Ви є тут

Університетський конкурс на кращий дипломний проект та роботу 2008


Таланти КПІ 2012. Васильєв Андрій. handy pencils / ФМФ, ОФ-91, 3 курс (III місце)

У березні-квітні 2008 р. відбувся щорічний конкурс на кращий дипломний проект та роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». На конкурс було подано 90 проектів та робіт від 6 інститутів і 14 факультетів. Експертизу провели 85 висококваліфікованих викладачів за єдиними критеріями оцінки якості дипломних проектів та робіт. Методична рада затвердила лауреатів конкурсу. По університету видано відповідний наказ.

І місце в конкурсі зайняла дипломна робота “Випромінювач змінної яскравості”, виконана студентом Анатолієм Коваленком на кафедрі оптичних та птико-електронних приладів ПБФ під керівництвом доцента кафедри Л.А.Міхеєнко.

Робота виконувалася на замовлення підприємства “Укрметртестстандарт” (технічне завдання затверджено замовником).

Метою даної роботи є розробка нового методу розрахунку та аналізу випромінювача змінної яскравості методом обернених квадратів.

Автором було розроблено достатньо досконалу технологічну конструкцію випромінювача, яка базується на доступній в Україні елементній базі та може бути відтворена в лабораторних умовах. У приладах такого типу, які дають можливість підвищити ефективність і точність багатьох фотометричних вимірювальних задач, мають потребу вітчизняні прецизійні фотометричні лабораторії, а також лабораторії оптичної метрології.

У роботі розроблено фізико-математичну модель приладу, виконані габаритний та енергетичний розрахунки, проведені дослідження похибок.

У проекті запропоновано теорію випромінювача з розсіювачем і розроблено інженерну методику його розрахунку, які підтверджені експериментально.

Результати роботи будуть використані у відповідній дослідно-конструкторській розробці підприємства. За результатами роботи опубліковано 2 статті у “Віснику” НТУУ “КПІ” (2007).
ІІ місце зайняли дипломні проекти з ФІОТ та ІХФ.
1. Дипломний проект на тему “Автоматизована система “Школа” з розробкою модуля автоматизованого складання розкладу уроків”, виконаний студентом Євгеном Гергелем на кафедрі автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ під керівництвом професора кафедри В.М.Томашевського.
Ця розробка є частиною загальнодержавної інформаційно-виробничої системи “ОСВІТА” як модуль автоматизованого складання розкладу АС “Школа” і виконувалася на замовлення Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій.
У проекті було розроблено модуль (підсистему) для автоматизованої системи “Школа”, який забезпечує високоефективне автоматизоване створення розкладу уроків у школах.
Автор у своєму проекті показав можливість використання методу імітаційного моделювання для розв’язання поставленої задачі.
Розроблений модуль для автоматизованого складання розкладу занять у навчальних закладах написаний об’єктно-орієнтованою мовою програмування Object Pascal. Базу даних створено за допомогою Oracle 10g XE. Використано мову PL/SOL.
Розробку програмного забезпечення схвалено МОН України до використання в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
2. Дипломний проект “Обертова піч 5Х100 для виробництва цементу “сухим” способом з модернізацією опірної частини” виконано студенткою Людмилою Бельдій на кафедрі хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ під керівництвом доцента кафедри В.Ю.Щербини.
Механічне устаткування промисловості будівельних матеріалів є найбільш складним і енергоємним у комплексі будівельної індустрії.
Тема роботи є актуальною, тому що присвячена підвищенню надійності та зменшенню енергоємності обертових печей.
Дипломний проект було виконано в рамках міжнародного українсько-китайського науково-технічного співробітництва за тематикою № М/206-2006.
Автором було проаналізовано 12 варіантів технічних рішень модернізації обертових печей, на базі чого було розроблено нове конструктивне рішення модернізації опірної системи печі, яке дає можливість збільшити продуктивність обертової печі та поліпшити умови її використання.
Дипломний проект виконаний на високому технічному рівні з використанням сучасних САПР та обґрунтованим вибором програмних комплексів.
Розробка містить оригінальні та перспективні ідеї, які можуть бути використані під час проектування аналогічних обертових печей в інших технологічних процесах.
За результатами проведеної роботи отримано патент на корисну модель, а також опублікована стаття в науковому журналі.
ІІІ місце поділили дві дипломні роботи з ФЕЛ та ФАКС, а також дипломний проект з ІХФ.

