Ви є тут

Інформаційні технології в навчанні англійської мовиВ умовах, коли освіта України потребує реформ з огляду на впровадження принципів Болонської декларації, мовна підготовка студентів повинна відповідати європейським якісним та кількісним характеристикам. Підвищити рівень мовної підготовки можна через залучення нових педагогічних та інформаційних технологій.

У листопаді цього року Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) та кафедра англійської мови технічного спрямування №2 провели семінар з мультимедійних технологій навчання іноземних мов. Семінар відвідали С.О. Радзієвська, віце-президент організації з англомовної підготовки TESOL (“Teaching English as a Second Language”), відповідальні особи та викладачі Національного авіаційного університету, університету “КРОК”, викладачі кафедр англійської мови НТУУ “КПІ”.

Презентовані на семінарі доповіді проілюстрували одну з інтенсивних мультимедійних програм для навчання англійської мови, розроблену відповідно до найновіших технологій обробки звуку, тексту і графіки.

Глибоко продумана методика, розроблена спеціально для комп’ютерного вивчення мови, великий обсяг ретельно підібраного навчального матеріалу, висока якість звучання роблять цей курс досконалим посібником для швидкого вивчення іноземної мови. Увесь лінгафонний матеріал озвучений дикторами-носіями англійської мови або взятий з оригінальних джерел. За допомогою комп’ютера студенти зможуть коректувати вимову, навчаться швидко і правильно будувати прості фрази і складні речення, значно розширять словниковий запас, вивчать граматику і фонетику англійської мови, навчаться працювати з текстами.

Викладачі кафедри поділилися своїм досвідом у створенні англомовних навчальних об’єктів професійного спрямування, дослідили та рекомендували навчальні ресурси з мережі Інтернет, що можуть бути використані у навчальному процесі. Семінар викликав жвавий інтерес і у запрошених гостей.

Говорить завідувач кафедри англійської мови №2 Т.П. Павлова: “Одним з ефективних напрямів у сфері навчання іноземних мов стає розробка системи навчання на базі інформаційних (у тому числі дистанційних) технологій. За допомогою поєднання звукових, графічних, анімаційних та текстових ефектів можливо досить вдало імітувати ефект занурення в активне мовне середовище, реалізуючи сучасні лінгвістичні, технологічні, методичні та педагогічні технології. Крім того, при навчанні іноземної мови за такими програмами відпрацьовуються всі аспекти мови: фонетичний, граматичний, лексичний та комунікативний, що дозволяє більш якісно та швидко оволодівати мовним матеріалом, набувати мовленнєвих навичок та вмінь. Навчання може проходити як у групах, так і індивідуально.

Але ми визначаємо роль комп’ютера в навчальному процесі як навчального засобу, помічника викладача. Комп‘ютерна програма є могутнім засобом, який полегшує навчальний процес, демонстрацію матеріалу та дозволяє зняти з викладача трудомістку роботу, наприклад, тренувальні завдання – комп‘ютер сам контролює виконання вправ”.

Директор УІІТО І.Г. Малюкова вважає цілком доцільним і можливим запровадження інформаційних технологій у навчанні іноземних мов на базі розгалуженої телекомунікаційної мережі НТУУ “КПІ”, яка забезпечує доступ викладачiв, науковцiв та студентiв до iнформацiйних ресурсiв у межах як унiверситету, так i у глобальних мережах.

Для реалізації цього завдання УІІТО започаткував співробітництво у сфері розвитку і впровадження інформаційних технологій навчання іноземних мов за напрямками:

– Створення на базі кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 науково-дослідницької лабораторії УІІТО з питань інформаційних технологій.

– Підготовка викладачів англійської мови для набуття ними навичок роботи в новому інформаційному середовищі, зокрема для ведення навчання мультимедійними та дистанційними методами.

– Адаптація методів навчання до специфіки їхнього використання в умовах навчального процесу кафедри та аналогічних навчальних структур та впровадження цих методів у практику мовної підготовки студентів інженерних спеціальностей.

– Розроблення мультимедійних та дистанційних курсів навчання та електронних підручників, що відповідають рівню бакалавра/магістра.

– Спільне розроблення, апробація та впровадження новітніх засобів навчання іноземних мов на базі інформаційних технологій (програмного, лінгвістичного, методичного забезпечення та організаційних заходів).

– Розміщення розроблених дистанційних курсів на WEB-сайтах УІІТО та кафедри.

– Організація семінарів та конференцій, участь у спільних науково-освітніх заходах та ін.

Можна сподіватися, що поєднання зусиль кафедр ФЛ та УІІТО дозволить значно піднести рівень мовної підготовки студентів.

Dec 5, 2006 || Автор: В.Антонов

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій