Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського

Затверджено на засіданні Методичної Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського Протокол №6 від 31.01.2020 р.

Загальні положення

1.   Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (далі – Положення) регламентує організацію академічної мобільності здобувачів вищої освіти, а також докторантів, науково-педагогічних, наукових, адміністративних працівників та інших учасників освітнього процесу (далі – Працівники), які реалізують право на академічну мобільність (далі – учасники академічної мобільності) у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Університет).

Положення розроблено відповідно до:

2.   Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності Університету з метою поглиблення інтернаціоналізації та інтеграції Університету в український та міжнародний освітньо-науковий простір, підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень, а також забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

3.    Право на академічну мобільність реалізується на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між вітчизняними та іноземними закладами вищої освіти (науковими установами, підприємствами, організаціями) або їх основними структурними підрозділами (далі – організації-партнери), а також між учасником освітнього процесу та закладом вищої освіти (науковою установою, підприємством, організацією) з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією Університету на основі індивідуальних запрошень.

4.      Форми документів за напрямом академічної мобільності вводяться наказом ректора Університету відповідно до Інструкції з діловодства.

5. Учасники академічної мобільності в Університеті мають однакові академічні права та обов’язки з здобувачами вищої освіти та Працівниками Університету.

6.   За місцем реалізації академічна мобільність поділяється на:

 • внутрішню – право на яку реалізується вітчизняними учасниками академічної мобільності у організаціях-партнерах в межах України;
 • міжнародну – право на яку реалізується вітчизняними учасниками академічної мобільності у організаціях-партнерах поза межами України, а також іноземними учасниками академічної мобільності у вітчизняних організаціях-партнерах.

7.   Основні види академічної мобільності:

 • ступенева мобільність – навчання у організації-партнері, відмінній від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше організацій-партнерів;
 • кредитна мобільність – навчання у організації-партнері, відмінній від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), що будуть визнані в організаціях-партнерах постійного місця навчання учасника освітнього процесу, за умови, що загальний період навчання для учасників програм кредитної мобільності в організаціях-партнерах, що направляє за програмою мобільності, залишається незмінним.

8.   Форми академічної мобільності:

 • для здобувачів вищої освіти: навчання за програмами академічної мобільності, мовне або наукове стажування.
 • для Працівників: участь у спільних проектах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації.

9. Участь у програмах академічної мобільності можлива за умови їх

відповідності освітній програмі, на яку зараховано здобувача вищої освіти, або напряму діяльності Працівника (за винятком мовного стажування).

10. Інформаційне   забезпечення   та   супровід,   консультаційну   та   організаційну підтримку академічної мобільності забезпечують:

 • для студентів – Відділ академічної мобільності;
 • для аспірантів і докторантів – Відділ аспірантури та докторантури; –   для науково-педагогічних, наукових працівників та інших     учасників освітнього процесу у випадку проходження наукового стажування, участі у спільних проектах,  проведення  наукових  досліджень  та  підвищення  кваліфікації  з  науковою складовою – Департамент науки та інноватики;
 • для науково-педагогічних працівників та адміністративних працівників у випадку викладання, підвищення кваліфікації та участі у спільних проектах в організаціях-партнерах – Департамент міжнародного співробітництва.

11. Інформаційне забезпечення та супровід академічної     мобільності реалізується з метою інтернаціоналізації діяльності Університету, стимулювання і підтримки міжнародного обміну здобувачами вищої освіти та Працівниками у поєднанні з навчальним процесом і передбачає інформування:

 • про щорічні програми мобільності та інші проекти, гранти і програми з навчання, стажування та підвищення кваліфікації в українських або іноземних організаціях-партнерах;
 • про спільні договори, програми та проекти Університету з організаціями-партнерами;
 • про стипендіальні програми та гранти підтримки академічної мобільності, в яких Університет бере або планує брати участь;
 • про види, форми, етапи, фінансування, тривалість, зміст академічної мобільності та процес визнання її результатів;
 • про вимоги до учасників академічної мобільності, про процедури і терміни подання необхідних документів;
 • про результати участі у програмах академічної мобільності.

Організаційне забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти

12. До участі у програмах академічної мобільності допускаються докторанти, здобувачі другого та третього рівня вищої освіти денної форми навчання. Здобувачі першого рівня вищої освіти денної форми навчання мають право на участь у програмах академічної мобільності за умови успішного завершення 1-го року навчання.

13. Учасники академічної мобільності з числа здобувачів вищої освіти зараховуються до організацій-партнерів як такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу.

14. За здобувачами вищої освіти на період участі у програмах академічної мобільності зберігається місце навчання.

15. Учасники академічної мобільності не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти на період реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), окрім іноземних громадян.

16. На термін навчання за програмами академічної мобільності здобувачу вищої освіти оформлюється індивідуальний навчальний план для учасників академічної мобільності

17. Залежно від програми академічної мобільності відбір учасників здійснюється на конкурсній основі або організацією, яка приймає учасників, або Університетом з урахуванням вимог організації-партнера.

18. Для участі у конкурсному відборі в Університеті здобувачі вищої освіти надають до відділу академічної мобільності:

 • завірену копію навчальної картки з перекладом іноземною мовою;
 • сертифікат про рівень володіння іноземною мовою;
 • план навчання в організації-партнері;
 • лист-підтримки від організації-партнера для здобувачів третього рівня вищої освіти;
 • документи про наукова діяльність, мотиваційний лист або інші документи (за вимогою організації-партнера).

19.  Права та забов’язання учасників академічної мобільності визначаються договором про навчання за програмою академічної мобільності.

20.  Участь в програмах  академічної мобільності регламентується двосторонніми договорами між Університетом та організаціями-партнерами. У випадку обрання програми організації, яка не є партнером Університету, участь в ній допускається за умови відповідності цієї програми освітній програмі, за якою здійснює підготовку здобувач вищої освіти.

21. Академічна мобільність іноземних громадян в Університеті здійснюється відповідно до вимог:

 • чинного законодавства України з питань державної міграційної політики;
 • внутрішніх нормативно-правових документів Університету;
 • міжінституційних договорів, протоколів, меморандумів та угод між Університетом та організаціями-партнерами.

22. Іноземні учасники академічної мобільності мають однакові академічні права та обов’язки з громадянами України.

23. Іноземні учасники академічної мобільності з числа здобувачів вищої освіти, можуть бути зараховані на навчання до Університету на умовах безоплатного навчання в рамках договорів про академічну мобільність між Університетом та організаціями-партнерами.

24. Для зарахування до Університету іноземних учасників академічної мобільності з числа здобувачів вищої освіти вони надають до Відділу академічної мобільності наступні документи:

 • копія паспорту учасника, нотаріально завірений переклад першої сторінки паспорту та копія сторінки з українською візою;
 • документ про отримання попереднього ступеня освіти (атестат про повну середню освіту для здобувачів першого рівня вищої освіти, диплом бакалавра для здобувачів другого рівня вищої освіти, диплом магістра для аспірантів);
 • план навчання із зазначенням відповідних дисциплін та мови навчання;
 • підписана учасником згода про обробку персональних даних;
 • підписані учасником протоколи вступного інструктажу, щодо ознайомлення із внутрішнім розпорядком Університету, проживання в гуртожитках, освітнього процесу;
 • заява учасника про оформлення посвідки на тимчасове проживання, до якої додаються 2 фотокартки (3,5×4,5 см);
 • сертифікат, що підтверджує рівень володіння мовою, якою відбуватиметься навчання в Університеті;
 • лист-номінація від відповідальної особи із організації-партнера з міжнародної співпраці/академічної мобільності.

25.   На основі документів, перерахованих в п. 24 та міжінституційної угоди, Відділом академічної мобільності спільно з Центром міжнародної освіти оформлюється подання про зарахування від факультету/інституту на ім’я першого проректора із візою-погодженням декана факультету/директора інституту або заступника декана/директора з міжнародної роботи (з роботи з іноземними студентами).

26.   Відповідальність за супровід учасників академічної мобільності під час їх навчання/стажування покладається на координаторів з академічної мобільності факультету/інституту.

