Підсумки виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2011 рік

Фінансово-економічна діяльність університету в 2011 році здійснювалась в умовах жорсткої економії коштів за всіма джерелами надходжень.

Асигнування загального фонду, затверджені на рівні попереднього року, не забезпечували своєчасного фінансування фактичних потреб університету на виплату збільшеної на 11,7% заро-бітної плати, постійно зростаючих сум індексації стипендії та оплату спожитих комунальних послуг за тарифами, що протягом року зросли на 20-40 відсотків.

Через різке зменшення в 2011 році чисельності випускників шкіл, скоротився контингент контрактних студентів і ,відповідно, зменшились надходження до спеціального фонду майже на 9% порівняно з минулим роком. Приріст надходжень до спеціального фонду забезпечили такі підрозділи університету, як Студмістечко, Центр громадського харчування, зросли надходження від надання спортивно-оздоровчих послуг та оренди приміщень.

У зв'язку з необхідністю залучення значної частини коштів спеціального фонду на оплату комунальних послуг суттєво скоротились можливості університету на фінансування видатків розвитку: придбання обладнання, оновлення оснащення навчально-лабораторної бази та бібліотечних фондів, проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Тому показник "Індекс розвитку" в цілому по університету зменшився порівняно з 2010 роком на 11,5 %. У 2011 році продовжились позитивні зміни в соціальній сфері: 6 разів змінювались розміри посадових окладів, завдяки чому розмір середньомісячної зарплати по університету збільшився на 17,3 % і склав 3829,7 грн.

Сума виплаченої працівникам матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, склала 10032,8 тис. грн, сума виплачених грошових винагород – 3603 тис. грн. Фонд соціальної допомоги та премій студентам і аспірантам склав 60721 тис. грн, крім того студенти отримали індексації на суму 27404,0 тис. грн.

Розміри фінансування діяльності університету, затверджені на 2012 рік, вимагають від усього колективу НТУУ "КПІ" зосередити зусилля на роботі по збільшенню надходжень до спеціального фонду, дотриманні суворого режиму економії коштів та їх обґрунтованому використанні.

Л.Г.Субботіна, начальник ДЕФ

Зведений бюджет НТУУ «КПІ» на 2011рік

Джерела надходжень 2010 рік / Факт Тис.грн. 2011 рік Кошторис 2011 р.

до факту 2010 р.%
Кошторис / Тис.грн. %
1.Загальний фонд Державного бюджету        
Всього 576882,7 577413,2 78,10 100,1
У тому числі:        
- підготовка кадрів 546217,0 546000,0 73,90 99,96
- Державний політехнічний музей  2078,7  2079,2  0,30  100,02
- виконання НДР 28587,0 29334,0 3,90 102,60
2.Спеціальний фонд Державного бюджету        
Всього  169584,8 161588,0  21,90 95,30
У тому числі:        
- підготовка кадрів 148431,8 150553,0 20,40 101,40
- Державний політехнічний музей - 35,0 0,03  
- виконання НДР 21153,0 11000,0 1,47 52,00
Усього 746467,5 739001,2 100,00 99,00