Звіт ректора за 2019 рік

ЗВІТ РЕКТОРА Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського» за 2019 рік про виконання Контракту № VI-44 від 18 липня 2019 року, який укладено між Міністерством освіти і науки України та Згуровським М.

Вступ

Протягом звітного періоду зусилля колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі- Університету або КПІ) спрямовувалися на напрацювання стратегії реформування Університету згідно з новими вимогами економіки і суспільства до вищої технічної освіти України.

Глибоко усвідомлюючи сучасні виклики, що постають перед системою вищої освіти, Університетом була розроблена нова стратегія його розвитку, яка передбачає врахування зламоподібних змін у світовій економіці, пов'язаних з формуванням Індустрії 4.0. Відповідно до науково обґрунтованих сценаріїв розвитку системи підготовки фахівців в Україні в Університеті взято курс на започаткування нових освітніх програм, формування нових компетентностей, якими мають володіти сучасні інженери.
У зв'язку з потребою постійного підвищення обороноздатності країни в Університеті тривала робота з підготовки та перепідготовки фахівців для оборонно-промислового комплексу держави і створення зразків нової техніки для Збройних Сил України.

Постійно здійснюючи аналіз запитів ринку праці, відслідковуючи його трансформації, Університет продовжував реалізацію політики тісної співпраці з високотехнологічним бізнесом, залучаючи представників провідних компаній до формування змісту освітніх програм дуального навчання, участі в інноваційних проектах та виконання на їхнє замовлення наукових досліджень.

Враховуючи необхідність постійного підвищення якості підготовки кадрів та проведення наукових досліджень, здійснена оптимізація організаційної структури і системи управління Університетом. Згадана оптимізація дозволяє зберегти в майбутньому потужний науковий потенціал Університету та забезпечити функціонування і розвиток його провідних науково-педагогічних шкіл. Важливо, що унаслідок зазначених змін поглиблено децентралізацію управлінської діяльності в Університеті. Зокрема, з нового навчального року здійснений розподіл повноважень ректора і голови Вченої ради, що тягне за собою трансформацію традиційних функцій Вченої ради.

Одним із головних завдань, що ставиться перед Університетом, є забезпечення відповідності показників його діяльності не тільки вимогам національних органів акредитації, але й поширення наявної практики акредитації освітніх програм міжнародними професійними агенціями.

Протягом звітного періоду в Університеті стверджувалися принципи законослухняності, доброчесності та соціальної відповідальності, що дозволило його колективу зберегти стабільність і злагодженість в роботі, продемонструвати згуртованість та принциповість при виконанні статутних завдань.

Відповідно до умов укладеного контракту саме керівник здійснює безпосереднє управління діяльністю закладу вищої освіти та є його представником у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах наданих повноважень. Керівник у межах наданих йому повноважень організовує діяльність закладу вищої освіти.

Цим документом я, Згуровський Михайло Захарович, звітую перед Міністерством освіти і науки України щодо виконання обов'язків, передбачених укладеним контрактом, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також законодавством.

Оригінал документу [text, .pdf, uk]