Шановні співробітники, викладачі та здобувачі вищої освіти! Цьогорічний звіт ректора перед трудовим колективом КПІ організовано в дистанційному режимі у зв'язку з необхідністю попередити будь-які загрози здоров'ю  і  життю його членів.

Протягом року, що минув після Конференції трудового колективу 2019 року, Україна пройшла низку важливих суспільних подій, пов'язаних зі зміною політичних еліт та переформатуванням влади. Відбулися зміни і в системі управління освітою та наукою, які позначилися на функціонуванні закладів вищої освіти. Перед університетами більш чітко сформульовано вимоги щодо затребуваності економікою та суспільством їх випускників з урахуванням швидких змін характеру і структури праці.

Із 2020 року запроваджено формульне фінансування університетів. Згідно з новою системою фінансування 80% бюджетних коштів ЗВО гарантовано отримують для базових потреб, решту – залежно від позиції в міжнародних рейтингах (QS, Times, Academic Ranking, UniRank), працевлаштування випускників, масштабу університету, обсягу коштів, залучених з альтернативних джерел, тощо. Попри те, що КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році отримав найбільше фінансування з-поміж вітчизняних університетів, реалізований формульний підхід не врахував фактору підвищення розмірів заробітної плати.

Зважаючи на зазначені зміни, підрозділам університету вже сьогодні необхідно суттєво посилити взаємодію з роботодавцями для наших випускників. Постає завдання поглиблення аналітичної, прогнозної роботи щодо перспектив розвитку кожного із секторів промисловості в новій "цифровій" економіці. Відповіддю на виклики сьогодення в університеті мають стати швидкі зміни у структурі, обсягах, змісті та якості підготовки фахівців за всіма спеціальностями й освітніми програмами. Цим мають опікуватися всі факультети й кафедри університету за координації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти КПІ.

Протягом звітного періоду розпочав діяльність державний регулятор – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Його головним завданням є приведення структури й кількості фахівців з вищою освітою у країні до її реальних потреб. Уже сьогодні 10 освітніх програм нашого університету проходять акредитацію за новими правилами НАЗЯВО. Наступного року процедуру акредитації будуть проходити декілька десятків освітніх програм, і насамперед програми підготовки докторів філософії.

Такі процеси й перспективи вимагають від нас налагодження ефективного освітнього менеджменту на всіх рівнях управління КПІ: від кожної кафедри до всього університету загалом. Враховуючи вимоги часу, з початку навчального року ми здійснили зміни у структурі управління нашого університету, переформатувавши адміністративні підрозділи, суттєво омолодивши вищий керівний склад КПІ,  а також продовживши децентралізацію управління. При цьому оптимізація враховує необхідність збереження потужного науково-педагогічного потенціалу університету та забезпечення функціонування й розвитку його провідних наукових шкіл.

У першу чергу були розмежовані функції ректора і голови Вченої ради. Нам вдалося побудувати взаємодію адміністрації і Вченої ради за зразком взаємодії виконавчої  та законодавчої гілок влади в державі. Рішенням Вченої ради були створені комісії за ключовими напрямами функціонування КПІ ім. Ігоря Сікорського, які напрацьовують важливі експертні знання та рекомендації щодо вдосконалення діяльності університету.

Важливим кроком стало напрацювання і затвердження низки нормативних документів щодо формування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Така система спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності університету й має на меті забезпечення високої якості всіх складових освітньо-наукового процесу, відповідності міжнародним стандартам, підвищення конкурентоспроможності нашого вишу. Вона бере свій початок із впровадження у 2005 році системи комплексного моніторингу якості підготовки фахівців і дослідження потреб роботодавців.

Іншим важливим кроком удосконалення освітнього процесу стало створення системи формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів, яка охоплює вільний вибір дисциплін, а також зарахування результатів неформальної та інформальної освіти.

Минулого року було проведено третій етап внутрішнього самоаналізу кафедр за освітніми програмами, результати якого дозволили здійснити необхідні структурні та організаційні зміни в університеті. Восени 2020 року заплановано провести наступний етап  акредитаційного самоаналізу, за результатами якого маємо актуалізувати перелік освітніх програм для наступного подання їх на акредитацію в НАЗЯВО.

Глибоко усвідомлюючи сучасні виклики, що постають перед системою вищої освіти, в університеті було розроблено і запропоновано колективу нову Стратегію розвитку. Вона враховує зламоподібні зміни у сферах економіки та виробництва, які пов'язані з формуванням Індустрії 4.0. Зважаючи на науково обґрунтовані сценарії розвитку системи підготовки фахівців в Україні, університет орієнтувався на започаткування нових освітніх програм, формування нових наборів компетентностей, якими повинен володіти фахівець у майбутньому. Водночас університет продовжував відстоювати необхідність глибокої фундаментальної складової в системі підготовки сучасних фахівців.

Упродовж звітного періоду в КПІ ім. Ігоря Сікорського системно і послідовно стверджувалися засади доброчесності та соціальної відповідальності всіх членів університетської громади. Попри суттєві збурення в українському суспільстві, університетська громада змогла зберегти стабільність і злагодженість роботи, продемонструвати згуртованість та принциповість під час виконання статутних завдань.

