ДПМ оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників

Державний політехнічний музей при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна, 03056, м.Київ, Солом’янський район, пр-т Перемоги, 37, корп.6) оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників.

Вакантні посади з 01.09.2021 р.:

1. Завідувач відділу науково-освітньої роботи.

Вимоги до учасників конкурсу:
Досвід роботи в організації екскурсійної та інших видів освітньої роботи музею, здійсненні зв’язку з громадськими організаціями, підприємствами, установами, учбовими закладами з метою проведення лекцій, екскурсій в музеї та поза музеєм. Вміння планувати тематичні лекції, екскурсії, складати графіки їх проведення, проводити екскурсії, читати лекції згідно з установленими нормами, організовувати та здійснювати питання менеджменту, маркетингу та реклами.
Кваліфікаційні вимоги.
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

2. Старший науковий співробітник відділу історії авіації і космонавтики.

Вимоги до учасників конкурсу:
Здійснювати роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності, визначених профілем роботи відділу, в процесі досліджень складати наукові звіти, необхідний науково-довідковий апарат, готувати наукові праці, публікації за темою дослідження; брати участь у підготовці музеєграфічних і рекламних видань музею (путівників, буклетів тощо), у створенні експозиції і виставок, розробленні наукових довідок, концепцій, тематичних і тематико-експозиційних планів, в обговоренні архітектурно-художніх проектів; проводити екскурсії, читати лекції згідно з установленими нормами.
Кваліфікаційні вимоги.
Учасник конкурсу повинен мати вищу освіту з відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), досвід наукової роботи з відповідного фаху не менше 10 років і керівництва науковою групою; наукові праці, представлені у світових наукометричних базах Scopus та/або Web of Science та/або патенти. За наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до стажу роботи.

Посади, що стають вакантними з 01.01.2022 р.
1. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу з історії авіації і космонавтики.
Вимоги до учасників конкурсу:
Під керівництвом відповідального виконавця здійснювати наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності за профілем відділу, у процесі досліджень складати наукові звіти, необхідний науково-довідковий апарат; вивчати наукову інформацію, вітчизняний і зарубіжний досвід з досліджуваної тематики, готувати наукові публікації за темою дослідження; брати участь у проведенні науково-освітніх заходів, роботі наукових нарад, семінарів і конференцій; проводити екскурсії та читати лекції згідно з установленими нормами.
Кваліфікаційні вимоги.
Магістр, який за своїм фахом і змістом своєї діяльності орієнтований на виконання наукових досліджень. Має наукові праці, представлені у фахових виданнях України та/або патенти.

2. Науковий співробітник науково-дослідного відділу з історії КПІ.
Вимоги до учасників конкурсу:
Здійснювати наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності з проблем, визначених профілем і планом роботи відділу, з урахуванням конкретної спеціалізації, у процесі досліджень складає наукові звіти, необхідний науково-довідковий апарат; готувати наукові праці, публікації за темою дослідження; брати участь у створенні експозиції і виставок, створенні наукових довідок, концепцій, тематичних і тематико-експозиційних планів, етикетажу; здійснювати спільно з художниками монтаж експозиції; брати участь у проведенні науково-освітніх заходів, роботі наукових нарад, семінарів, конференцій; проводити екскурсії та читає лекції згідно з установленими нормами.
Кваліфікаційні вимоги.
Учасник конкурсу повинен мати вищу освіту з відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), досвід наукової роботи з відповідного фаху не менше 5 років; наукові праці, представлені у світових наукометричних базах Scopus та/або Web of Science та/або патенти. За наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до стажу роботи.

3. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу з експозиційної та виставкової роботи.

Вимоги до учасників конкурсу:
Здійснювати роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності, визначених профілем роботи відділу, в процесі досліджень складати наукові звіти, необхідний науково-довідковий апарат, готувати наукові праці, публікації за темою досліджень; брати участь у підготовці музеєграфічних і рекламних видань музею (путівників, буклетів тощо), у створенні експозиції і виставок, розробленні наукових довідок, концепцій, тематичних і тематико-експозиційних планів, в обговоренні архітектурно-художніх проектів; проводити екскурсії, читати лекції згідно з установленими нормами.
Кваліфікаційні вимоги.
Учасник конкурсу повинен мати вищу освіту з відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), досвід наукової роботи з відповідного фаху не менше 5 років; наукові праці, представлені у світових наукометричних базах Scopus та/або Web of Science та/або патенти. За наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до стажу роботи.

4. Завідувач науково-дослідного відділу з історії авіації і космонавтики.
Вимоги до учасників конкурсу:
Визначати напрями і перспективи наукової, експозиційної, фондової роботи відповідно до профілю відділу, складати плани (квартальні, річні, перспективні) та забезпечувати їх виконання; керувати процесом створення експозицій на всіх етапах цієї роботи і брати в ній особисту участь; організовувати збір інформації, відповідно до напряму роботи відділу та забезпечувати підготовку і оформлення науково-довідкового матеріалу (бібліографія, довідки, реферати, анкети тощо); вести наукову тему відповідно до профілю відділу, за результатами створювати наукові статті, виступи на конференціях, наукові розробки за темами експозицій та виставок; проводити екскурсії та читати лекції згідно зі встановленими нормами.
Кваліфікаційні вимоги.
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Перелік необхідних документів, що подаються особисто або надсилаються поштою для участі в конкурсі:

• Письмова заява на ім’я проректора з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського про участь у конкурсі, написану власноруч;
• Копія документа, що посвідчує особу;
• Заповнена особова картка (встановленого зразка);
• Автобіографія;
• Копія трудової книжки (за наявності);
• Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
• Перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
• Письмова згода на обробку персональних даних.

Додатково можна подавати інформацію про освіту, довід роботи, професійних рівень і репутацію, рівень володіння іноземною мовою (мовами), володіння сучасними методами та методологіями досліджень і розробок, особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок, досвід участі у підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань (peer review); участь у редколегіях міжнародних видань, членство в міжнародних фахових товариствах, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Строк подання заяв та документів до 10 грудня 2021 р.

Адреса прийняття документів:
Відділ кадрів КПІ ім. Ігоря Сікорського, 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімната №118
Телефон: 204-97-42
e-mail: museum@kpi.ua
Відповідальний працівник відділу кадрів:
Світлана Гевак