На яких підставах студента можуть відрахувати з першого курсу?

Студент відраховується з університету:

 • за власним бажанням;
 • у зв'язку з переведенням до іншого ВНЗ;
 • якщо він не з'явився на заняття протягом 10 днів після початку занять і не сповістив деканат про наявність поважної причини для цього;
 • за невиконання навчального плану протягом семестру у разі недопуску до семестрового контролю з трьох і більше навчальних дисциплін;
 • за академічну неуспішність:
  • а) у випадку отримання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок;
  • б) у випадку отримання незадовільної оцінки з одного предмета після трьох спроб складання екзамену (заліку);
  • в) у випадку, якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;
 • за грубе порушення встановлених Правил внутрішнього розпорядку НТУУ "КПІ";
 • здійснення аморального вчинку, несумісного з продовженням навчання у студентському колективі (за згодою профспілкового комітету студентів та погодженням з куратором навчальної групи);
 • за порушення умов договору, у тому числі в частині оплати за навчання, студентом, який навчається на підставі угод з підприємствами, організаціями чи фізичними особами на умовах повної компенсації витрат.

Порядок надання академічної відпустки та повторного навчання, переведення, поновлення та відрахування студентів в НТУУ „КПІ” - http://kpi.ua/document_academic_vacation

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій