Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ІХФ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

декан - д.т.н., проф. Панов Євген Миколайович, т. 236-40-52, к. 506-19

Кафедра Шифр і назва галузі знань, код і назва спеціальності, назва освітньої програми (спеціалізації), назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Екології та технології рослинних полімерів

д.т.н., проф. Гомеля Микола Дмитрович, т. 236-60-83, к. 112-4
10 Природничі науки (крім наук про живу природу1)
101 Екологія
Екологічна безпека
бакалавр 40 10
магістр 20 0
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини
бакалавр 20 10
магістр 10 20
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
бакалавр 20 10
магістр 8 7
Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування
в.о. зав.кафедри
д.т.н., професор Гондлях Олександр Володимирович, т. 204-84-30, к. 303-19
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Інжиніринг пакувань та пакувального обладнання
бакалавр 30 10
магістр 40 0
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів
бакалавр 60 15
магістр 30 6
Машин та апаратів хімічних і нафтопереробнихвиробництв
д.т.н., професор Корнієнко Ярослав Микитович, т. 204-82-87, 204-84-00, к. 203-19
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв
Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва;Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
бакалавр 100 25
магістр 45 9
Автоматизації хімічних виробництв
д.т.н., професор Жученко Анатолій Іванович, 204-85-70, к. 306-19
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв
Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв; Комп'ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв
бакалавр 100 60
магістр 65 15
Кафедра, завідувач (ПІБ, №тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Екології та технології рослинних полімерів
д.т.н., проф. Гомеля Микола Дмитрович, т. 236-60-83, к. 112-4
0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 40 10
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 40 20
Автоматизації хімічних виробництв
д.т.н., проф. Жученко Анатолій Іванович, 204-85-70, к. 306-19
0502 Автоматика та управління 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 60 45
Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування
в.о. зав.кафедри

д.т.н., проф Гондлях Олександр Володимирович, т.204-84-30, к. 303-19
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка 30 10
6.050503 Машинобудування 60 15
Машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв
в.о. зав.кафедри
д.т.н., проф. Корнієнко Ярослав Микитович, т. 204-82-87, 204-84-00, к. 203-19
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 100 25
Долучення Розмір
chair-ixf.pdf 97.08 КБ