У березні-квітні 2009 р. відбувся щорічний конкурс на кращий дипломний проект та роботу освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”. На конкурс було подано 96 проектів та робіт від 6 інститутів та 15 факультетів. Експертизу провели 96 висококваліфікованих викладачів за єдиними критеріями оцінки якості дипломних проектів та робіт. Методична рада затвердила лауреатів конкурсу. По університету видано відповідний наказ.

І місце у конкурсі зайняв дипломний проект “Розробка конструкції та технології виготовлення черв'ячних зуборізних фрез”, виконаний студентом Олегом Лозою на кафедрі інструментального виробництва ММІ під керівництвом доцента О.А.Охріменка .

Робота виконана на замовлення НДІ “Редуктор” м. Київ згідно з поставленим завданням і присвячена розробці конструкції та технології виготовлення черв'ячних зуборізних фрез.

Автором була спроектована і виготовлена черв'ячна фреза прогресивної конструкції зі стружкорозділяючими канавками. Проведено математичне моделювання процесу зрізання припуску за допомогою MATLAB. Лабораторні випробування на кафедрі інструментального виробництва ММІ НТУУ “КПІ” та промислові випробування фрези запропонованої конструкції на виробничих потужностях НДІ “Редуктор” м. Київ підтвердили правильність запропонованих положень. За результатами промислових випробувань було отримано підвищення стійкості інструменту на 30% порівняно з фрезою стандартної конструкції, а точності нарізаних зубчастих коліс – на 35%.

Було розроблено та експериментально перевірено новий спосіб заточки черв'ячних фрез, що значно спрощує виготовлення такого інструменту та зменшує його вартість.

Результати роботи прийняті до впровадження на НДІ “Редуктор” м. Київ, що підтверджується відповідним актом. Також результати дипломного проекту використовуються в навчальному процесі у вигляді нової лабораторної роботи – “заточування черв'ячних фрез”.

ІІ місце зайняли дипломний проект з ІХФ та дипломна робота з ФМФ.

1. Дипломний проект “Модернізація установки для виробництва гранульованих гуміново-мінеральних добрив” виконав студент Костянтин Гатілов під керівництвом завідувача кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ Я.М.Корнієнка .

Тема проекту є актуальною й присвячена дослідженню і розробці нової технології та обладнання для виробництва нового покоління гуміново-мінеральних добрив.

Проект виконано в межах держбюджетної теми №2126-п.

Автором була запропонована нова конструкція гранулятора з псевдозрідженим шаром, а також розроблена програма його багатоітераційного розрахунку та основних геометричних розмірів мовою програмування Delphi.

Розробки дипломного проекту будуть використані при проектуванні промислової установки на ВАТ “Азот” м.Черкаси.

За результатами досліджень подано дві заявки на винахід на корисну модель, зроблено доповіді на двох науково-практичних конференціях студентів (міжнародній та університетській), є тези доповідей.

2. Дипломна робота на тему “Ймовірнісні методи в теорії чисел” виконана студенткою Ольгою Поляковською на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ під керівництвом професора кафедри О.І.Клесова.

Роботу присвячено аналізу функції П(х) – кількості простих чисел, які не перевищують х. Задача вивчалася математиками дуже давно, але і до цього часу залишається нерозв'язаним питання про правильну поведінку П(х), яке залежить від ще не доведеної гіпотези Рімана. У наш час задача є актуальною для багатьох алгоритмів криптографічного аналізу.

Задачі, що розв'язувались у дипломній роботі, потребують дуже значної кількості обчислень, що не під силу окремим комп'ютерам. Тому автор використала потужні можливості суперкомп'ютера НТУУ “КПІ” в українській Гранд-мережі.

Автору вдалося експериментально підтвердити гіпотезу Рубінштейна та Сарнана, а також обчислити константу Лежандра для інтервалу х 10 10 . Для виконання роботи застосовано ймовірнісний алгоритм Рабіна-Міллера, ймовірність похибки якого не перевищує 10 -12 .

За результатами роботи опубліковано статтю в науковому журналі “У світі математики”.

ІІІ місце поділили дві дипломні роботи з ММІ та ХТФ, а також дипломний проект з ПБФ.

1. Дипломна робота “Створення, набуття прав і реалізація пристрою для чорнової обробки зубчастих коліс” виконана студенткою Іриною Рябекою на кафедрі конструювання верстатів та машин ММІ під керівництвом доцента кафедри В.М. Гейчука .

Робота присвячена створенню нового способу чорнової обробки циліндричних зубчастих коліс дисковим інструментом, оцінці можливості і перспектив його використання у виробництві, захисту прав на спосіб обробки та розробці заходів з його комерціалізації як об'єкта інтелектуальної власності.

Робота виконана в рамках договору про науково-технічне співробітництво між НТУУ “КПІ”, Інститутом надтвердих матеріалів НАН України та Інститутом металорізальних верстатів Штутгартського університету (Німеччина) за технічними завданням ІНМ НАН України.

Із використанням методу морфологічного аналізу автором запропоновано новий спосіб отримання наближеного профілю евольвентного зачеплення при чорновому нарізанні зубчастих коліс методом контурної обробки ексцентрично закріпленою в шпинделі верстата дисковою фрезою.

