Стан підготовки магістрів в університеті у 2018 році

22 листопада 2018 року відбулося розширене засідання методичної ради університету за участю директорів інститутів, деканів факультетів та завідувачів кафедр. На засіданні розглядалось нагальне для університету питання  щодо підготовки здобувачів вищої освіти рівня "магістр".

Завдання магістратури полягає у підготовці професіоналів у певній предметній галузі, здатних комплексно поєднувати дослідницьку, проектну і підприємницьку діяльність з метою сприяння розвитку інноваційної економіки та створення високоефективних виробничих структур.

У середньому по країні прийом до магістратури (бюджет) склав приблизно 50% від випуску бакалаврів, в нашому університеті цей показник сягнув майже 75%.

Пріоритетним завданням при підготовці магістрів є забезпечення якісної освіти з поєднанням фундаментальної освіти і практичної підготовки на базі інноваційної складової та сучасних форм і технологій навчання.

Принципами організації освіти на другому (магістерському) рівні є:

 • посилення фундаментальної складової у змісті навчання;
 • забезпечення підготовки на підґрунті наукових досліджень з актуальної тематики, які проводять відповідні випускові кафедри та наукові керівники магістрів;
 • створення конкурентного середовища для студентів, випускових кафедр та наукових керівників магістерської підготовки;
 • жорсткий послідовний конкурсний відбір талановитих студентів.

В університеті вже десять років поспіль прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань та з урахуванням академічного рейтингу (сума академічної та творчої складових). Починаючи з 2016 р. прийом до магістратури здійснювався за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки.

Особливостями організації підготовки магістрів є:

 • навчання за індивідуальним навчальним планом (ІНП);
 • залучення новітніх технологій навчання;
 • виконання випускної кваліфікаційної роботи у вигляді магістерської дисертації. Причому, магістерська дисертація практичного профілю – результат самостійного інноваційного вирішення поставленого прикладного завдання на підставі відомих теорій і методів, а магістерська дисертація академічного профілю – результат самостійно виконаного дослідження певного об'єкта, його характеристик, властивостей, тобто дослідження (творчі розробки) з проблем відповідної галузі.

Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника  відповідно до індивідуального плану студента і спирається на активну самостійну роботу студента. Науковий керівник один раз на семестр звітує на засіданні кафедри про виконання ІНП кожним магістрантом.

Що стосується якісного складу наукових керівників магістрів (особливо керівників магістрів наукового профілю), то вони повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше 7 видів та результатів професійної діяльності, визначених Ліцензійними умовами.

Магістратура передбачає підготовку випускників до майбутньої самостійної професійної або наукової діяльності, тому перехід на цільову підготовку з наступним працевлаштуванням є пріоритетним. Однією з умов діяльності кафедр у цьому напрямі є налагодження співпраці з підприємствами і установами, які залучаються як до практичної підготовки у вигляді баз практик та розвитку матеріально-технічного оснащення кафедри, так і є потенційними роботодавцями. Випускові кафедри університету працюють за такою схемою, а 77% з них мають налагоджені зв'язки з 169 потужними у виробничому і науковому сенсі підприємствами-партнерами. Найбільш ефективним розвитком такої співпраці є перехід до дуальної форми організації освітнього процесу, коли підприємства-партнери самі беруть на себе практичну підготовку. В університеті є позитивні приклади реалізації такої роботи з компаніями "Прогрестех- Україна", "Samsung Electronics" та Держконцерном "Укроборонпром".

Під час впровадження  нової моделі підготовки (за моделлю дуальної освіти) виникає, зокрема, потреба поширення освітньої технології змішаного навчання, яка поєднує аудиторну і дистанційну форми та базується на нових дидактичних можливостях. Технології змішаного навчання дають можливість організувати освітній процес у малочисельних групах, якими є магістерські. Так, наприклад, кафедра інформаційної безпеки (ФТІ) в рамках магістерської підготовки у 24 навчальних дисциплінах застосовує технології змішаного навчання.

За результатами розгляду питання стану підготовки магістрів в університеті Методична рада ухвалила рішення, яке спрямоване на покращення якості підготовки магістрів.

Обов'язковими елементами підготовки магістрів вважати:

 • популяризацію кафедрами своїх наукових шкіл та досягнень університету з метою ширшого залучення вступників з інших закладів вищої освіти для здійснення реального конкурсного відбору та якісного набору до магістратури;
 • вдосконалення змісту освітніх програм, які базуються на системоутворюючих і спеціалізованих курсах, що відповідають другому рівню вищої освіти та формують здатність до самостійної творчої роботи;
 • впровадження сучасних форм і складових освітнього процесу, які спираються на налагодження партнерських відносин між викладачем і студентом та застосування і підвищення ролі студента в освітньому процесі, включаючи змішане навчання, наукові семінари, практичні тренінги, інноваційні фестивалі, проекти, стартапи;
 • посилення вимогливості на всіх етапах підготовки магістрів із пріоритетним формуванням здатності до самостійного вирішення наукових і творчих завдань, у тому числі розвитку індивідуальної та самостійної роботи з вивчення як розділів, так і цілісних курсів дисциплін за технологіями змішаного навчання;
 • перехід до цільової підготовки магістрів у безпосередній взаємодії з працедавцями, зокрема шляхом дуальної форми організації освітнього процесу з метою ефективного працевлаштування;
 • розвиток англомовного навчання і використання іноземної мови в усіх складових освітнього процесу з метою формування не тільки володіння професійною термінологією, а і здатності доносити результати своїх досліджень до наукової спільноти, участь в програмах подвійних дипломів та академічної мобільності;
 • дотримання формальних вимог на всіх стадіях освітнього процесу і підготовки дисертації, у тому числі дотримання вимог академічної доброчесності та посилення персональної відповідальності керівників з одночасним удосконаленням прозорої системи контролю і зворотного зв'язку за підготовкою в магістратурі;
 • дотримання вимог, які висуваються нормативними документами, до якісного складу НПП, зокрема при акредитації освітніх програм.

Інф. навчально-методичного відділу