УДК 330.341.1:658.26:334.764
Коцко Т.А.

Комплексний підхід до економічної оцінки інноваційних ефектів інтеграції паливно-енергетичних підприємств

С. 5–15.
укр.
Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 18 назв.

Досліджуються форми прояву інноваційних ефектів вертикальної інтеграції підприємств паливно-енергетичного комплексу на різних рівнях управлінської і господарської ієрархії. Аналізується механізм виникнення інтеграційних ефектів із врахуванням їх взаємовпливу. Характеризується зміст інтеграційних ефектів. Запропоновано комплексну модель оцінки ефективності інтеграції, яка передбачає оцінку інноваційних ефектів мікро-, мезо- і макроекономічного характеру. За допомогою моделі міжгалузевого балансу на прикладі вертикально-інтегрованої енергопаливної компанії проведено оцінку мезо- та макроекономічних наслідків її створення.

УДК 621.382.323
Яганов П.О.

Моделювання термопольової залежності рухливості носіїв заряду в інверсному шарі кремнієвого МОН-транзистора

С. 16–21.
укр.
Іл. 5. Бібліогр.: 6 назв.

Розглядається метод моделювання функції рухливості носіїв заряду від температури та напруги на затворі в інверсному шарі МОН-транзистора на основі дослідження умови термопольової стабільності струму стік-витік.

УДК 678.02:678.686 (088.8):620
Колосов, О.Є., Теліцина Н.Є.

Дослідження процесів формування полімерних композиційних матеріалів із застосуванням фізичної і хімічної модифікації. Повідомлення 3. Оптимізація параметрів ультразвукової модифікації ненаповнених епоксидних композицій при формуванні виробів, що термоусаджуються, у різночастотному діапазоні при нормальному і надлишковому тисках

С. 22–30.
укр.
Табл. 10. Бібліогр.: 8 назв.

Із застосуванням математичних методів планування експериментів отримано адекватні статистичні моделі, що описують вихідні змінні залежно від вхідних змінних (факторів) при здійсненні процесів фізико-хімічної модифікації ненаповнених епоксидних композицій, призначених для ремонту та для термоусадження, на базі варіювання параметрів УЗ, зокрема різночастотного діапазону та робочого тиску. Використання отриманих апроксимуючих моделей дозволяє прогнозувати технологічні параметри цих процесів, а також спрямовано регулювати склад і кінцеві властивості отримуваних виробів у технології формування полімерних композиційних матеріалів.

УДК 621.391
Полонська О.Л.

Генетичний алгоритм пошуку найкоротшого мережевого маршруту

С. 31–37.
укр.
Іл. 3. Бібліогр.: 14 назв.

Показано, що одним із можливих способів пошуку найкоротшого шляху передачі мережевих пакетів є використання генетичних алгоритмів, які забезпечують набагато ближчий до оптимального маршрут і більшу швидкість збігу, аніж інші алгоритми. Результат порівняно мало залежить від розміру мережі і виду топології.

УДК 515.126.2:519.237.5
Радченко С.Г.

Стійке оцінювання статистичних моделей у довільних опуклих областях факторного простору. Частина І. Теорія

С. 38–45.
укр.
Іл. 4. Бібліогр.: 8 назв.

Уперше викладено метод стійкого (1 ? cond < 10) оцінювання коефіцієнтів статистичних моделей на основі створення власної системи координат в опуклій області образу факторного простору. Створена система координат топологічно еквівалентна ортогональній системі координат області прообразу факторного простору. Для довільної опуклої області факторного простору можливе стійке оцінювання коефіцієнтів моделі в умовах значної мультиколінеарності факторів.

УДК 681.31
Ху Чжен Бін

Модель виявлення гібридного вторгнення, основана на принципі штучної імунної системи

С. 46–51.
укр.
Іл. 2. Бібліогр.: 7 назв.

Показано, що поточні технології, використані для захисту комп'ютерних систем, неспроможні справитися з динамічною організацією комп'ютерних систем, які постійно ускладнюються, і методів подолання їх захисту. Запропоновано модель виявлення гібридного вторгнення, яке має на меті реалізувати адаптивну здатність штучної імунної системи.

УДК 621.762.4
Заболотний О.В., Степанчук А.М.

Дослідження закономірностей процесу радіального ущільнення порошкових матеріалів при виготовленні виробів із них

С. 52–58.
укр.
Іл. 5. Бібліогр.: 12 назв.

Запропоновано варіант моделі пластичності порошкових матеріалів, яка встановлює зв'язок компонент тензора напружень з їх щільністю і враховує параметри, які містять інформацію про структурні особливості порошкового тіла та зміцнення матеріалу в процесі пресування. Показано, що явний вид поверхні навантаження при радіальному пресуванні порошкових матеріалів може бути визначений на базі аналізу результатів їх статичного та гідростатичного пресування.

УДК 539.6: 66971
Зузяк П.М., Слободяник А.Д., Чернуха Ю.О.

Можливості і перспективи субструктурного зміцнення дисперсійно-твердіючих Алюмінієвих сплавів Al–Zn, Al–Cu

С. 59–62.
укр.
Іл. 3. Бібліогр.: 9 назв.

