КПІ прийняв поповнення [Приймальна кампанія 2006]

Відлунали святкові феєрверки та вітальні промови з нагоди початку нового навчального року. Життя Київської політехніки ввійшло у звичний робочий ритм: заповнилися аудиторії, лабораторії й бібліотека, зашуміло студмістечко. Хто ж і яким чином поповнив цього літа наш університет?

План набору. Протягом останніх років план набору на денну форму навчання змінювався за рахунок диференціювання спектру напрямів підготовки, спеціальностей і структурних особливостей.

Так, у 2000 році план набору за державним замовленням на І курс складав 4828 студентів на 20 факультетах та в 5 інститутах, у 2001, 2002 та 2003 рр. відповідно – 4955, 4958 та 5050 студентів на 20 факультетах та в 6 інститутах. У 2004 році – 5097 студентів, у 2005 році – 4776 студентів, у 2006 році цей показник склав 4423 студенти на 20 факультетах та в 6 інститутах без урахування ВІТІ.

Прийом на І курс в КПІ, як і в минулому році, було здійснено за схемою, коли функції перевірки знань (тестування) і зарахування (за отриманими сертифікатами) було розподілено між Центром тестування і моніторингу знань та приймальною комісією. Випускники системи доуніверситетської підготовки (СДП) могли подавати заяви та враховувати результати атестаційних випускних випробувань на п’ять факультетів. Це дозволило більшості добре підготовлених абітурієнтів витримати конкурс і мати можливість вступити до університету на пільгових умовах (за результатами співбесіди).

Конкурсна ситуація. Конкурс за поданими заявами у попередні роки змінювався в межах 1,7–2,1 особи на місце. У цьому році цей показник становив – 1,88.

Найбільшою популярністю, виходячи з конкурсу за поданими заявами, користуються такі напрями підготовки:

 • Філологія (переклад англ.) – конкурс на місця держзамовлення 11,83;
 • Журналістика (видавнича справа та редагування) – 7,44;
 • Право (правознавство) – 7,00;
 • Економіка і підприємництво (економіка підприємства) – 4,68;
 • Комп’ютерні науки (комп’ютерні системи та мережі) – 3,35.

Необхідно звернути увагу щодо прийому на напрями підготовки, де конкурс за поданими заявами менше одиниці:

 • Видавничо-поліграфічна справа (матеріали видавничо-поліграфічних виробництв) – 0,43;
 • Енергетика (теплові електричні станції) – 0,43;
 • Акустотехніка (медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати) – 0,50;
 • Гірництво (розробка родовищ корисних копалин) – 0,71.

Більш повно конкурсну ситуацію можна охарактеризувати з урахуванням місць пільгового прийому. Це місця, на які зараховуються за співбесідою випускники системи доуніверситетської підготовки, медалісти шкіл, випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які отримали дипломи з відзнакою, та інші категорії вступників, передбачені Правилами прийому до університету. Квоту цих місць протягом останніх років приймальна комісія постійно збільшувала, але в цьому році цей показник був обмежений 40%.

Переваги СДП. Аналіз відрахувань з I курсу університету за підсумками першого семестру свідчить про переваги у підготовці випускників СДП над іншими категоріями вступників. Так, у середньому відраховується: до 4% першокурсників, що були зараховані за категорією СДП, до 7% медалістів та 11% тих, хто вступав на загальних підставах. Тому

університет постійно розширює базу доуніверситетської підготовки, що виявляється у підтриманні великої кількості слухачів СДП. Щорічно у 2000-2006 рр. у списку допущених до атестаційних випускних випробувань було близько 7 тис. слухачів СДП. Також постійно підвищується рівень вимог до них. Загалом за результатами вступних випробувань відсоток випускників СДП серед зарахованих на денну форму навчання у 2006 році становить близько 74%.

Реальний конкурс. За винятком місць, виділених для пільгового зарахування, реальний конкурс на останній день прийому заяв на денну форму навчання складав 2,3 особи на місце.

Серед факультетів університету найвищий конкурс був на факультетах права (7,0) та лінгвістики (6,8). Конкурсний показник для інститутів становив: ВПІ – 3,2; ІТС – 1,8; ФТІ – 1,5; ІЕЕ – 1,5; ІПСА – 1,4; ММІ – 1,4 (див. діаграму).

Активна профорієнтаційна робота, цілеспрямована агітація у школах та містах – потенційних споживачах спеціалістів, використання навчальних комплексів – усе це й дало такі позитивні результати.

