Ви є тут

Про результати перевірки питань щодо правомочності Конференцій студентів та легітимності органів студентського самоврядування КПІ ім. Ігоря Сікорського


2018.02.08 відкритоме засідання тимчасової комісії

8 лютого на відкритому засіданні тимчасової комісії з розгляду питань щодо діяльності органів студентського самоврядування в КПІ ім. Ігоря Сікорського її керівник Валерій Жуйков зачитав Акт розгляду питань діяльності органів студентського самоврядування, текст якого розміщено нижче.

АКТ

перевірки питань щодо правомочності Конференцій студентів та легітимності органів студентського самоврядування КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Київ «08» лютого 2018 рік

У зв’язку зі зверненням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – Університет) щодо публікації студента ІПСА І. Варжанського, було створено тимчасову комісію для розгляду питань щодо правомочності Конференцій студентів та легітимності органів студентського самоврядування в Університеті (далі – комісія).

Комісія працювала у складі: Жуйков В.Я., Огінський С.А., Цимбаленко Я.Ю., Бобир М.І, Лісовська І.В., Корсаков В.О., Манзюк С.А.

На підставі наданих документів, Закону України «Про вищу освіту», Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення «Про студентське самоврядування НТУУ «КПІ» комісія зазначає:

Відповідно до п. 2. ст.40 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон) органи студентського самоврядування у своїй діяльності керуються законодавством, статутом закладу вищої освіти та Положенням про студентське самоврядування закладу вищої освіти.

У закладах вищої освіти та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти (п.1 ст.40 Закону).

Положення про студентське самоврядування НТУУ «КПІ» ухвалено Конференцією студентів Національного технічного Університету України «Київський політехнічний інститут» протокол Конференції №01 від 26 березня 2015 року (далі – Положення). Зміни до Назви Положення у зв’язку з присвоєнням Університету імені Ігоря Сікорського – не вносилися.

Відповідно до пп. 2.1, 4.1, 6.1, 7.2., 8.1, 8.12. Положення в Університеті діють такі органи студентського самоврядування:

Вищі органи студентського самоврядування:

Конференція студентів університету;

Конференція студентів студмістечка;

Конференція студентів факультетів/інститутів;

Конференція студентів, які мешкають в гуртожитках.

Вищі виконавчі і представницькі органи:

Студентська рада НТУУ «КПІ»;

Студентські ради інститутів/факультетів;

Студентська рада студмістечка НТУУ «КПІ»;

Студентські ради гуртожитків.

 

Комісія на свій запит отримала документи, що стосуються проведення Конференцій (Додаток 1).

Комісія провела аналіз наданих документів на відповідність діючому законодавству, а також нормативної бази студентського самоврядування Університету.

Аналіз наданих документів показав:

1. Конференція студентів гуртожитків

Відповідно до п.8.5. Положення «Загальна кількість делегатів конференції студентів гуртожитків має бути не меншою 10% від загальної кількості студентів, які мешкають у гуртожитку».

Пункт 8.7. Положення зазначає, що «Засідання Конференції студентів гуртожитків є правомочним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів».

Відповідно до документів, наданих І. Ніколенко (Додаток 1), було з'ясовано, що в 11 з 20 гуртожитків Університету Конференції студентів не проводилися, а в 3 гуртожитках Конференції студентів не є правомочними, оскільки кількість делегатів вищезазначеної Конференції по кожному гуртожитку була значно меншою кількості делегатів, яку вимагає Положення (Додаток 2 Табл.1).

Таким чином, мало місце порушення правил представництва інтересів всіх студентів, які мешкають в гуртожитках Університету. Конференції студентів в переважній більшості гуртожитків, не були правомочними, тому не могли приймати рішення, що стосуються їх компетенції, в т.ч. щодо обрання делегатів на Конференцію студентів студмістечка.

