Ви є тут

Положення про куратора академічної групи НТУУ ”КПІ”1. Загальна частина

1.1. Куратора призначає декан факультету або директор інституту (далі – декан факультету) розпорядженням по факультету за поданням завідуючого кафедри для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведення індивідуальної і загальної виховної роботи серед студентів групи, з'ясування проблем студентів і надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом, оперативного інформування студентів про накази і розпорядження адміністрації факультету та університету, зв’язку з батьками студентів тощо.

1.2. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

1.3. Виховна робота куратора є одним з видів робіт, відображених в індивідуальному плані роботи викладача (розділ V) і обов’язкова для виконання.

1.4. Куратори за родом діяльності підпорядковуються заступнику декана факультету з навчально-виховної роботи і завідувачу кафедри.

1.5. Куратори призначаються в кожну академічну групу на І–ІV курсах та на кожну спеціальність на V (V–IV) курсах.

1.6 Куратор призначається, як правило, на весь період навчання групи. Зміна куратора здійснюється лише з поважних причин або за умови неналежного виконання ним своїх обов’язків за ініціативою кафедри, деканату або студентів групи.

1.7. У своїй роботі куратор керується законами України, Постановами уряду України, іншими чинними нормативними документами, Статутом НТУУ „КПІ”, Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ”, рішеннями керівництва університету, розпорядженнями та наказами декана факультету та його заступника з навчально-виховної роботи, розпорядженнями завідувача кафедри, планами роботи, а також цим Положенням.

2. Обов'язки куратора

2.1. Мати необхідні соціальні дані щодо кожного студента групи (адреса проживання, контактні телефони, відомості про батьків, наявність підстав для надання пільг при призначенні стипендії та інших соціальних виплат, склад родини, її матеріальний стан тощо).

2.2. Мати всі необхідні  відомості для характеристики та оцінки діяльності кожного студента групи (результати рубіжного та семестрового контролю знань, трудова дисципліна, участь в науково-дослідній, суспільно-корисній роботі, участь в художній самодіяльності, КВК та спортивно-масових заходах, громадські доручення та організаторські здібності, отримання відзнак, премій, подяк, грамот, наявні факти правопорушень та накладені стягнення тощо).

2.3. Сприяти формуванню активу групи та його ефективній роботі.

2.4. Сприяти створенню в групі здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами та співробітниками факультету та університету.

2.5. Здійснювати контроль за успішністю (у першу чергу – поточною) студентів, сприяти створенню умов для допомоги студентам, що відстають у навчанні з поважних причин,  підтримувати зв’язок з викладачами.

2.6. Знати умови проживання студентів у гуртожитку, допомагати їм у вирішенні житлово-побутових проблем і створенні сприятливої обстановки в гуртожитку для навчання та проживання.

2.7. Мати план організаційної та виховної роботи в академічній групі та оперативно здійснювати заходи з цієї роботи за розпорядженнями адміністрації ректорату, деканату та студмістечка.

2.8. Регулярно проводити зустрічі з групою для вирішення поточних і перспективних питань (обговорення результатів поточного, рубіжного й семестрового контролю знань студентів;оцінка діяльності кожного студента для участі групи в конкурсі на кращу академічну групу факультету; факти порушення студентами Правил внутрішнього розпорядку; допомога студентам у виборі навчальних дисциплін вибіркового та факультативного циклів, в отриманні студентами другої вищої освіти тощо).

2.9. Звітувати перед кафедрою й деканатом про виконану роботу.

3. Права куратора

3.1. Виступати з пропозиціями перед адміністрацією факультету щодо покращення роботи кураторів зі студентами.

3.2. Виступати з пропозиціями перед адміністрацією факультету та студмістечка щодо заохочення студентів групи за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі.

3.3. Виступати з пропозиціями перед адміністрацією факультету та студмістечка про накладання на студентів стягнень за порушення ними навчальної і трудової дисципліни, громадського порядку тощо.

3.4. Брати участь в обговоренні питань щодо заохочення студентів групи або накладання на них стягнень.

3.5. Брати участь у вирішенні питань призначення стипендій та інших соціальних виплат, поселення в гуртожитки.

3.6. Куратор має право сповіщати батьків студента з питань порушення ним  Правил внутрішнього розпорядку і незадовільної успішності, а також висловлювати від імені кафедри подяку батькам за відмінне навчання й  виховання дітей. 

4. Відповідальність

4.1. Куратор зобов’язаний дотримуватися морально-етичних норм при спілкуванні зі студентами і не допускати розповсюдження конфіденційної інформації, яка стосується студентів групи.

4.2. Куратор несе відповідальність за належне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням.

Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon Текст документа [uk | n3229.pdf (269.79 КБ)]269.79 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій