робіт, поданих на конкурс, щорічно наказом ректора створюється Експертна комісія з числа провідних вчених університету - фахівців з тематики поданих на конкурс робіт.

13. Експертна комісія дає загальну наукову оцінку поданим на конкурс роботам і визначаються щодо відбору їх для участі в конкурсі. Відібраними на конкурс вважаються ті роботи, за які при голосуванні було подано більше половини голосів присутніх на засіданні членів Експертної комісії.   Комісія рекомендує сторонні організації для рецензування відібраних робіт.

14. Комісія розглядає всі надіслані рецензії, рекомендації, заяви, що стосуються як змісту робіт, так і складу авторських колективів.

15. По кожній з робіт після їх вивчення  та експертизи  комісія таємним голосуванням визначається щодо преміювання.

16. Першою премією нагороджується робота, яка набрала найвищий рейтинг, двома другими - роботи, які за рейтингом зайняли друге і трете місця.

Якщо 2-3 роботи дістали однаковий рейтинг, то, як виняток, присуджуються відповідні премії. Якщо більше 3-х робіт набрали рівну кількість голосів, то проводиться повторне обговорення і голосування.

17. Рішення Експертної комісії щодо присудження премій затверджується на Вченій раді університету, як правило, відкритим голосуванням.

18. Рішення Вченої ради університету про присудження премій оформлюється і доводиться до виконання наказом ректора університету, а список осіб, яким присуджені премії, публікується в газеті НТУУ "КПІ".

19. Суми премій розподіляються між співавторами згідно довідки про творчий внесок кожного а авторів роботи.

20. Особам, удостоєним премії НТУУ "КПІ", видається відповідний диплом. який вручається урочисто на конференції професорсько-викладацького складу університету.

21. Підручники, монографії, навчальні посібники, за які присуджені премії. передаються на зберігання у бібліотеку університету; роботи, не прийняті на конкурс, а також ті, яким не присуджені премії, повертаються авторам.

Положення обговорене і схвалене Вченою радою НТУУ "КПІ"

Проректор з наукової роботи М.Ю.Ільченко