2. Конференція студентів студмістечка від 22 листопада 2017 року

Відповідно до п.7.2. Положення «Вищим органом студентського самоврядування студмістечка є Конференція студентів студмістечка, яку проводять не рідше одного разу на рік».

Пункт 7.4. Положення зазначає, що «Делегати на конференцію обираються на конференціях мешканців гуртожитків відповідно до норм представництва, встановлених Студентською радою студмістечка».

Пункт 7.5 Положення зазначає, що «Кількість делегатів має бути пропорційною кількості студентів, які мешкають у гуртожитку. Загальна кількість делегатів має бути не меншою 1% від загальної кількості студентів, які мешкають у гуртожитках НТУУ «КПІ»».

Студмістечко Університету налічує 20 гуртожитків: загальна кількість студентів, які мешкають в студмістечку станом на 20 жовтня 2017 року становила 11287 осіб.

Отже, кількість делегатів на Конференцію студентів студмістечка Університету мала складати не менше 113 студентів.

В той же час, на Конференції студентів студмістечка була присутня лише 61 особа (відповідно до підписів в Листку присутності членів Конференції студентів студмістечка).

За таких обставин, мало місце порушення правил представництва інтересів всіх студентів, які мешкають в гуртожитках Університету (відсутність пропорційності представництва студентів усіх гуртожитків та відсутність загального кворуму). В зв’язку з цим, Конференція студентів студмістечка від 22 листопада 2017 року не була правомочною, і, як наслідок, вона не могла приймати рішень, що стосуються її компетенції, у т.ч. затвердження звіту голови студентської ради студмістечка, затвердження кошторису студентської ради студмістечка на 2018 рік, внесення змін в Положення про студентське самоврядування, організації студентського самоврядування, виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування та інше.

Ст.40 Закону зазначає, що органи студентського самоврядування обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів). Оскільки Конференція студентів студмістечка від 22 листопада 2017 року не затвердила повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування, не затвердила дату проведення таких виборів, то будь-яка подальша діяльність студентського самоврядування, що спрямована на проведення зазначених виборів шляхом прямого таємного голосування, є такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

3. Конференції студентів факультетів/інститутів

Відповідно до п.6.1. Положення «Вищим органом студентського самоврядування інституту/факультету є Конференція студентів інституту/факультету».

Пункт 6.3. Положення визначає, що «Делегатів на Конференцію студентів інституту/факультету обирають на зборах студентів академічних груп за нормою представництва, яку визначає Студентська рада інституту/факультету, але не менше одного студента від академічної групи».

Відповідно до документів, наданих А. Єрофєєвим (Додаток 1), комісією було встановлено, що в 4-х з 24 підрозділів Університету Конференції не проводилися взагалі (в ІСЗЗІ також не відбувалася Конференція), а в 18 підрозділах Конференції були неправомочними, оскільки кількість делегатів на них була меншою ніж вимагає Положення, тобто ці делегати не репрезентували усіх студентів своїх підрозділів (Додаток 3 Табл.2).

Винятком є ФМФ та ФСП, на яких відбулися Конференції студентів факультету із залученням достатньої кількості делегатів, як того вимагає Положення.

За таких обставин, мало місце порушення правил представництва інтересів студентів відповідних інститутів/факультетів. У зв’язку з цим Конференції студентів переважної кількості підрозділів не були правомочними, а тому – не могли приймати рішень, що стосуються їх компетенції, в т.ч. щодо обрання делегатів на Конференцію студентів Університету.

4. Конференція студентів Університету від 23 листопада 2017 року

Відповідно до п.4.1. Положення «Вищим органом студентського самоврядування Університету є Конференція студентів Університету (далі – Конференція Університету)».

