Студент має право:

 • брати участь у формуванні свого індивідуального навчального плану (ІНП);
 • обирати навчальні дисципліни (освітні компоненти) за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та навчальним планом;
 • здійснювати трудову діяльність у позанавчальний час;
 • брати участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представляти свої роботи для публікації тощо;
 • подавати результати своїх науково-практичних та творчих здобутків до стипендіальної комісії;
 • обирати базу практики з визначеного кафедрою переліку або самостійно підбирати базу практики і пропонувати її для використання за умови повної відповідності цієї бази вимогам програм практики;
 • обирати тему кваліфікаційної роботи з числа запропонованих випусковою кафедрою або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості виконання;
 • безкоштовно користуватися бібліотеками та інформаційними фондами Університету.

Студент зобов'язаний:

 • дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку та Положення про організацію освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • виконувати вимоги освітньої програми та ІНП відповідно до графіку навчального процесу (https://kpi.ua/year) та розкладу занять та екзаменаційної сесії (http://rozklad.kpi.ua/);
 • завчасно обрати місце проходження практики та ознайомитися з робочою програмою практики, індивідуальним завданням, вимогами щодо оформлення та захисту звіту про практику;
 • обрати керівника та тему кваліфікаційної роботи до початку переддипломної практики;
 • дотримуватись академічної доброчесності під час навчання, контрольних заходів та виконання кваліфікаційної роботи;
 • надати на кафедру підготовлену та допущену до захисту кваліфікаційну роботу з відгуком керівника і рецензією не менш ніж за тиждень до її захисту в екзаменаційній комісії.