Шановні делегати конференції! Перш ніж аналізувати виконання Колективного договору за 2019 рік зазначу, що всі його пункти та Угода про охорону праці в цілому виконані.

Перший розділ, у якому йдеться про вдосконалення системи управління університетом, виконано. Адміністрація КПІ ім. Ігоря Сікорського спільно з профкомом працівників і студентів здійснювала систематичний контроль за своєчасним дотриманням умов Колективного договору з трудовим колективом та із здобувачами вищої освіти.

Так, керівники факультетів та інститутів відзвітували перед своїми трудовими колективами (керівники двох підрозділів у режимі онлайн через наростання пандемії коронавірусу), а проректори – перед Вченою радою університету.

Удосконалення системи управління викликало зміни і самої структури управління університетом, що втілилося в її оптимізації з огляду на характер нових завдань. Зокрема, були перерозподілені функції між проректорами і керівниками адміністративних підрозділів, омолоджено керівний склад університету.

У зведеному кошторисі КПІ ім. Ігоря Сікорського та кошторисах структурних підрозділів були передбачені та профінансовані витрати на розвиток соціальних об'єктів, гуртожитків, баз відпочинку; на утримання та оновлення аудиторного фонду, розвиток матеріально-технічної бази, на проведення соціальних виплат – у розмірі до 2% від планового фонду заробітної плати тощо.

Усі накази щодо перегляду та змін норм оплати праці, охорони та умов праці, робочого часу, відпочинку, посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, нормативів рейтингових балів викладацької праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників університету адміністрація погоджувала з профкомом.

Дотримуючись традицій прозорості фінансової діяльності, про надходження та використання бюджетних і позабюджетних коштів університету йшла мова на засіданнях Адміністративної і Вченої рад, дані фінансової звітності регулярно публікувалися в газеті "Київський політехнік" та розміщувалися на сайті університету.

Норми бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників були оновлені й погоджені з профкомом.

Продовжувалося системне виконання Антикорупційної програми університету. Усі керівники КПІ ім. Ігоря Сікорського, які є суб'єктами декларування, як при призначенні на посади, так і під час щорічної кампанії з декларування, вчасно подали й оприлюднили декларації про доходи.

Усі пункти другого розділу щодо укладання трудового договору, оплати та нормування праці, соціального захисту працівників університету виконано.

Усі контракти з працівниками укладалися на підставі чинного законодавства, а у випадку закінчення терміну дії контракту з науково-педагогічним працівником його працевлаштування здійснювалося на конкурсній основі або через продовження контракту в межах терміну конкурсного обрання з урахуванням результатів звіту науково-педагогічного працівника та рекомендацій кафедри.

Адміністрація університету вживала всіх можливих заходів для своєчасної виплати заробітної плати та стипендії працівникам і студентам університету у встановлені законодавством та Колективним договором строки. Професійна робота департаменту економіки і фінансів дозволила в лютому цього року уникнути затримки з виплатою зарплат і стипендій, яка не оминула багато інших університетів України.

Відповідно до чинного законодавства, діючих положень в університеті та Колективного договору у 2019 році було виплачено:

  • місячних і квартальних премій та премій до ювілейних дат – 18,9 млн грн;
  • щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам – 1,1 млн грн;
  • допомоги на оздоровлення – 40,1 млн грн.

Порядок надання відпусток працівникам університету відповідав чинному законодавству та відповідним положенням Колективного договору.

Адміністрація університету протягом року реалізовувала комплекс заходів щодо забезпечення громадського порядку на території університету. Зокрема, заохочувалася робота штабу громадських формувань з охорони громадського порядку, підтримувалася взаємодія з органами поліції. Щоб забезпечити безпечні умови праці, збереження майна університету, працівників і студентів, продовжувалася робота з удосконалення системи перепускного режиму в навчальних корпусах. Протягом 2019 року на території університету було встановлено 23 камери відеоспостереження. Загалом на сьогодні успішно працює 117 камер.

Пункти третього розділу, в якому йдеться про охорону праці та здоров'я, в цілому виконані. Зокрема, у всіх підрозділах університету було запроваджено комплексні заходи з питань охорони праці.

Своєчасно проводилося навчання з охорони праці відповідальних за стан охорони праці у підрозділах відповідно до нормативних документів.

Було здійснено перевірку знань чинних законодавчих актів і нормативних документів у працівників університету, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Крім того, проведено 1867 вступних інструктажів із працівниками, прийнятими на роботу в КПІ ім. Ігоря Сікорського. У результаті вжитих заходів торік в університеті не зареєстровано випадків травматизму, пов'язаних з виробництвом, та значно знижено травматизм у невиробничій сфері.

Протягом звітного періоду корпуси та гуртожитки університету забезпечувалися первинними засобами пожежогасіння та протипожежними приладами, які відповідають технічним вимогам. На протипожежні заходи протягом 2019 року було виділено 482 тис. грн.