27.  Для відображення результатів навчання за програмою академічної мобільності координатор з академічної мобільності факультету/інституту готує сертифікат встановленого зразка, який підтверджує виконання програми, відповідно до укладеного договору, а також виписку оцінок із зазначенням всіх освітніх компонент, які вивчав здобувач вищої освіти, оцінок за університетською шкалою та кількості кредитів ЄКТС.

Організаційне забезпечення академічної мобільності Працівників

28.  Організаційні питання та питання супроводу учасників академічної мобільності організацій-партнерів вирішуються Відділом академічної мобільності спільно з Департаментом міжнародного співробітництва Університету та структурним підрозділом, у якому проходить академічна мобільність.

29.  Для учасників програми академічної мобільності в Університеті Відділ академічної мобільності формує офіційне запрошення встановленого зразка за підписом уповноваженої особи, де зазначається повне ім’я учасника, його домашній заклад,    запланований період мобільності та приймаючий    факультет/інститут з

офіційною печаткою Університету. Уповноваженою особою може бути ректор, проректор з навчально-виховної роботи, проректор з міжнародних зв’язків, начальник Відділу академічної мобільності, декан факультету/директор інституту, або його заступник з міжнародної роботи.

30.  Для оформлення іноземних учасників академічної мобільності організацій-партнерів в Університеті необхідними є наступні документи:

 • –   підтвердження номінації від організацій-партнерів;
 • – план стажування або викладання із зазначенням наукових або професійних інтересів, пропонованих заходів а рамках програми академічної мобільності та мови стажування;
 • – службова записка від особи, відповідальної за учасника академічної мобільності (представник структурного підрозділу Університету, начальник Відділу академічної мобільності, проректор з навчально-виховної роботи тощо) на ім’я ректора Університету з візою-погодженням проректора з міжнародних зв’язків з проханням дозволити організацію візиту іноземного учасника академічної мобільності;
 • – програма візиту іноземного учасника академічної мобільності з візою-погодженням проректора з міжнародних зв’язків та резолюцією ректора Університету.

31.  У разі успішного завершення програми академічної мобільності іноземним учасником Відділ академічної мобільності формує сертифікат встановленого зразка.

32.  Залежно від програми академічної мобільності відбір учасників здійснюється на конкурсній основі або організацією, яка приймає учасників, або Університетом з урахуванням вимог організації-партнера.

33.  У випадку конкурсного відбору в Університеті Працівники надають до Відділу академічної мобільності:

 • – рейтинг науково-педагогічного та наукового працівника;
 • – план навчання або стажування, погоджений з керівництвом факультету/інституту;
 • – сертифікат про рівень володіння іноземною мовою (за наявності);
 • – анкету-заявку.

Фінансове забезпечення реалізації права на академічну мобільність

34.  За здобувачами вищої освіти, які навчаються в Університеті, на період академічної мобільності в організації-партнері зберігаються відповідно до укладеного договору про академічну мобільність місце навчання та виплата стипендії, призначена відповідно до рішення стипендіальної комісії у разі, коли регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього терміну навчання за програмою академічної мобільності не передбачена або

передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, призначеної особі рішенням стипендіальної комісії.

35.  Питання виплати стипендії здобувачам вищої освіти Університету, які реалізували право на академічну мобільність на підставі договору про академічну мобільність і повернулися до Університету, вирішується стипендіальною комісією.

36.  Термін навчання та наукового стажування здобувачів вищої освіти не може перевищувати двох років.

37.  Працівники Університету можуть реалізувати право на академічну мобільність відповідно до укладеного договору про академічну мобільність. При цьому за науковими, науково-педагогічними працівниками зберігається основне місце роботи терміном до двох років, за педагогічними та іншими працівниками – терміном до одного року. Оплата праці здійснюється відповідно до законодавства за основним місцем роботи і зберігається на термін до шести місяців, якщо оплата праці не передбачена програмою академічної мобільності.

Визнання результатів участі у програмах академічної мобільності для здобувачів вищої освіти Університету

38.  Умови визнання результатів навчання, стажування або проведення наукових досліджень визначаються додатками до договорів щодо академічної мобільності між факультетом/інститутом Університету та організаціями-партнерами.