Аналіз прізвищ делегатів (Додаток 4 Табл.3), відповідно до Протоколів Конференцій підрозділів та Листка присутності членів Конференції студентів Університету від 23 листопада 2017 року (далі – Листок присутності) вказує на наступні порушення:

 1. В Листку присутності пропущено 2 номери із 186, а саме: №129 та №130, що вплинуло на загальну кількість оголошених делегатів.
 2. З 184 прізвищ осіб внесених до Листка присутності - тільки 141 особа була обрана Конференціями студентів факультетів/інститутів та 7 студентів були представниками органів студентського самоврядування.
 3. Лише 100 делегатів із 141 обраного на Конференціях студентів інститутів/факультетів були присутніми на Конференції Університету від 23 листопада 2017 року відповідно до Листка присутності.
 4. З 184 прізвищ осіб, внесених до Листка присутності, – 36 осіб не були висунутими делегатами від факультетів/інститутів, а також була відсутня інформація щодо їх представництва за посадами як членів студентської ради. У зв’язку з цим вказані особи не мали повноважень представляти студентів своїх підрозділів.

Відповідно до інформації, наданої ЄДЕБО Міністерства освіти і науки України ,загальна кількість студентів Університету станом на 01 жовтня 2017 року склала 22190 осіб та студентів ІСЗЗІ - 130 осіб, разом 22320 осіб.

Відповідно до п.4.4. Положення, представництво делегатів Конференції студентів Університету від 23 листопада 2017 року мало бути пропорційним кількості студентів інститутів/факультетів, а відповідно до п. 4.5. Положення загальна кількість делегатів цієї Конференції мала бути не меншою 1% від кількості студентів Університету, тобто не меншою 223 осіб.

За таких обставин, при проведенні Конференції студентів Університету від 23 листопада 2017 року, мали місце грубі порушення правил представництва інтересів студентів Університету (п. 4.4. Положення – порушення пропорційності представництва) та (п. 4.5. Положення - відсутність кворуму). В зв’язку з цим, зазначена Конференція не була правомочною, а тому – не могла приймати рішення, що стосуються її компетенції, у т.ч. щодо затвердження звіту голови студентської ради Університету, затвердження кошторису витрат органів студентського самоврядування, призначення дати проведення виборів представницьких і виконавчих органів студентського самоврядування, внесення змін до Положення про студентське самоврядування, обрання представників до контрольно-ревізійного комісії та інше.

Ст.40 Закону зазначає що органи студентського самоврядування, обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів). Оскільки Конференція студентів Університету від 23 листопада 2017 року не затвердила повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування, не затвердила дату проведення таких виборів, то будь-яка подальша діяльність студентського самоврядування, що спрямована на проведення зазначених виборів шляхом прямого таємного голосування, є такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

5. Висновки:

5.1. Конференції студентів Університету від 23 листопада 2017 року та студмістечка від 22 листопада 2017 року проводилися з грубими порушеннями чинного законодавства та нормативної бази студентського самоврядування Університету (Розділи 1-4 цього акту). Вони не були правомочними, і як наслідок, рішення цих Конференцій не можуть призводити до юридичних наслідків, у тому числі – стосовно обрання представницьких і виконавчих органів студентського самоврядування.

5.2. Оскільки Конференції студентів Університету від 23 листопада 2017 року та студмістечка від 22 листопада 2017 року не затвердили повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування, не затвердили дату проведення таких виборів, то будь-яка подальша діяльність студентського самоврядування, що спрямована на проведення зазначених виборів шляхом прямого таємного голосування, є такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

5.3. Таким чином, інформація наведена в службовій записці уповноваженої особи з питань запобіганню та виявленню корупції щодо публікації І. Варжанського повністю підтвердилася.

6. Комісія рекомендує:

6.1. Адміністрації Університету не вступати у фінансові, господарські, адміністративні відносини (включаючи підготовку та підписання колективної угоди, погодження наказів, участь у комісіях, радах) зі студентськими радами студмістечка і Університету до проведення, у повній відповідності до чинного законодавства, Конференцій студентів усіх рівнів та в подальшому прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування на підставі затверджених Конференцією студентів Університету повноважень та порядку проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування.