У холодний період року забезпечувався нормативний тепловий режим у навчальних корпусах і гуртожитках. Для цього було збільшено споживання теплової енергії на 18,6 % порівняно з минулим роком. Одночасно виконувалися відповідні заходи, зокрема із залученням коштів структурних підрозділів, щодо енергозбереження, збереження тепла та своєчасного розрахунку за спожиті енергоносії.

Зобов'язання четвертого розділу, присвяченого соціальному страхуванню, медичному обслуговуванню, організації санаторно-курортного лікування і відпочинку, виконано повністю. Зокрема, утримувалися в належному стані бази відпочинку "Маяк", "Політехнік", "Сосновий". Співробітники та члени їх сімей мали рівні можливості придбати путівки на пільгових умовах і без обмежень. Так, у 2019 році 1629 працівників та членів їх сімей, а також 325 студентів відпочили на оздоровчих базах університету. Доходи з усіх баз відпочинку збільшилися на 26 % та склали 8,02 млн грн. Разом з тим, на розвиток баз скеровано понад 1 млн грн зароблених оздоровчими підрозділами у минулому році коштів. При цьому ціна путівки залишилась на рівні однієї з найнижчих серед оздоровчих підрозділів ЗВО України.

Відповідно до договору між профкомом та адміністрацією університету і з метою формування здорового способу життя й відновлення фізичної працездатності працівникам та їх дітям, членам збірних команд працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського надавалися пільгові та безоплатні послуги Центру фізичного виховання і спорту. Матеріально-технічна база Центру утримувалась за рахунок надання платних послуг фізичним та юридичним особам, за що у 2019 році було отримано надходжень у сумі 5,3 млн грн.

П'ятий розділ, у якому йдеться про умови праці й побуту жінок, надання їм допомоги у вихованні дітей, також виконано повністю. Протягом року діяв "гнучкий" режим робочого часу для жінок, які мають дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, за їх заявами та за згодою керівника і голови профбюро підрозділу.

Пункти шостого розділу, присвяченого житлово-побутовим умовам, організації громадського харчування та забезпеченню культурних потреб працівників, виконано повністю. На сьогодні продовжується співпраця з інвесторами щодо спорудження нового житла для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського. Ведеться реєстр працівників університету, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на державному квартирному обліку за місцем реєстрації.

Забезпечення якісного громадського харчування було на постійному контролі у адміністрації та профкому університету та громадської комісії з харчування.

Здійснювалися заходи щодо реконструкції паркової зони КПІ ім. Ігоря Сікорського, оновлювалась система зелених насаджень на території університету. Восени минулого року було організовано соціально-екологічний проєкт "Посади дерево", у межах якого було висаджено понад 200 саджанців у парку та на території кампусу.

Повністю виконано сьомий розділ договору, в якому йшлося про забезпечення правових гарантій профкому та профспілковому активу. Це стосується надання можливості виборним працівникам профспілки виконувати обов'язки в робочий час, безоплатно користуватися автотранспортом, засобами зв'язку, розмножувальною технікою, приміщеннями. Представники профспілки є членами різноманітних рад, їх залучали до роботи всіх комісій, зокрема бюджетної, орендної, оздоровчої, тендерної, комісії з дотримання законності та інших.

Будь-які зміни умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, здійснювалися лише за попередньою згодою виборного органу, членом якого вони є.

Восьмий розділ, який присвячено розподілу повноважень між адміністрацією, профспілками та трудовим колективом, виконано повністю. Керівники всіх рівнів відзвітували перед своїми колективами з питань виконання колективного договору та затвердили колективні угоди на новий термін. Усі договори підрозділів було укладено у визначений термін і відповідним чином зареєстровано у профспілковому комітеті співробітників КПІ.

Колективну угоду між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів на 2019 рік також виконано. Університет виділяв студентським організаціям необхідні приміщення з обладнанням та зв'язком для їх роботи. Представники профспілкового комітету студентів та органів студентського самоврядування брали участь у роботі всіх комісій, які розглядали студентські питання.

Крім того, адміністрація університету, керівники факультетів та інститутів особливу увагу приділяли покращенню навчальної, науково-дослідної та інноваційної діяльності, поліпшенню житлово-побутових умов, організації дозвілля студентів, розвитку матеріальної бази об'єктів культури і спорту, спортивній роботі та оздоровленню студентів.

Щодо виконання завдань Угоди з охорони праці, то її також виконано повністю. Велика увага приділялася створенню безпечних умов праці учасників навчально-виховного процесу, реалізації конституційного права працівників на охорону їх здоров'я і життя.

Тож узагальнюючи, можна констатувати, що Колективний договір між адміністрацією університету, профспілковими організаціями працівників і студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського за 2019 рік виконано. Нові завдання, сформульовані у проєкті Колективного договору на 2020 рік, оприлюдненому в університетській газеті. Хочу висловити впевненість у тому, що, як і в попередні роки, вони будуть виконані. Запорукою є злагоджена творча робота всього колективу, взаєморозуміння та взаємна підтримка всіх членів університетської родини.

Шановні колеги, спільними злагодженими діями наш колектив гідно подолає нові виклики і з новими досягненнями пройде наступний етап свого розвитку. Бажаю міцного здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.

Дякую за увагу!

Дата події