Звіт ректора за 2020 рік

Вступ

Протягом звітного періоду зусилля колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – Університету або КПІ ім. Ігоря Сікорського) на забезпечення високої якості освітнього процесу та науково-інноваційної діяльності в умовах карантинних обмежень.

Звітний період за характером викликів для Університету став одним з найскладніших протягом останнього десятиліття. Долаючи виклики, які постали перед університетами в звітному році Університету вдалося не тільки забезпечити стабільне функціонування за усіма напрямками, але й досягати вагомих результатів у формуванні своєї освітньої та господарської інфраструктури. Керівництвом продовжувалася втілюватися нова стратегія розвитку КПІ, яка зорієнтована на досягнення нових цілей та передбачає врахування зламоподібних змін в суспільстві. Протягом року Університет розпочав проходити акредитацію освітніх програм з боку НАЗЯВО, демонструючи високі результати та отримуючи високі оцінки з боку освітянської і наукової спільноти. Водночас, керівництвом Університету взято курс на започаткування нових освітніх програм, формування нових наборів компетентностей, якими повинен володіти фахівець у майбутньому, зокрема на запити ринку праці. Університет продовжив своє організаційне самоудосконалення шляхом реформування системи управління, оптимізації її структури, вдосконалення функцій, автоматизації управлінської діяльності відповідно до сучасних викликів і вимог.

Одним з головним пріоритетів діяльності ректора в умовах пандемії COVID-19 стало збереження здоров’я членів трудового колективу і студентства, запобігання поширенню короновірусного захворювання. Для цього створювалися умови для дистанційної роботи та навчання викладачів студентів. Протягом карантинного періоду всі підрозділи і гуртожитки були забезпечені необхідними засобами захисту та вживалися заходи щодо дотримання санітарних норм та рекомендацій МОЗ України.

Протягом року ректором вживалися заходи щодо інтеграції освітньої і науково-інноваційної діяльності.

За звітний період Університет суттєво удосконалив і оновив свою нормативну базу в царині організації освітнього процесу у відповідності до вітчизняного законодавства і вимог часу.
Протягом усього звітного періоду ректор системно забезпечував підтримання високої культури академічної доброчесності, прозорості ухвалення управлінських рішень, спрямовував зусилля щодо формування атмосфери взаємної довіри та підтримки членів колективу.

Цим документом, я, Згуровський Михайло Захарович, звітую перед Міністерством освіти і науки України за виконання обов’язків, передбачених укладеним контрактом, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та законодавством України:

Долучення Розмір
2020-report.pdf 667.71 КБ