6.2. Вченій раді Університету продовжувати визначати та ухвалювати фінансову основу студентського самоврядування в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності.

6.3. Вченій раді Університету звернутися до студентів Університету на рівні академічних груп та гуртожитків з пропозицією провести відповідні Конференції студентів та в подальшому прямі таємні вибори (органів студентського самоврядування усіх рівнів, представників до складу вчених рад факультетів/інститутів, Вченої ради Університету, делегатів на конференції трудових колективів факультетів/інститутів, Університету) у повній відповідності до чинного законодавства та Положення Про студентське самоврядування.

Члени комісії:

В.Я. Жуйков (голова)

М.І. Бобир

В.О. Корсаков

І.В. Лісовська

С.А. Манзюк

С.А Огінський

Я.Ю Цимбаленко

Додаток 1
Перелік документів наданих на розгляд Комісії

Студентом Єрофєєвим А.С та студентом Ніколенко І.В. було надано такі документи:

Документи надано в копіях. Копії звірені з оригіналами та завірені підписами голів студради студмістечка та Університету відповідно.

Документи, що надані Студентською радою КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 1. Протокол Звітно-виборчої Конференції студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського від 23.11. 2017 року (19 арк.)
 2. Листи присутності членів Звітно-виборчої Конференції студентів КПІ ім.Ігоря Сікорського від 23.11. 2017 року (9 арк.)
 3. Протокол засідання Конференції студентів ТЕФ від 09.11.2017 (3 арк.)
 4. Протокол засідання Конференції студентів ПБФ від 09.11.2017 (3 арк.)
 5. Протокол засідання Конференції студентів ІЕЕ від 09.11.2017 (3 арк.)
 6. Протокол засідання Конференції студентів ФТІ від 09.11.2017 (3 арк.)
 7. Протокол засідання Конференції студентів ФМФ від 20.11.2017 (3 арк.)
 8. Протокол засідання Конференції студентів ФЕА від 17.11.2017 (3 арк.)
 9. Протокол засідання Конференції студентів ФПМ від 02.11.2017 (3 арк.)
 10. Протокол засідання Конференції студентів РТФ від 13.11.2017 (3 арк.)
 11. Протокол засідання Конференції студентів ІФФ від 21.11.2017 (3 арк.)
 12. Протокол засідання Конференції студентів ФММ від 02.11.2017 (3 арк.)
 13. Протокол засідання Конференції студентів ІХФ від 31.10.2017 (3 арк.)
 14. Протокол засідання Конференції студентів ІТС від 09.11.2017 (3 арк.)
 15. Протокол засідання Конференції студентів ФБМІ від 26.10.2017 (3 арк.)
 16. Протокол засідання Конференції студентів ФІОТ від 08.11.2017 (3 арк.)
 17. Протокол засідання Конференції студентів ХТФ від 26.10.2017 (3 арк.)
 18. Протокол засідання Конференції студентів ФСП від 31.10.2017 (2 арк.)
 19. Протокол засідання Конференції студентів ФЛ від 08.11.2017 (3 арк.)
 20. Протокол засідання Конференції студентів ФЕЛ від 07.11.2017 (3 арк.)
 21. Протокол засідання Конференції студентів ФБТ від 21.11.2017 (2 арк.)
 22. Протокол засідання Конференції студентів ВПІ від 10.11.2017 (3 арк.) 

