У вересні 2022 року виповнилося 100 років з дня створення кафедри електричних мереж та систем (ЕМС) факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

За ці роки на кафедрі підготовлено понад 6500 інженерів. Випускники кафедри працюють на ключових електроенергетичних підприємствах і в концернах державної та приватної форм власності, зокрема в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, Національній енергетичній компанії "Укренерго", Державному підприємстві "Енергоринок", Державній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом", науково-дослідних інститутах "Енергомережпроект" та "Сільенергопроект", Проєктному інституті "ДЕКС", Управляючій компанії "Метрополія", акціонерних компаніях "Київенерго" та "Харьківобленерго", відкритих акціонерних товариствах "Вінницяобленерго", "Львівобленерго", "Донбасенерго", "Дніпроенерго", а також на підприємствах низки енергосистем ближнього зарубіжжя. Випускники-іноземці успішно працюють на енергетичних підприємствах Німеччини, Чехії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Китаю, Ірану, В'єтнаму, Шрі-Ланки, Колумбії, Перу, Куби, Центральної Африканської Республіки, Мавританії, Тунісу, займаються науково-педагогічною діяльністю у ЗВО Польщі, Болгарії, Йорданії та Мексики. Серед випускників 65 кандидатів технічних наук, 10 докторів технічних наук, кілька лауреатів державних премій.

З нагоди ювілею згадаємо основні етапи історії кафедри.

Перші десятиліття

Г.М.Городецький

Кафедра ЕМС заснована в 1922 році професорами Г.М.Городецьким і Г.Л.Епштейном. Кафедру очолив проф. Г.М.Городецький – відомий вчений, талановитий організатор освітнього процесу, людина блискучої ерудиції. Він приділяв багато уваги навчально-методичній та науковій роботі, опублікував десятки наукових статей та низку навчальних посібників.

У перші роки існування кафедри сформувалися два напрями навчальної та науково-дослідної роботи: електричні мережі та лінії електропередавання (проф. Г.М.Городецький, викладачі В.Г.Холмський, С.Ю.Ходоров та Е.М.Фельдштейн) і високі напруги (викладачі І.К.Федченко, М.М.Морозов).

Під керівництвом професорів Г.М.Городецького та В.Г.Холмського, за участю ст. лаборанта Б.В.Колісніченка і зав. лабораторії В.Б.Стогнія у 50-х роках ХХ ст. розроблено, змонтовано та введено в навчальну експлуатацію технологічні лабораторії кафедри.

У 1956 р. на посаду завідувача кафедри обрано проф. В.Г.Холмського – випускника кафедри 1929 р., відомого вченого в області передачі електричної енергії. Він став засновником київської школи електроенергетиків у царині електричних мереж і систем.

В.Г.Холмський

У 1962 р. на кафедрі розпочалось широке застосування електронних цифрових обчислювальних машин для розв'язання прикладних інженерних задач в електроенергетиці. А з 1965 р. кафедра однією з перших на електроенергетичному факультеті розпочала широке використання обчислювальної техніки в навчальному процесі.

Професором кафедри ЕМС у 1972-1987 рр. був д.т.н., професор, ректор КПІ Г.І.Денисенко – видатний фахівець у галузі виробництва та розподілу електричної енергії. Він виступив ініціатором робіт, пов'язаних з одночасною передачею електричної енергії постійним і змінним струмами по загальних лініях передачі, плавкою ожеледиці пульсуючим струмом, створення відновлюваних джерел енергії. Опублікував понад 250 наукових робіт, п'ять монографій, мав 14 авторських свідоцтв, підготував 20 кандидатів і двох докторів технічних наук.

У 1971-1972 рр. склад кафедри поповнився молодими здібними випускниками Ю.І.Тугаєм і В.А.Баженовим. У 1972 році на посаду доцентів обрані к.т.н. В.Я.Синельніков, який започаткував на кафедрі дослідження підвищення техніко-економічних показників режимів роботи електричних мереж, та В.Б.Поляков, основним напрямом діяльності якого стало дослідження проблем вищої школи України.