 • 1. Дипломну роботу «Випромінювач з фокусуванням хірургічного призначення» виконала студентка Анна Ісаченко під керівництвом ас. М.В.Контар на кафедрі акустики та акустоелектроніки ФЕЛ.
  Робота присвячена розрахунку сфокусованих акустичних полів п’єзоперетворювачів для хірургічних приладів, а саме дослідженню впливу сфокусованого ультразвуку на біотканини.
  Автором було проведено дослідження полів фокусуючих випромінювачів за допомогою різних методів і формул Гріна, методів Релея і Дебая, Ломмеля і ламбда-функції.
  Результати роботи будуть використані в лабораторії ТОВ “НВКФ Електронспецсервіс” у подальших дослідженнях та розробках хірургічного скальпеля, який працює на основі високоінтенсивного ультразвуку.
 • 2. Дипломний проект «Система автоматизації технологічної лінії для очищення паливного газу від сірководню» виконав студент Дмитро Бовкун під керівництвом доцента Л.Д.Ярощук на кафедрі автоматизації хімічних виробництв ІХФ.
  Проект присвячено актуальній тематиці – очищенню паливного газу від сірководню для подальшого використання обох матеріальних потоків з метою безпеки навколишнього середовища.
  У дипломному проекті розглянуті питання автоматизації одного з етапів переробки сировини в газонафтовій галузі, розроблено функціональну схему автоматизації, яка дозволяє забезпечити зменшення остаточного вмісту сірководню в паливному газі.
  Автором було проведено математичне моделювання об’єкта керування та визначення оптимальних параметрів регулятора з застосуванням MathCAD.
  Результати роботи прийняті за актом впровадження на підприємстві «Укрнафтохімпроект» для використання в технічній документації проекту.
 • 3. Дипломну роботу «Лабораторний практикум по вимірювальним технологіям на базі засобів National Instruments з доступом через Інтернет/Інтранет» виконав студент Дмитро Кондрук під керівництвом в.о. зав. кафедри інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС В.Д.Циделка.
  Дипломна робота присвячена вирішенню актуального завдання розробки засобів і методів віддаленого доступу до лабораторного обладнання з метою виконання дистанційних експериментальних досліджень з використанням мережі Інтернет/Інтранет.
  Автором було розроблено лабораторний стенд з програмним і методичним забезпеченням, який дозволяє у віддаленому режимі досліджувати методи та засоби вимірювань електричних величин.
  Результати роботи використовуються в системі дистанційного навчання на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки НТУУ «КПІ».
  Матеріали роботи відображені в тезах доповідей трьох Міжнародних науково-технічних конференціях.

На засіданні Вченої ради університету ректор вручив переможцям конкурсу дипломи лауреатів.

За високий рівень керівництва дипломним проектуванням у наказі винесено подяку: доценту Ю.О.Безносику (ХТФ), асистенту М.О.Безуглому (ПБФ), доценту І.А.Буртній (ФБТ), професору Г.Г.Грабовському (ММІ), завідувачу кафедри О.М.Дугану (ФБТ), доценту І.М.Духно (ХТФ), доценту О.Л.Жирову (ФММ), доценту С.М.Ковбасі (ФЕА), доценту О.І.Ладику (ІТС), доценту С.Р.Михайлову (ФЕЛ), професору І.В.Недіну (ТЕФ), старшому науковому співробітнику В.Б.Нечитайлу (Інститут фізики НАН України), старшому викладачу В.В.Пригоді (ММІ), доценту А.М.Продеусу (ФЕЛ), завідувачу кафедри А.Г.Протасову (ПБФ), доценту О.В.Прохорчуку (ФАКС), доценту О.М.Селіну (ІПСА), доценту С.В.Сидоренку (ІХФ), завідувачу кафедри А.М.Степанчуку (ІФФ), доценту С.І.Шаповаловій (ТЕФ).

Jun 9, 2008 || Автор: Л.А.Ванчугова, методист навчально-методичного відділу

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій