Тимчасове положення про надання академічних відпусток та повторного навчання в НТУУ «КПІ»

Це Положення визначає порядок надання академічних відпусток та повторного навчання студентам НТУУ «КПІ» відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ» та інших нормативно-правових актів, які стосуються питання надання академічних відпусток та повторного навчання.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо).

Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні (надання академічної відпустки), якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими навчальними закладами.

Протягом терміну навчання за певним рівнем вищої освіти студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки один раз. У виключних випадках, за наявності відповідного документально засвідченого обґрунтування, студенту може бути надано право на повторне отримання академічної відпустки протягом терміну навчання.

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на один рік.

Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, - до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до чинного законодавства України.

Студенти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання або стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу студентів.

Випадки, не передбачені даним Положенням, особливі обставини та ситуації на підставі заяви студента й обґрунтованого подання декана розглядає та вирішує ректор університету. Рішення ректора є остаточним.

Академічна відпустка надається студентам відповідно до цього Положення та чинного законодавства України на момент надання такої відпустки.

У разі, якщо студент не має підстав для оформлення академічної відпустки, але через поважні причини (переважно через хворобу, сімейні обставини) не виконав навчальний план відповідного семестру, може розглядатися питання про надання такому студенту повторного навчання.

Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний курс (семестр), навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр); довгострокові службові відрядження (понад один місяць за семестр); складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо.

За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.

Не користуються правом повторного навчання студенти першого курсу.

У випадку наявності протиріч між нормою цього тимчасового положення та законодавства України, застосовуються норми законодавства України.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ СТУДЕНТАМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ ЗА МЕДИЧНИМИ ПОКАЗАННЯМИ

2.1. Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам ректором (деканом/директором відповідно до наданих повноважень) вищого закладу освіти, відповідно до «Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» (наказ МОН України та МОЗ України від 06.06.1996 № 191/153).

2.2. Допуск до навчання студентів, які перебували в академічній відпустці за медичними показаннями, здійснюється наказом декана факультету/директора інституту) університету на підставі заяви студента та висновку лікарсько-консультативної комісії про стан здоров'я, які подаються не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ СТУДЕНТАМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИЗОВОМ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ У РАЗІ ВТРАТИ ПРАВА НА ВІДСТРОЧКУ ВІД НЕЇ, СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ, УЧАСТЮ У ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ТОЩО

3.1. Підставами для надання академічної відпустки можуть бути:

- участь у програмах академічної мобільності (зазначена підстава не розповсюджується для студентів першого курсу);

- у зв’язку з призовом на строкову військову службу;

- сімейні обставини:

  1. вагітність та пологи;
  2. догляд за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, - до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працюУкраїни;
  3. необхідність догляду за членами сім'ї;
  4. інші обставини, що мають безпосереднє відношення до студента, належним чином обґрунтовані і мають документальне підтвердження.

3.2 Надання академічної відпустки оформлюється відповідним наказом декана факультету/директора інституту. У наказі зазначаються підстави надання відпустки та її термін.

3.3. Надання академічної відпустки у зв’язку з участю у програмах академічної мобільності здійснюється на підставі заяви студента, з візою-погодженням завідувача кафедри, наказу про направлення за кордон по НТУУ «КПІ».

3.4. Надання академічної відпустки у зв’язку з призовом на строкову військову службу здійснюється на підставі заяви студента з резолюцією декана/директора та повістки з військкомату.

3.5. Надання академічної відпустки за сімейними обставинами:

3.5.1. у зв’язку з вагітністю та пологами здійснюється на підставі заяви студента із резолюцією декана/директора та довідки з медичного закладу.

3.5.2. у зв’язку з доглядом за дитиною до досягненню нею віку 3-х років здійснюється на підставі заяви студента із резолюцією декана/директора та свідоцтва про народження дитини.

3.5.3. у випадку коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, - до досягнення дитиною 6-річного віку на підставі заяви студента з резолюцією декана/директора, свідоцтва про народження дитини, довідки медичного закладу.

3.6. Надання академічної відпустки у зв’язку із необхідністю догляду за членами сім'ї та  іншими сімейними обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану, здійснюється на підставі заяви студента із візою-погодженням завідувача кафедри та резолюцією декана/директора, а також підтверджувальних документів.

3.7. Допуск до навчання студентів, які перебували в академічній відпустці у зв’язку з участю у програмах академічної мобільності, сімейними обставинами здійснюється наказом декана факультету/директора інституту на підставі заяви студента.

3.8. Допуск до навчання студентів, які перебували в академічній відпустці у зв'язку з проходженням строкової військової служби, здійснюється наказом декана факультету/директора інституту на підставі заяви студента та документа про закінчення ним строкової військової служби.

3.9. Заява студента та необхідні документи подаються, як правило, до початку навчального семестру.

3.10. Студентам, яким надана академічна відпустка, необхідно ліквідувати академічну різницю до початку семестрового контролю, якщо вона виникла в результаті змін у навчальному плані.

3.11. Студенти, які не подали документи та/або не ліквідували академічну різницю в установлений термін, відраховуються з НТУУ «КПІ».

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ СТУДЕНТАМ ПОВТОРНОГО НАВЧАННЯ

4.1. Підставою для надання студенту права на повторне навчання може бути невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного семестру з поважних причин, підтверджених відповідними документами (через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями; часті захворювання (понад один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо).

4.2. Довідки про захворювання студента під час семестру завіряються у студентській поліклініці НТУУ «КПІ» і подаються до деканату протягом тижня після закінчення лікування.

4.3. Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується деканом факультету/директором інституту за заявою студента до початку відповідного семестру і оформлюється наказом.

4.4. Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав.

4.5. Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче "добре" або "зараховано".

4.6. Перезарахування здійснюється на підставі заяви студента і за згодою декана факультету або завідувача кафедри.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Перебування студентів, яким надано академічну відпустку або які залишені на повторне навчання, у гуртожитку студмістечка регламентується „Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка НТУУ „КПІ”.

5.2. Призначення та виплата грошової допомоги студентам, які перебувають в академічній відпустці або залишені на повторне навчання, здійснюється відповідно до  «Порядку&nbsp використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам НТУУ «КПІ».

Примітка. Громадяни призовного віку, яким було надано академічну відпустку, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають (Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», ст. 17).

Долучення Розмір
Текст документа [uk | 2015_1-234.pdf (892.07 КБ)] 892.07 КБ