Розроблено математичну модель формоутворення із застосуванням матричного методу кінематичного аналізу просторових механізмів, а також виконано математичне моделювання раціональних параметрів установки фрези для отримання наближеного евольвентного профілю.

На базі лабораторії відділу №20 “Перспективних ресурсозберігаючих технологій механообробки інструментами” ІНМ НАН України проведено натурний експеримент з чорновоъ обробки зубчастих коліс.

Для моделювання способу та пристроїв використовувались сучасні програми CAD/CAE системи Inventor та MathCad.

За матеріалами роботи опубліковано статтю і подано заявку на видачу деклараційного патенту України на корисну модель “Спосіб нарізання зубчастих коліс”.

Матеріали дипломної роботи використовуються в роботі відділу № 20 ІНМ НАН України при дослідженнях процесів обробки зубчастих коліс дисковими інструментами і можуть бути використані в машинобудуванні при чорновій обробці зубчастих коліс.

2. Дипломна робота “Розробка складу антизлежувачів аміачної селітри” виконана студенткою Ольгою Богдан під керівництвом доцента Г.М.Прокоф'євої на кафедрі технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ.

Тема дипломної роботи є актуальною, тому що присвячена розробці й промисловому впровадженню вітчизняного антизлежувача.

Автором розроблена технологічна схема одержання антизлежувачів у неперервному виробництві.

Експериментальні дослідження проводилися за допомогою сучасних фізико-хімічних методів.

Розроблений вітчизняний антизлежувач мінеральних добрив за показниками антизлежувальної властивості не поступається імпортному аналогу “Novoflow”, має вдвічі нижчу собівартість і на 30% сприяє зниженню сировинних і енергетичних витрат при виробництві аналогічної селітри.

Промислові випробування зразків дослідної партії антизлежувача для аміачної селітри проводилися на Черкаському ВАТ “Азот”.

Результати роботи доповідалися на 2-х міжнародних конференціях студентів і аспірантів (є тези доповідей).

3. Дипломний проект “Установка для вимірювання енергетичних характеристик цифрових відеосистем” виконав студент Віктор Шишкін під керівництвом доцента кафедри оптичних та оптикоелектронних приладів ПБФ Л.А.Міхеєнка .

Робота присвячена розробці методів контролю прецизійних цифрових відеосистем, а саме скануючих пристроїв космічного базування.

Автором розроблено нову схему енергетичного калібрування супутникового обладнання, яка за метрологічними характеристиками перевищує існуючі системи.

У проекті було розроблено установку, на якій були проведені експериментальні дослідження розробленого пристрою.

За результатами роботи опубліковано дві статті в наукових журналах.

На засіданні Вченої ради університету ректор вручив переможцям конкурсу дипломи лауреатів.

За високий рівень керівництва дипломним проектуванням у наказі винесено подяку: завідувачу кафедри Є.І.Бардику (ФЕА), доценту Н.В.Бусловій (ФЕА), доценту А.Ф.Васильєву (ТЕФ), доценту Ю.О.Віхорєву (ФЕА), доценту М.В.Гайворонському (ФТІ), доценту А.О.Дичко (ІЕЕ), доценту О.Г.Ждановій (ФІОТ), доценту О.В.Прохорчуку (ФАКС), доценту С.Г.Радченку (ММІ), професору В.В.Сухову (ФАКС), професору О.М.Шмирєвій (ФЕЛ), старшому викладачу О.Ф.Шульженку (ТЕФ).

Л.А.Ванчугова, методист навчально-методичного відділу

Вітаємо переможців конкурсу на кращий дипломний проект та роботу в 2009 році

Згідно з наказом НТУУ «КПІ» від 10.03.1993 р. № 1-43 у березні-травні 2009 р. було проведено університетський конкурс на кращий дипломний проект та роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». На конкурс було подано 96 дипломних проектів та робіт від 15 факультетів та 6 інститутів. Експертизу здійснювали 94 висококваліфікованих викладача. Висновки експертизи Методична рада університету ухвалила 21 травня 2009 року, протокол № 9.

Відповідно до рішення Методичної ради отримали

 • 1.1. ДИПЛОМОМ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ:
  • Лоза Олег Андрійович – випускник ММІ за дипломний проект зі спеціальності 7.090204 «Інструментальне виробництво».
 • 1.2. ДИПЛОМОМ ДРУГОГО СТУПЕНЯ:
  • Гатілов Костянтин Олександрович – випускник ІХФ за дипломний проект зі спеціальності 7.090220 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».
  • Поляковська Ольга Володимирівна – випускниця ФМФ за дипломну роботу зі спеціальності 7.080101 «Математика»;
 • 1.3. ДИПЛОМОМ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ:
  • Рябек Ірина Олегівна – випускниця ММІ за дипломну роботу зі спеціальності 7.000002 «Інтелектуальна власність»;
  • Богдан Ольга Вікторівна – випускниця ХТФ за дипломну роботу зі спеціальності 7.091602 «Хімічна технологія неорганічних речовин»;
  • Шишкін Віктор Артурович – випускник ПБФ за дипломний проект зі спеціальності 7.091101 «Лазерна та оптоелектронна техніка».

Повний текст на сайті Інформаційної служби НТУУ "КПІ" - НАКАЗ № 1-91 || 27.05.09