Ви є тут

Університетський конкурс на кращу магістерську дипломну роботу 2008Відповідно до наказу НТУУ «КПІ» від 18.04.2000 р. № 1-62 у вересні-листопаді 2008 р. в університеті було проведено конкурс на кращу магістерську дипломну роботу.

На конкурс були подані роботи від 16 факультетів та 6 інститутів. Експертизу провели експерти-викладачі університету за єдиними характеристиками і критеріями оцінювання якості магістерських дипломних робіт. Враховуючи пропозиції експертної комісії, методична рада ухвалила рішення про переможців конкурсу. По університету видано наказ №1-139 від 05.12.08 р., яким передбачено нагородження дипломами за кращу магістерську дипломну роботу лауреатів конкурсу – магістрів та їх наукових керівників, які також отримають премії.

На засіданні Вченої ради ректор М.З.Згуровський вручив переможцям конкурсу дипломи лауреатів.

Дипломом І ступеня нагороджена магістерська дипломна робота «Розробка та дослідження характеристик регульованої сферичної гідростатичної опори», виконана магістром Сергієм Струтинським на кафедрі прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки механіко-машинобудівного інституту під керівництвом завідувача кафедри Олега Михайловича Яхна .

Робота виконана в рамках договору про співдружність між НТУУ «КПІ» та Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України. Даний інститут і є замовником роботи (технічне завдання затверджено замовником).

Робота присвячена актуальній науковій тематиці і спрямована на розробку високоефективного технологічного обладнання, а саме створення сферичної опори високої точності.

Автором особисто розроблена оригінальна схема і конструктивне рішення сферичної гідростатичної опори у вигляді твердотільної моделі, що включає струменеву систему керування опори, на яку одержано патент України. Автором також розроблено методику розрахунку статичних характеристик опори при її просторовому зміщенні в межах діапазону регулювання за допомогою методу Монте-Карло. Проектування варіантів гідростатичних опор здійснено за допомогою системи комп'ютерних інженерних розрахунків, зосереджених в пакеті Autodesk Inventor.

Низку наукових положень роботи впроваджено в інституті-замовнику (є акт впровадження), що значно підвищило його загальний науково-технічний рівень розробок. За результатами роботи опубліковано 8 статей в наукових журналах, тези доповідей у збірниках 4-х міжнародних науково-технічних конференцій.

Дипломом II ступеня нагороджені дві магістерські дипломні роботи:

1. Магістерську дипломну роботу «Інтеграція проектування складальних одиниць з технологічним підготуванням складання» виконала магістр механіко-машинобудівного інституту Юлія Лашина під керівництвом доцента кафедри технології машинобудування Віталія Анатолійовича Пасічника .

Робота виконана в рамках науково-дослідної роботи №2915-п кафедри технології машинобудування НТУУ «КПІ».

Метою роботи є розширення можливостей автоматизованого проектування технологічних процесів.

Автором був розроблений метод цілеспрямованого DFA аналізу, який базується на формалізованому виявленні кінематичних зв'язків між деталями у 3D-моделі складального виробу. Для автоматизації виявлення таких кінематичних зв'язків розроблена прикладна програма у середовищі Delphi. Практичне застосування методу цілеспрямованого DFA аналізу дозволило створити нову конструкцію виробу «Замок», на яку подано заявку на патент України.

Результати роботи впроваджені у виробництво ВАТ «УХЛ-Маш» м. Київ при проектуванні металевих меблів. Результати дослідження доповідалися на 5-ти науково-технічних конференціях (2 з них міжнародні). Опубліковано 2 статті в науковому журналі. Автор є переможцем міжнародних олімпіад з САПР та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні.

2. Магістерську дипломну роботу «Процес вальцювання полімерних композитних матеріалів з розробкою відповідного обладнання» виконала магістр Галина Ракицька на кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв інженерно-хімічного факультету під керівництвом доцента кафедри Ігоря Олеговича Мікульонка .

Робота присвячена дослідженню і вдосконаленню одного з найбільш високопродуктивних та ефективних методів переробки пластмас – вальцово-коландрового.

Робота виконана в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи

№ 2921-ф.

Автор розробила інженерну методику визначення часу вальцювання термопластичних композиційних матеріалів, яка була підтверджена експериментальними дослідженнями на науково-лабораторній базі кафедри МАХНВ інженерно-хімічного факультету та буде впроваджена на ВАТ «НВП «Більшовик» під час проектування та виготовлення нового полімерпереробного обладнання.

За результатами теоретичних та експериментальних досліджень було розроблено нову конструкцію робочого органу валкових машин, на яку отримано патент України, а також опубліковано статтю у фаховому виданні, зроблено доповіді на 2-х науково-практичних конференціях.

Дипломом III ступеня нагороджені чотири магістерські дипломні роботи:

1.  Магістерську дипломну роботу на тему «Дослідження структури та властивостей порошкових композитів на основі алюмінієвої матриці акустичними резонансними методами» виконала магістр Марина Супруненко з приладобудівного факультету під керівництвом завідувача кафедри приладів і систем неруйнівного контролю Анатолія Георгійовича Протасова .