Демографічна криза. Сьогодні ми відчуваємо наслідки глибокої демографічної кризи та конкурентний характер ринку освітянських послуг, що почав реально діяти. Як наслідок, деякі факультети не змогли набрати студентів на виділені їм бюджетні місця. Зокрема, ФЕЛ не добрав 33 студенти, ЗФ – 32, ФМФ – 27, ХТФ – 25, ФАКС – 24. У цілому 14 факультетів втратили 223 місця за держзамовленням. У результаті на перший курс було зараховано 4421 студента на бюджетну форму навчання. З них 3261 (73%) – це випускники системи доуніверситетської підготовки та 1092 – медалісти. Цього року ми врахували і результати зовнішнього тестування, яке проводив Український центр оцінювання якості освіти. Всього до нас було подано 213 сертифікатів, після перерахування яких за критеріями КПІ було зараховано 84 студенти.

Ця ситуація пов’язана як з об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. Об’єктивні пов’язані з тим, що в 2006 році кількість випускників загальноосвітніх шкіл зменшилася на 40 тисяч порівняно з 2005 і становила 474 тисячі. А це, природно, призвело до зменшення кількості поданих абітурієнтами заяв до КПІ з 9568 у 2005 році до 8246 у 2006 році. З них витримали вступні випробування за вимогами КПІ лише 53%, тобто 4421 студент. На жаль, така тенденція буде підсилюватися. За даними Міністерства освіти і науки, школи України в цьому році прийняли вдвічі менше першокласників, ніж п’ять років тому.

До суб’єктивних факторів відносяться: недостатнє врахування у роботі значної кількості кафедр, факультетів та інститутів змін, що відбуваються на ринку праці, слабка профорієнтаційна робота зі школами, неготовність до вдосконалення навчальних планів та номенклатури спеціальностей і спеціалізацій.

Виходячи з названої тенденції, надзвичайної актуальності набуває системна робота з загальноосвітніми школами в рамках доуніверситетської підготовки.

Навчання без відриву від виробництва. За останні 5 років кількість місць за держзамовленням майже не змінювалась. Так, план держзамовлення складав у 2000 році – 440 осіб, у 2001 році – 428 осіб, у 2002 році – 420 осіб, а у 2003 році – 427 осіб на 18 факультетах та у 2 інститутах. У 2005 році – 456 осіб на 19 факультетах та у 2 інститутах. У 2006 році – 453 особи на 19 факультетах та в 3 інститутах.

Динаміка конкурсної ситуації на форму навчання без відриву від виробництва за останні роки така: 2000 р. – 2,4 особи на місце; 2001 – 1,95; 2002 – 1,64; 2003 – 1,36; 2004 – 1,41; 2005 році – 1,65. У нинішньому році цей показник становить 1,39. Простежується тенденція до збільшення кількості абітурієнтів, що працюють за фахом або закінчили технікуми і бажають отримати вищу освіту.

Навчання за контрактом. Щодо кількості контрактних студентів, то цього року зараховано 715 студентів на денну та 543 на заочну форму навчання, що є досить високим показником. У 2005 році ці показники становили відповідно 800 та 600 осіб. Зменшення кількості зарахованих на денну форму навчання відбулося через суттєве збільшення вартості навчання (з 7000 грн у 2005 р. до 8500 грн у 2006 р.) і зменшення загальної кількості випускників шкіл.

Щодо вдосконалення прийому. Виходячи з проведеного аналізу, до завдань і заходів щодо вдосконалення прийому на І курс можна віднести:

 1. Необхідність подальшого розвитку зв’язків зі школами, ліцеями та ВНЗ I і II рівнів акредитації з метою пропаганди інженерних знань.
 2. Розвиток та інтеграцію СДП, удосконалення її навчальних планів, організації прийому і навчання.
 3. Проведення оцінки знань вступників і відбір кращих абітурієнтів на стадії навчання в системі доуніверситетської підготовки і за результатами профільних олімпіад.
 4. Оптимізацію кількості і номенклатури напрямів підготовки, відкриття нових та динамічну зміну існуючих з урахуванням нагальних потреб суспільства.

Вважаючи в цілому успішною роботу з прийому студентів на І курс, необхідно відзначити плідну, чітку роботу приймальної комісії, відбіркових та експертних комісій з усіх предметів, деканів факультетів та Центру тестування і моніторингу знань, які забезпечили виконання плану набору і гідне поповнення студентського колективу.

Автор: Ю.І.Якименко, перший проректор НТУУ “КПІ”