Післядипломна освіта розглядається в сучасному суспільстві як одна із пріоритетних складових неперервної освіти, яка надає кожній особистості можливість здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення освіти протягом усього життя.

Відповідно до Законів України “Про освіту” від 23.05.91 р. і “Про вищу освіту” від 17.01.02 р. післядипломна освіта здійснюється закладами та підрозділами післядипломної освіти. Таким підрозділом у нашому університеті є Міжгалузевий інститут післядипломної освіти.

НТУУ “КПІ” (раніше просто КПІ) завжди тісно співробітничав з підприємствами й організаціями, і держава часто доручала КПІ підготовку інженерних кадрів, у тому числі у сфері післядипломної освіти шляхом створення відповідних підрозділів післядипломної освіти.

Так, у 1971 році було створено спеціальний факультет перепідготовки фахівців з автоматизованих систем управління, у 1977-му – спеціальний факультет перепідготовки кадрів з нових, перспективних напрямків науки і техніки (спеціальності “Охорона праці в умовах інтенсифікації виробництва” та “Теорія і методи отримання вимірювальної інформації”).

До 1992 р. у складі факультету було вже 8 спеціальностей. У 1987 році у складі КПІ було створено Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації, який в 1992 році було перетворено на Міжгалузевий інститут післядипломної освіти (МІПО).

Законом України “Про вищу освіту” визначено, що післядипломна освіта включає: перепідготовку – отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду; спеціалізацію – набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності; розширення профілю (підвищення кваліфікації) – набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності; стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності.

У МІПО НТУУ “КПІ” реалізуються дві форми післядипломної освіти – перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за участю підрозділів:

  • Спецфакультету перепідготовки фахівців;
  • Філії спецфакультету у ФТІ;
  • Центру післядипломної освіти механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ”;
  • Галузевого факультету підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Мінпаливенерго України;
  • Факультету підвищення кваліфікації викладачів;
  • Курсів підвищення кваліфікації (з вібродіагностики та вібромоніторингу обертового обладнання; інформаційних технологій; з менеджменту міжнародної діяльності ВНЗ);

Сьогодні перепідготовка фахівців у нашому університеті здійснюється за 18-ма спеціальностями за участю 16 випускових кафедр (на ТЕФ, ІЕЕ, ФММ, ФПМ, ФЛ, ФС, ВПІ, ФТІ, ІТС). За п’ять років (з 2003 по 2007 рр.) після закінчення навчання на спецфакультеті МІПО отримали диплом спеціаліста 982 особи.

Основна частина слухачів з перепідготовки, які сьогодні навчаються в МІПО НТУУ “КПІ”, зосереджена в ІЕЕ – 196 осіб (21,5 %), на ТЕФ – 388 осіб (42,6 %) та ФММ – 163 особи (17,9 %).

Особливо хочу виділити роботу теплоенергетичного факультету. По-перше, внесок ТЕФ у перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців найбільш вагомий порівняно з іншими факультетами та інститутами університету. По-друге, ТЕФ – єдиний факультет, усі кафедри якого задіяні в системі післядипломної освіти.

Серйозна методична робота проводиться з організації навчання молодших спеціалістів, які бажають продовжити навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і далі – спеціаліста (магістра). Цей контингент суттєво відрізняється від випускників середньої школи тим, що має серйозну професійну підготовку за обраною спеціальністю (у тому числі практичну підготовку). Крім цього, ці люди вже працюють на відповідних посадах за професією. Навчати їх доцільно окремо з використанням спеціалізованих робочих навчальних планів. Таке навчання проводиться на спецфакультеті МІПО і є по своїй суті перепідготовкою для отримання іншої спеціальності з урахуванням досвіду практичної роботи. Досвід показує, що таке навчання ефективне і дозволяє підприємствам вирішувати кадрові проблеми з використанням своїх співробітників, які знають своє виробництво.

Спільно з навчально-організаційним управлінням департаменту навчальної роботи розроблено робочі навчальні плани перепідготовки молодших спеціалістів для отримання ними освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з терміном навчання 3 роки по заочній формі. Активну участь у цій роботі взяв начальник навчального відділу Анатолій Дмитрович Лемешко.

Сьогодні ведеться підготовка до розробки нових навчальних планів перепідготовки спеціалістів для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) з терміном навчання 2 роки по заочній формі. Мається на увазі новий перелік спеціальностей спеціалістів (магістрів), який ще не затверджений. Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється на основі навчально-тематичних планів. Вони розробляються дирекцією курсів спільно з кафедрами, які беруть участь у цій формі навчання.

Потужним підрозділом підвищення кваліфікації в університеті є Галузевий факультет підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Мінпаливенерго України. Щорічно на цьому факультеті проходять підвищення кваліфікації 1100–1200 осіб за 30 програмами.

Успішно також працюють курси підвищення кваліфікації з вібродіагностики та вібромоніторингу обертового обладнання та базі НТЦ “Діагностика технологічного обладнання АЕС”; з інформаційних технологій (кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів).

МІПО неодноразово організовував підвищення кваліфікації викладачів НТУУ “КПІ” та інших ВНЗ. Так, у зв’язку з проведенням акредитації викладачі нашого університету підвищили кваліфікацію з питань методики розробки галузевих стандартів вищої освіти, за дорученням адміністрації НТУУ “КПІ” було організовано підвищення кваліфікації з менеджменту міжнародної діяльності ВНЗ тощо. Наприкінці 2007 р. у НТУУ “КПІ” підвищували кваліфікацію викладачі Казанського державного технічного університету ім. А.М.Туполєва. Якщо обсяг навчання складає 72 години і більше, то особам, які пройшли підвищення кваліфікації, видається свідоцтво державного зразка.

Необхідно відзначити, що є ряд питань, які потрібно вирішити для забезпечення повнокровного функціонування факультету підвищення кваліфікації викладачів. Роль цього факультету суттєво зростає, оскільки відповідно до Закону України “Про вищу освіту” підвищення кваліфікації є обов’язковим при переобранні професорсько-викладацького складу (для цього підготовлено проект плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу НТУУ “КПІ” на найближчі кілька років). Та для реалізації цього плану необхідно в установленому порядку затвердити штатний розпис факультету і виділити для нього приміщення.

Робота кафедр і факультетів у сфері післядипломної освіти підсилює зв’язок з підприємствами та організаціями, сприяє проведенню практики студентів, розширює наукові й науково-технічні зв’язки НТУУ “КПІ”.

Активна робота кафедр в системі післядипломної освіти розширює можливості для здійснення видавничої діяльності, в тому числі методичного забезпечення навчального процесу. Так, у період з 2004. по 2007 рр. коштами МІПО видано 70 найменувань методичних розробок для слухачів загальним обсягом близько 230 друкованих аркушів. Крім того, МІПО допомагає кафедрам у придбанні лабораторного обладнання, комп’ютерної техніки, канцелярського приладдя та ін.

Таким чином, важливим завданням підрозділів університету є розширення участі в післядипломній освіті. У найближчі роки, як відмічалось на засіданні методичної ради університету в лютому 2008 року, всі підрозділи університету повинні бути задіяні в системі післядипломної освіти.

Автор: В.В.Босий, директор МІПО НТУУ “КПІ”, В.І.Зозуля, декан спецфакультету