Новий етап розвитку кафедри

У липні 1975 р. пішов із життя завідувач кафедри проф. В.Г.Холмський, і в.о. зав. кафедри було призначено доц. В.М.Сулейманова. Під керівництвом Віктора Миколайовича колектив кафедри виконував наукові дослідження за традиційною науковою тематикою кафедри, а також опанував нові галузі теоретико-прикладних досліджень в електроенергетиці, створив нові навчальні та обчислювальні лабораторії, суттєво зміцнив матеріально-технічну базу кафедри.

Серйозну підтримку завідувачу у справі структурної реорганізації та розвитку кафедри надавав увесь колектив. Особливо цінною була допомога професора  В.Я.Синельнікова, доцентів Н.В.Буслової, В.А.Баженова, Б.В.Колесніченка, І.Ю.Габи, М.О.Малія, В.Б.Полякова, В.П.Мельника. Завідувач лабораторії В.Г.Шпундра, доценти М.О.Малій, В.А.Баженов, В.П.Мельник, асистенти В.О.Гижа і В.Г.Горбань доклали багато зусиль до організації обчислювальних лабораторій. Суттєвий внесок у розвиток методичної та науково-дослідної роботи зробили професори Ю.В.Щербина, В.Я.Синельніков, В.В.Зорин.

Склад кафедри поповнили талановиті випускники та наукові працівники НАН України: професори О.Ф.Буткевич, Є.М.Танкевич, В.В.Кирик, доценти Ю.І.Тугай, Г.О. Шполянський, Т.Л.Кацадзе, В.В.Чижевський, асистент О.М.Паненко, ст. викладач О.М.Янковська.

Сучасність

У 2011 р. завідувачем кафедри ЕМС став випускник КПІ 1978 року, д.т.н., професор  Валерій Валентинович Кирик. Раніше він працював у проєктному інституті  "Укрдіпроенерго", Інституті електродинаміки НАН України, Академії муніципального управління. В.В.Кирик є членом міжнародного Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE). Займається дослідженням електротехнічних комплексів та електроенергетичних систем з використанням інтелектуальних систем прийняття рішень щодо розрахунків та управління на основі математичного апарату нечіткої логіки і нечітких множин. В.В.Кирик є автором більш ніж 240 наукових праць.

У нинішньому складі кафедри ЕМС – д.т.н., професор В.В.Кирик, д.т.н, професор О.Ф.Буткевич, к.т.н., доц. Н.І.Буслова, к.т.н., доц. В.А.Баженов, к.т.н., доц. Т.Л.Кацадзе, ст. викл. О.М.Янковська, к.т.н В.В.Чижевський, ас. О.М.Паненко, інж. В.В.Ходимчук, зав. лаб. В.Г.Шпундра, д.т.н., с.н.с. В.А.Халіков, к.т.н. О.С.Богомолова, ас. В.І.Моссаковський, к.т.н., с.н.с. Є.В.Парус, інженер К.П.Виштак, ст. лаборант  І.О.Раєнтова, учбовий майстер П.Я.Коновал.

Серед складу кафедри почесне місце займають доценти Наїна Володимирівна Буслова (працює на кафедрі з 1960 року),  Володимир Андрійович Баженов (працює на кафедрі з 1972 року), а також д.т.н., професор Олександр Федотович Буткевич (працює на кафедрі за сумісництвом з 1995 року).

Колектив кафедри готує висококваліфікованих фахівців та виконує науково-дослідні роботи в рамках цільових державних програм.

Підготовка фахівців здійснюється за двоступеневою програмою: "бакалавр" – "магістр" (за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмами підготовки). При кафедрі діє аспірантура, у якій з 2016 р. навчаються майбутні доктори філософії за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Навчання студентів на кафедрі проводиться із застосуванням сучасних методичних розробок, спеціалізованих лабораторних стендів, новітніх інформаційних та мультимедійних технологій, прикладних програмних комплексів.

На кафедрі виконуються дослідження шляхів, методів і способів підвищення технічних і економічних показників режимів роботи електричних мереж і систем на основі сучасних інформаційно-обчислювальних систем, дослідження живучості енергосистем в умовах надзвичайних ситуацій, здійснюється розробка експертних систем підтримки рішень з елементами штучного інтелекту.

Продовжуючи справи попередників, колектив кафедри творить її сучасну історію.

Інф. кафедри електричних мереж та систем

Дата події