Факультет лінгвістики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контактна інформація:
Адреса ФЛ: проспект Берестейський, 37, корпус 7, ауд. 618, 622, Київ, Україна, 03056

Телефони для довiдок: 204-94-18 (приймальна декана), 204-92-69 (заочне відділення), 204-83-57 (деканат)
E-mail: fl[at]kpi.ua
URL:
Декан ФЛ: Корнєва Зоя Михайлівна
Соціальні мережі - фейсбук Соціальні мережі - телеграм

Кафедри Факультету лінгвістики

Випускові кафедри:

Кафедри загальноуніверситетської підготовки:

Логотип ФЛ

Факультет лінгвістики було засновано у Національному технічному університеті України "КПІ" у 1995 році.Факультет лінгвістики було засновано у Національному технічному університеті України “КПІ” у 1995 році.

Специфіка діяльності факультету лінгвістики полягає у якісній підготовці перекладачів,здатних забезпечувати процес міжкультурної комунікації у сфері професійного та ділового спілкування спеціалістів різних галузей, виконувати письмові та усні переклади з різних тематик на високому рівні. Випускники факультету також мають право викладання у вищих навчальних закладах, виконання науково-дослідницької та адміністративної роботи у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та наукових закладах.

Під час навчання студенти набувають знання з фундаментальних та професійних дисциплін, а також навичок вільного спілкування та перекладу двома обов’язковими іноземними мовами. Велика увага приділяється комп’ютерній підготовці, яка адаптована до вимог майбутньої професійної діяльності. Факультет готує висококвалiфiкованих перекладачів з іноземних мов (англійської, німецької або французької) рідною мовою i навпаки.

Студенти одночасно можуть отримати другу спецiальнiсть – викладача іноземних мов вищих навчальних закладів.

До складу факультету лінгвістики входять:

  три випускові кафедри:
  1. кафедра теорії практики та перекладу англійської мови;
  2. кафедра теорії практики та перекладу німецької мови;
  3. кафедра теорії практики та перекладу французької мови;

чотири спеціальних кафедри, які забезпечують навчальний процес студентів університету (викладання дисціплін

“Англійська мова”,“Англійська мова професійного спілкування”, “Англійська мова для магістрів”, “Англійська мова для науковців”, “Українська мова за професійним спрямуванням” тощо) та лінгвістів зокрема (мовознавчі, літературознавчі та культурознавчі дисципліни):

 1. кафедра англійської мови технічного спрямування №1 – забезпечує технічні факультети та інститути: ІЕЕ, ТЕФ, ФЕЛ, ФЕА, ХТФ;
 2. кафедра англійської мови технічного спрямування №2 – забезпечує такі факультети та інститути: ЗФ, ВІТІ, ІТС, ІФФ, ІХФ, ММІ, ПБФ, ФАКС, ФМФ, ФТІ, СЗЗ;
 3. кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 – забезпечує такі факультети та інститути: ВПІ, ІПСА, РТФ, ФІОТ, ФБМІ, ФБТ, ФММ, ФПМ, ФСП;
 4. кафедра української мови, літератури та культури – забезпечує усі факультети та інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського
  Факультет лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського – дуже молодий у віковій історії, але ми були першими у започаткуванні підготовки перекладачів фахових мов. Це сталося завдяки міжнародної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка охоплює співпрацю з університетами багатьох країн Європи, Північної та Південної Америки та Азії.

Студенти нашого факультету навчаються за кордоном в рамках програми EUROEAST в університетах партнерах.

Вагомий внесок у підготовку високоосвідчених майбутніх спеціалістів на факультеті здійснили та продовжують працювати з нами лектори DAAD Клаудіа та Уве Дате, Хеннінг Зееманн, Анді Хойсінгер, Ларс Лекнер, Аня Зіберт, Аня Ланге та інші.

Студенти, які вивчають на факультеті лінгвістики французьку мову як основну (або як другу) іноземну, по закінченню 4 курсу (бакалаврат) мають змогу стати учасниками програми «Подвійний диплом», затвердженої «Угодою про співробітництво між КПІ ім. Ігоря Сікорського та L’UNIVERSITE DU MAINE – LE MANS (Франція)».

На кожній випусковій кафедрі факультету лінгвістики є бібліотека, вкомплектована навчально-методичною літературою, фаховими періодичними виданнями та художньою літературою іноземними мовами. Також на факультеті існує мультимедійна бібліотека (фільми, аудіозаписи, книги, презентації). Функціонує кабінет дипломного проектування, забезпечений відповідною науково-методичною літературою, інформаційним та сучасним обладнанням.

На факультеті працює Центр інформаційних технологій навчання іноземних мов, завдяки якому наші студенти мають можливість навчатися за новітніми навчальними технологіями.

Більш детальну інформацію про навчання на факультеті, про переваги, працевлаштування випускників тощо можна отримати на сайтах кафедр:

кафедра теорії практики та перекладу англійської мови- http://ktppam.kpi.ua

  1. кафедра теорії практики та перекладу німецької мови – http://ktppnm.kpi.ua
  2. кафедра теорії практики та перекладу французької мови – http://ktppfm.kpi.ua

Умови для навчання на факультеті

  Факультет забезпечено навчальними площами, санітарно-технічний та пожежно-технічний стан яких відповідає встановленим вимогам, номам і правилам; обладнанням, комп’ютерною та оргтехнікою у відповідності до вимог навчального процесу.

  Для оптимізації навчального процесу використовуються такі технічні засоби, як телевізори, відеомагнітофони, відеоплейери, DVD-плейери, відеодвійки, аудіомагнітофони,музичні центри, комплекти супутникового телебачення, проектори з екраном. Оновлення матеріальної бази здійснюється згідно з поточними та перспективними планами розвитку факультету.

  У навчальному процесі використовуються комп’ютерно-інформаційні технології. Комп’ютери кафедр факультету об’єднані в локальну інформаційну мережу, підключені до мережі КПІ ім. Ігоря Сікорськогота InterNet, що забезпечує можливість швидкого пошуку та оперативного отримання необхідної інформації, спілкування та обміну досвідом з закордонноми колегами, своєчасного інформування студентів та викладачів про поточні події та заходи факультету.

Спеціальності та освітні програми ФЛ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
035 Філологія    
- Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська ОПП бакалавра, ОПП магістра КТППАМ
- Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька ОПП бакалавра, ОПП магістра КТППНМ
- Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька ОПП бакалавра, ОПП магістра КТППФМ
- Філологія ОНП доктора філософії КТППАМ, КТППНМ, КТППФМ

Друга вища освіта

Спеціалізація : бакалавр філології
Форма навчання: вечірня
Термін навчання: 2 роки

Конференції ФЛ