Дана робота присвячена актуальній темі – вирішенню задачі оцінювання дефектності нових композиційних матеріалів.

Робота виконувалася на замовлення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

У процесі виконання роботи було розроблено методику дослідження та контролю характеристик пружності матеріалів ультразвуковим методом неруйнівного контролю. Ґрунтуючись на проведених дослідженнях, запропоновано критерії придатності матеріалу за результатами неруйнівного контролю і за цими критеріями вибрано найкращий варіант складу матеріалу.

Результати роботи будуть використані відділом акустичних методів дослідження матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України при розробці композиційних матеріалів, які зміцнюють частинками карбіду кремнію (є акт впровадження).

За результатами досліджень опубліковано 2 статті у фахових журналах та зроблено доповідь на студентській науково-технічній конференції «Приладобудування: стан і перспективи», 23 квітня 2008 року.

2.  Магістерську дипломну роботу на тему «Адаптивний імпульсно-хвильовий мультиплікатор тиску для підвищення ефективності виконавчих органів машин та обладнання енергоємних виробництв» виконала магістр Оксана Замараєва з інституту енергозбереження та енергоменеджменту під керівництвом завідувача кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв Степана Прокоповича Шевчука.

Робота присвячена підвищенню ефективності виконавчих органів машин та обладнання енергоємних виробництв і виконувалася на замовлення ВАТ «Київметробуд».

Автором вперше розроблено структуру мультиплікатора подачі і встановлено характеристики приводу подачі залежно від реакції віддачі виконавчого органа. Моделювання процесів мультиплікації тиску, статистичний аналіз даних експериментальних досліджень, комп'ютерне моделювання проводилося за допомогою Autocad, AutoLISP, Turbo C, C++Bilder, MathCad, SolidWorks.

При застосуванні мультиплікатора на ВАТ «Київметробуд» економічний ефект буде складати 120 тис. грн на рік (за актом впровадження).

За результатами роботи отримано патент на корисну модель, опубліковано 2 статті в науковому журналі, зроблено доповіді на 2-х міжнародних промислових конференціях.

3.  Магістерську дипломну роботу на тему «Реалізація алгоритмів визначення постійної часу люмінофора в температурних сенсорах» виконав магістр Тарас Кондратюк на факультеті електроніки під керівництвом завідувача кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури Олександра Миколайовича Лисенка .

Робота присвячена вирішенню важливої науково-прикладної задачі вдосконалення люмінесцентних вимірювачів температури і виконана на замовлення канадської компанії Photon Control.

Автором у роботі запропоновано два нових методи визначення постійного часу затухання люмінофору. Для перевірки ефективності розроблених методів проведено моделювання на основі створеної моделі та експериментальні дослідження створеного зразка.

За результатами роботи опубліковано тези доповіді на VIII Міжнародній науково-технічній конференції «Приладобудування: стан і перспективи», присвяченій 110-річчю НТУУ «КПІ».

4.  Магістерську дипломну роботу на тему «Процес сушки у виробництві спученого перліту з розробкою відповідного обладнання» виконала магістр Ганна Собченко на інженерно-хімічному факультеті під керівництвом доцента кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Андрія Романовича Степанюка .

Робота виконана на замовлення Інституту газу НАН України в рамках тематики науково-дослідних робіт інституту.

На основі узагальнених результатів досліджень автор запропонувала нову конструкцію апарата псевдозрідженого шару, на яку подана заявка на корисну модель.

Результати роботи були впроваджені на Броварському заводі будівельних конструкцій при створенні лінії для виробництва сучасних теплозберігаючих матеріалів на основі спученого перліту. За результатами роботи опубліковано дві статті в науковому журналі та тези доповідей у збірниках 6-ти науково-практичних конференцій.

За високий рівень наукового керівництва підготовкою магістрів у наказі оголошено подяку: професору О.Є.Архипову (ФТІ), професору Є.Д.Белявському (ФЕЛ), професору Н.О Вірченко (ФМФ), доценту Л.Ю.Гальчинському (ФММ), завідувачу кафедри В.І.Дешку (ІЕЕ), професору С.Я.Жуку (РТФ), професору В.І.Зубчику (ММІФ), завідувачу кафедри В.Г.Колобродову (ПБФ), доценту В.О.Кузьміних (ТЕФ), професору В.М.Марчевському (ІХФ), доценту П.П.Маслянку (ФПМ), професору В.Г.Могилатенку (ІФФ), професору І.В.Недіну (ТЕФ), професору А.Д.Пєтухову (ХТФ), доценту С.О.Пристайлову (ІХФ), завідувачу кафедри Г.С.Тимчику (ПБФ), завідувачу кафедри В.А.Тітову (ММІ), доценту Н.М.Толстопаловій (ХТФ), професору С.О.Шматку (ФЕА).

Л.А.Ванчугова, методист навчально-методичного відділу

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій