Перелік спеціальностей і спеціалізацій у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Забезпечення якості освіти і визнання на ринку праці – головні завдання навчального закладу, що готує фахівців для економіки країни. В Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” здійснюється підготовка фахівців за 42 спеціальностями, по 134 освітнім програмам, що складають загалом близько 6500 дисциплін.

Назва спеціальності* Назва спеціалізації*
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
122 Комп'ютерні науки Системи штучного інтелекту
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
Інформаційні системи та технології проектування
Системне проектування сервісів
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління
Системний аналіз фінансового ринку
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології
Телекомунікаційні системи та мережі
Інженерія та програмування інфокомунікацій
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ
131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин
Інформаційні системи та технології в авіабудуванні
Інженерія логістичних систем
Технології машинобудування
Технології виготовлення літальних апаратів
Системи комп'ютерних технологій пластичного формоутворення в машинобудуванні
Технології композиційних та наноструктурних конструкцій
Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Лазерні системи в біології та медицині
Мехатронні системи в машинобудуванні
Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів
133 Галузеве машинобудування Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
Інструментальні системи та технології формоутворення деталей
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Літаки і вертольоти
173 Авіоніка Системи керування літальними апаратами та комплексами
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
105 Прикладна фізика та наноматеріали Високі фізичні технології
Фізика живих систем
Фізика новітніх джерел енергії
113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації
Математичні методи комп'ютерного моделювання
125 Кібербезпека Системи і технології кібербезпеки
Математичні методи кібербезпеки
Системи технічного захисту інформації
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
101 Екологія Інженерна екологія та ресурсозбереження
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи електропостачання
Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг
184 Гірництво Розробка родовищ та видобування корисних копалин
Геотехнічне і міське підземне будівництво
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво
061 Журналістика Реклама і зв'язки з громадськістю
Видавнича справа та редагування
073 Менеджмент Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі
133 Галузеве машинобудування Комп'ютеризовані поліграфічні системи
186 Видавництво та поліграфія Поліграфічні медіатехнології
Технології електронних мультимедійних видань
Цифрові технології репродукування
 
 
 
 
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
132 Матеріалознавство Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання
Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів
Комп'ютерний дизайн матеріалів та нанотехнології
Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки
136 Металургія Спеціальна металургія
Комп'ютеризовані процеси лиття
Художнє та ювелірне литво
Комп'ютеризовані технології порошкової металургії
ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
101 Екологія Екологічна безпека
131 Прикладна механіка Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання пакування
133 Галузеве машинобудування Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів
Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва
Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв
Комп'ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення
Хімічні технології органічних речовин
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
Хімічні технології неорганічних і органічних в'яжучих матеріалів
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення розподілених систем
Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв
122 Комп'ютерні науки Геометричне моделювання в інформаційних системах
Інформаційні технології моніторингу довкілля
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
142 Енергетичне машинобудування Тепло- і парогенеруючі установки
143 Атомна енергетика Атомні електричні станції
144 Теплоенергетика Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження
Теплофізика
Теплові електричні станції та установки
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції
Електричні системи і мережі
Техніка та електрофізика високих напруг
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Електричні машини і апарати
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій
Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж
Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем
Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі
Технології програмування для комп'ютерних систем та мереж
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології
Комп'ютеризовані системи управління
Комп'ютеризовані та робототехнічні системи
ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
122 Комп'ютерні науки Інформаційні технології в біології та медицині
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Біомедичні прилади та інформаційні системи
163 Біомедична інженерія Біомедична інформатика
Клінічна інженерія
Реабілітаційна інженерія
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення комп'ютерних та інформаційно-пошукових систем
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та компоненти
Системне програмування
Спеціалізовані комп'ютерні системи
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
104 Фізика та астрономія Комп'ютерне моделювання фізичних процесів
111 Математика Страхова та фінансова математика
Математичні та комп'ютерні методи в моделюванні динамічних систем
РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехнічні інформаційні технології
Радіозв'язок і оброблення сигналів
Радіосистемна інженерія
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
131 Прикладна механіка Технології та інжиніринг у зварюванні
Автоматизовані технологічні системи у зварюванні
Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження
132 Матеріалознавство Інженерія та нанотехнології покриттів
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Мікроелектронні інформаційні системи
Електронні біомедичні системи і технології
Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
171 Електроніка Електронні прилади та пристрої
Електронні компоненти і системи
Акустичні мультимедійні технології та системи
Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики
Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Медичні прилади і системи
Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки
Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу
Фотоніка та оптоінформатика
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні технології та системи
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
051 Економіка Економічна кібернетика
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
Бізнес-аналітика
073 Менеджмент Менеджмент і бізнес-адміністрування
Менеджмент інвестицій та інновацій
Менеджмент міжнародного бізнесу
Логістика
075 Маркетинг Промисловий маркетинг
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ
133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
162 Біотехнології та біоінженерія Промислова біотехнологія
Молекулярна біотехнологія
Екологічна біотехнологія та біоенергетика
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ
035 Філологія. 035.04 Германські мови та літератури Переклад англійська та німецька або французька мови
Переклад німецька та англійська мови
035 Філологія. 035.05 Романські мови та літератури Переклад французька та англійська мови
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА
054 Соціологія Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку
081 Право Господарське та адміністративне право і процес
Інформаційне право та право інтелектуальної власності
231 Соціальна робота Соціальна робота та інтернет-технології
Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
Електронне урядування
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології (в галузі спеціального зв'язку та захисту інформації)
125 Кібербезпека Безпека державних інформаційних ресурсів
172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціальні телекомунікаційні системи

Перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюватиметься набір на освітній ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2017 р.