39.  У випадку, якщо програмою академічної мобільності не передбачено автоматичне визнання періодів навчання, отриманих результатів і зарахування кредитів, ця функція покладається на керівництво та куратора з академічної мобільності підрозділу, де навчається учасник академічної мобільності на постійній основі. Рішення щодо можливості визнання періодів навчання за програмами академічної мобільності та їх результатів приймається на етапі формування індивідуальних навчальних планів для учасників академічної мобільності до початку навчання за програмою.

40.  У разі необхідності, рішення щодо визнання періодів та визнання результатів навчання учасникам академічної мобільності директор інституту/декан факультету приймає на підставі рекомендації комісії, яка створюється розпорядженням директора інституту/декана факультету. Головою комісії призначається завідувач випускової кафедри, за спеціальністю/освітньою програмою якої навчається учасник академічної мобільності. До складу комісії обов´язково включається координатор з академічної мобільності відповідного підрозділу.

41.  Визнання результатів навчання учасників академічної мобільності здійснюється на основі положень Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та співставлення освітніх програм Університету та

організацій-партнерів. За необхідності виконується конвертація оцінок відповідно до систем оцінювання організацій-партнерів.

42.  Порівняння обсягу навчального навантаження під час ступеневої та кредитної мобільності повинне ґрунтуватись на зіставленні результатів навчання, передбачених за програмами академічної мобільності у організації-партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою закладу вищої освіти, в якому учасник навчається на постійній основі.

43.  Результати навчання можуть бути визнані в Університеті в межах обсягу освітніх компонент, вивчення яких передбачено відповідною освітньою програмою, за якою навчається учасник академічної мобільності на постійній основі.

44.  При складанні індивідуальних навчальних планів для учасників академічної мобільності в обов´язковому порядку вказуються освітні компоненти, передбачені освітніми програмами Університету, для яких здійснюється повне визнання результатів, отриманих в рамках програми академічної мобільності. Для тих освітніх компонент, які не забезпечуються програмою академічної мобільності вказуються терміни проведення контрольних заходів на території Університету.

45.  Підтвердженням отримання очікуваних результатів програм академічної мобільності є сертифікат, академічна довідка або інший документ, що містить дані про назви вивчених освітніх компонент, їх обсяг в кредитах ЄКТС та отримані оцінки або результати наукової роботи.

46.  Якщо учасник академічної мобільності не підтвердив документально виконання вимог індивідуального навчального плану для учасників академічної мобільності, він відраховується з закладу вищої освіти, де навчається на постійній основі.

47.  Університет повинен повністю визнати узгоджену в Договорі про навчання чи в Договорі про стажування/практику (якщо це передбачено), відображену в індивідуальному навчальному плані для учасників академічної мобільності та підтверджену документально кількість кредитів ЄКТС для виконання кваліфікаційних вимог.

Визнання результатів участі у програмах академічної мобільності Працівників Університету

48.  Визнання результатів участі у програмах академічної мобільності Працівника Університету здійснюється на підставі виконання ним умов договору про мобільність та технічного завдання.

49.  Результати участі у програмі академічної мобільності Працівника Університету засвідчуються представленням звіту про участь у програмі академічної мобільності в організації-партнері та документів про успішне завершення програми академічної    мобільності    визначеного    організацією-партнером,    у    якій    проходила

академічна мобільність, зразка. Зазначені документи оформлюються належним чином та подаються у десятиденний термін після повернення до Університету до підрозділу, визначеного у п. 10 цього Положення, залежно від категорії, до якої належить Працівник.

50.  У разі ненадання Працівником Університету документального підтвердження результатів академічної мобільності у встановлений термін без поважної причини, розглядається питання щодо накладання на Працівника стягнення, відповідно до чинного законодавства.

51.  Якщо участь у програмі академічної мобільності передбачає діяльність за напрямом роботи Працівника в Університеті (або мовне стажування) не менше 108 годин, що підтверджено документально, участь у програмі академічної мобільності може бути визнана підвищенням кваліфікації у порядку, визначеному Положенням про підвищення кваліфікації.