Молодіжна наукова конференція на радіотехнічному факультеті

29-30 березня 2007 року на радіотехнічному факультеті НТУУ “КПІ” відбулася науково-технічна конференція “Радіоелектроніка у ХХІ столітті”. До участі у конференції були запрошені студенти, магістранти, аспіранти, молоді викладачі та науковці, а також випускники РТФ (вік учасників був обмежений 28 роками).

Основна мета конференції – підвищення креативної складової та закріплення наукового спрямування в навчанні, мотивація та активізація творчої діяльності молоді, зайнятої у сфері проектування, розробки, виробництва і експлуатації радіоелектронних засобів.

Робота конференції проходила в рамках пленарного засідання та засідань чотирьох секцій: “Радіотехнічні кола та сигнали”, “Радіоелектронні пристрої та системи”, “Електродинаміка, антени, пристрої НВЧ діапазону”, “Конструювання, технологія, виробництво, експлуатація радіоапаратури”. Перед учасниками конференції з доповідями виступили провідні вчені РТФ, представники науково-дослідних інститутів та промислових підприємств м.Києва.

На конференції було заслухано 73 доповіді. Тематика доповідей відображала всі напрями наукової роботи кафедр факультету:

– методи аналізу радіотехнічних сигналів та використання їх для вирішення різноманітних актуальних задач;

– теоретичні основи передачі та оброблення радіотехнічної інформації;

– пристрої та системи радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації;

– методи побудови та аналізу антен і пристроїв НВЧ діапазону;

– пристрої для діагностики захворювань та лікування;

– технічні засоби захисту інформації;

– конструювання, діагностика, технологія виробництва радіоапаратури.

У рамках конференції було проведено конкурси на кращу наукову роботу та кращу наукову доповідь. Переможці конкурсу на кращу наукову роботу (по два від кожної секції) нагороджені почесними грамотами. Переможці конкурсу на кращу наукову доповідь (по кожній секції окремо) нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. Серед переможців конкурсів слід відзначити: аспіранта А.Д.Мельника за роботу “Погоджена фільтрація сигналів при зміні масштабу їх аргументів на базі нормалізованих вейвлет функцій” (керівник проф. О.І.Рибін); студентку гр. РБ-21 С.В.Пустову за роботу “Дослідження електрофізичних і електромагнітних параметрів біологічно активних точок людини” (керівник проф. О.П.Яненко); студента гр. РП-11 В.О.Бойка за доповідь “Моделювання тривимірних кристалоподібних структур” (керівник проф. Є.А.Нелін); студентів гр. РА-31 О.П.Бульбу, А.М.Осіпова за роботу “Дослідження структури поля в електродинамічній системі методом магнітного зонду” (керівник доц. В.С.Вунтесмері); студента гр. РА-11 І.В.Ольшевського за доповідь “Дослідження потенційних характеристик радіолокаційного сигналу, фазоманіпульованого кодом Баркера, за умов сильної та слабкої кореляції” (керівник доц. О.Д.Мрачковський). Кращі доповіді відповідно до рекомендації профілюючих кафедр та оргкомітету планується опублікувати в збірнику “Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування”.

Проведена конференція – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання, яка розроблена і впроваджується на РТФ з урахуванням тих особливостей, що притаманні радіотехніці та радіоапаратобудуванню, починаючи зі змісту навчальних програм, методології викладання фахових дисциплін до виконання дослідницьких та проектно-конструкторських робіт, фізичної реалізації апаратури. Неабиякий інтерес, що його викликала конференція як з боку викладачів – керівників наукових напрямків, так і з боку студентів, молоді, а також зміст представлених доповідей (за науково-технічним наповненням і методичним оформленням) дають всі підстави для подальшого, інтенсивнішого впровадження креативної складової в навчальний процес на факультеті, що є імперативом підвищення якості освіти та повною мірою відповідає умовам становлення НТУУ “КПІ” як дослідницького університету.

Ю.Ф.Зіньковський, проф., Г.О.Мірських, ст.викладач