Розроблено методи і режими субструктурного зміцнення алюмінію та стабілізації в ньому субструктури малими домішками міді і цинку. Формування субструктури запропоновано шляхом термоциклювання в полях зовнішніх напружень.

УДК 534.1+539.3
Легеза В.П., Гузенко С.В.

Математична модель динамічної поведінки віброзахисної системи з маятниковим гасником типу “гантеля”

С. 63–68.
укр.
Іл. 5. Бібліогр.: 19 назв.

Розглядаються вимушені коливання віброзахисної механічної системи твердих тіл “маятниковий гасник типу гантелі–несуче тіло” під дією зовнішнього гармонічного збудження. Сформульовано динамічні рівняння сумісного руху елементів віброзахисної системи і досліджено віброзахисні ефекти, які досягаються при використанні гасника.

УДК 539.4: 620.17
Малежик М.П.

Наближений метод розділення компонент деформацій і напружень у динамічній фотопружності анізотропних тіл

С. 69–74.
укр.
Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 12 назв.

Розроблено наближений метод отримання окремих компонентів динамічних деформацій та напружень за результатами поляризаційно-оптичних вимірювань. В основу методу покладено спосіб числового інтегрування рівнянь сумісності деформацій, внаслідок чого відпадає необхідність у побудові поля ізоклін.

УДК [678.027.3+678.057.3]:678.023
Радченко Л.Б. , Мікульонок І.О., Новік В.О.

Моделювання процесу двочерв'ячної екструзії. 1. Екструзія в умовах різноспрямованого обертання черв'яків

С. 75–83.
укр.
Іл. 7. Табл. 2. Бібліогр.: 24 назви.

Розглянуто та проаналізовано різні фізичні й математичні моделі процесу переробки полімерів у двочерв'ячному екструдері з різноспрямованим обертанням черв'яків, наведено основні аналітичні залежності для визначення параметрів процесу переробки термопластичних матеріалів у зазначеному екструдері. Розроблені алгоритм і програма розрахунку дозволяють для заданої продуктивності екструдера визначати конструктивні розміри й частоту обертання черв'яків, а також тепловий режим робочих органів екструдера та можуть бути рекомендовані для інженерних розрахунків екструзійного устаткування для переробки полімерів і матеріалів на їх основі.

УДК 537.534.8:532
Сидоренко С.І., Волошко С.М., Чубар Т.В.

Електронна оже-спектроскопія поверхні дисперсних металів

С. 84–86.
укр.
Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 7 назв.

На прикладі дисперсного нікелю відпрацьовано методику дослідження порошків металів методом електронної оже-спектроскопії. Експериментально підтверджено високу чутливість методу до зміни елементного складу поверхні частинок у результаті процесів адсорбції-десорбції і зменшення неоднорідності хімічного складу частинок при переході від їх поверхні вглибину речовини.

УДК 621.91.02
Солодкий В.І.

Тріангуляція гвинтових поверхонь

С. 87–95.
укр.
Табл. 8. Бібліогр.: 15 назв.

Викладено спосіб тріангуляції гвинтових поверхонь, який дозволяє перейти від дискретного подання параметрів локальної геометрії тріангульованої поверхні до безперервного. Гвинтова поверхня розглядається як сукупність гвинтових траєкторій точок, що належать її торцевому перерізу. Це дає можливість використовувати замість плоского скінченного елемента частину циліндричної поверхні сталого радіуса, що має більшу гомеоморфність щодо гвинтової поверхні, ніж плоский елемент, який застосовується при традиційних способах тріангуляції.

УДК 541.13:628.33
Уряднікова І.В., Лебедєв В.Г.

Визначення ймовірностей ризиків при роботі системи водоочищення в перехідному і усталеному режимах

С. 96–99.
укр.
Іл. 1. Бібліогр.: 6 назв.

Подано основи методики визначення і аналізу ризиків, які виникають при роботі системи водоочищення. Дана методика дає можливість визначити стани системи, в яких вона може перебувати, і визначити ймовірності станів, які є найбільшою небезпекою з погляду на економічний і соціальний ризик. Конкретний цифровий і статистичний матеріал, наведений у даній статті, відноситься до електрокоагуляційних установок очищення води, отриманий у результаті досліджень.

УДК 62-50
Бублик Г.Ф., Мелащенко О.М.

Застосування нейромережі з радіальними базисними функціями для керування космічним апаратом із гнучкою динамікою

С. 100–107.
укр.
Іл. 2. Бібліогр.: 12 назв.

Розглянуто застосування нейромережі на основі радіальних базисних функцій для синтезу адаптивної системи керування гнучким супутником. Для отримання сигналу навчання нейромережі використано спостерігач похибки адаптації. На основі прямого методу Ляпунова показана обмеженість сигналів у замкненій системі керування. Ефективність запропонованого підходу продемонстрована комп'ютерним моделюванням замкненої системи керування гнучким супутником.

УДК 681.327+656.34
Зінченко В.П., Буров В.О., Зінченко С.В., Штефлюк Г.В.

Формат телеметричного кадру для мікро супутників

С. 108–114.
укр.
Іл. 8. Бібліогр.: 8 назв.

Розглянуті питання розробки формувача телеметричних кадрів (ТК) системи збору і обробки наукової інформації (ССНИ) для космічних об'єктів відповідно до протоколів Консультативного комітету з космічних інформаційних систем (CCSDS). Описані методи кодування інформації телеметричного кадру, структури кодерів і декодерів, рандомизатора формувача телеметричного кадру, які достатні для моделювання формувача телеметричного кадру за допомогою VHDL-проекту з подальшим завантаженням в програмовані логічні схеми XCV 300E-PQ240 і відладкою.

УДК 623.4.023.4
Корольов В.М.

Оцінка точності розв'язання другої навігаційної задачі

С. 115–117.
укр.
Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.

Зроблено оцінку складових похибки визначення дальності до орієнтиру та напрямку на нього. Отримано аналітичне співвідношення, що дає змогу визначити необхідну точність системи навігації при заданих вимогах з точності визначення напрямку на орієнтир.

УДК 531.383
Лазарєв Ю.Ф.

Зауваження щодо релятивістської кінематики складного руху точки

С. 118–125.
укр.
Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 3 назви.

Визначено умови, яким має задовольняти закон складання швидкостей для забезпечення виконання принципу відносності. Запропоновано варіант релятивістських законів складання швидкостей і переміщень, який задовольняє принцип відносності.

УДК 621.391.8
Морозова М.М., Ткаченко Л.П.

Достовірність вимірювання амплітуди гармонічного процесу, що маскується флуктуаційною завадою

С. 126–129.
укр.
Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.

Розглядається вплив флуктуаційних завад y каналах на точність вимірювання амплітуди сигналів на виходах каналів при гармонічних тестових сигналах на входах каналів. Наведено значення відносної похибки вимірювання амплітуди гармонічного процесу для заданих значень величини відношення сигнал/завада і довірчої ймовірності.

УДК 681.3:681.2:389.1
Шантир Д.С.

Частотна характеристика фільтра Калмана другого порядку для вимірювальних систем

С. 130–136.
укр.
Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 7 назв.

Проведено загальний аналіз частотної характеристики фільтра Калмана другого порядку для вимірювальних систем для випадку оцінювання значення вимірюваної фізичної величини. Отримано співвідношення, що дозволяють визначити вид та параметри частотної характеристики фільтра. Встановлено зв'язок параметрів частотної характеристики з параметрами фільтра. Досліджено властивості частотної характеристики залежно від параметрів фільтра Калмана другого порядку для вимірювальних систем.

УДК 676.2.024.74.044:547.458.61
Гомеля М.Д., Коваль О.С., Шаблій Т.О.

Нові модифіковані крохмалі для виробництва паперу і картону

С. 137–142.
укр.
Табл. 3. Бібліогр.: 7 назв.

Вивчено процеси модифікування крохмалів уротропіном при його трансформації в метилоламонійхлориди, меламіном через використання гексаметилолмеланіну, епіхлоргідрином і амінами. Знайдено умови отримання клеїв на основі модифікованих крохмалів, стійких до ретроградації. Вивчено процеси формування паперу з макулатурної маси з використанням модифікованих крохмалів. Показано, що ряд продуктів модифікації істотно підвищують фізико-механічні показники паперу і за своєю ефективністю не поступаються більш відомим катіонним крохмалям – “Катіонамілу” і “Церезану”. Розроблені катіоновані крохмалі забезпечують зниження каламутності фільтрату в три-чотири рази, що свідчить про покращення утримання маси на сітці.

УДК 543.544:543.422.6
Родіонов В.М., Черняєв Б.В., Левандовський І.А., Шубіна Т.Є., Фокін А.А., Юрченко О.Г.

Експериментальне і квантово-хімічне дослідження термодинаміки комплексоутворення метилнафталінів із сріблом(І)

С. 143–152.
укр.
Іл. 3. Табл. 5. Бібліогр.: 12 назв.

Проведено квантово-хімічні розрахунки на рівні теорії B3LYP/LANL2DZ для ряду метилзаміщених нафталінів та їх комплексів з іоном і метилатом срібла, які були успішно застосовані для дослідження термодинаміки комплексоутворення метилнафталінів із сріблом(І) у рідинній хроматографії. За результататами розрахунку геометрії вихідних ароматичних сполук та зарядів на атомах вуглецю нафталінового скелета були визначені найбільш вірогідні напрямки та розраховані термодинамічні параметри комплексоутворенння всіх можливих аддуктів метилнафталінів із сріблом, а також мольні частки кожної структури в комплексі.

УДК 519.21
Коваль В.О.

Асимптотична поведінка матрично нормованих мартингалів

С. 153–156.
укр.
Бібліогр.: 6 назв.

Досліджується асимптотична поведінка майже напевно матрично нормованих зважених сум багатовимірних мартингал-різниць. Розглянуто нормування квадратними коренями з матриць, обернених до коваріаційних матриць цих сум. Даний результат використовується для доведення обмеженого закону повторного логарифма для мартингалів з довільними матричними нормуваннями.