Документи, що надані Студентською радою студмістечка

 1. Протокол засідання Конференції студентів студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського від 22 листопада 2017 року (11 арк.)
 2. Лист присутності делегатів на Конференцію студентів студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського від 22 листопада 2017 року (2 арк.)
 3. Протокол засідання Конференції студентів гуртожитку №20 від 07.11.2017 (4 арк.)
 4. Протокол засідання Конференції студентів гуртожитку №18 від (відсутня дата проведення в протоколі) (4 арк.)
 5. Протокол засідання Конференції студентів гуртожитку №15 від 01.11.2017 (2 арк.)
 6. Протокол засідання Конференції студентів гуртожитку №14 від 06.11.2017 (3 арк.)
 7. Протокол засідання Конференції студентів гуртожитку №12 від 30.10.2017 (3 арк.)
 8. Протокол засідання Конференції студентів гуртожитку №10 від 09.11.2017(3 арк.)
 9. Протокол засідання Конференції студентів гуртожитку №7 від 28.10.2017 (3 арк.)
 10. Протокол засідання Конференції студентів гуртожитку №4 від 06.11.2017 (2 арк.)
 11. Протокол засідання Конференції студентів гуртожитку №1 від 08.11.2017 (3 арк.)Додаток 2
Табл.1 Дані про проведення Конференцій студентів, які мешкають в гуртожитках

Гуртожиток №__ Інформація про контингент студентів, що мешкають в гуртожитках, станом на 20.10.17 Представництво відповідно до Положення Представництво відповідно до протоколів Конференцій студентів гуртожитків Висновок щодо правомочності Конференцій
Загальна кількість делегатів має бути не менше 10% від загальної кількості студентів, які мешкають у гуртожитку Засідання Конференції є правомочним за наявності 2/3 обраних делегатів Всього обрано делегатів на Конференцію Кількість фактично присутніх делегатів на Конференції студентів студмістечка  
    п.8.5.Положення п.8.7. Положення      
1 2 4 6 7 8  
1 591 60 40 62 51  
4 555 56 37 61 52  
7 424 43 29 58 58  
10 483 49 33 50 38  
12 331 34 23 35 27  
14 580 58 39 60 52  
15 628 63 42 35 23 Не правомочна
18 1479 148 99 75 75 Не правомочна
20 1370 137 91 129 103 Не правомочна
3 Конференції не проводились  
6  
8  
9  
11  
13  
16  
17  
19  
21  
22            

Додаток 3
Табл.2 Дані про проведення Конференцій студентів факультетів/інститутів

Факультет/інститут Інформація ЄДЕБО станом на 01.10.2017 Представництво відповідно до Положення Представництво відповідно до протоколів Конференцій студентів факультетів/інститутів Висновок щодо правомочності Конференцій
Контингент студентів за інформацією ЄДЕБО К-сть груп на ф-ті/і-ті за інформацією ЄДЕБО Кількість студентів відповідно до норми представництва: «не менше ніж 1 особа від академічної групи» Кількість студентів за присутності яких засідання Конференції є правомочним (2/3 від кількості делегатів ф-т/ін-ту) Всього делегатів на Конференцію факультетів/інститутів обрано Кількість фактично присутніх студентів ф-т/і-ту на Конференції ф-т/ін-ту
      п.6.3. Положення п.6.8. Положення      
1 2 3 4 5 6 7  8
ФІОТ 2847 133 133 89 105 63 Не правомочна
ХТФ 1008 69 69 46 14 9 Не правомочна
ІХФ 899 68 68 45 29 19 Не правомочна
ФБМІ 597 40 40 29 43 26 Не правомочна
ФПМ 981 51 51 34 39 26 Не правомочна
ФТІ 878 61 61 41 25 17 Не правомочна
ФММ 1305 83 83 55 60 50 Не правомочна
РТФ 525 54 54 36 30 20 Не правомочна
ФЕА 1039 91 91 61 40 30 Не правомочна
ФМФ 290 18 18 12 19 13 Правомочна
ІФФ 512 48 48 32 16 15 Не правомочна
ПБФ 778 65 65 43 28 22 Не правомочна
ФЛ 596 28 28 19 19 13 Не правомочна
ФЕЛ 1284 92 92 61 39 28 Не правомочна
ТЕФ 1753 107 107 71 52 36 Не правомочна
ІТС 561 41 41 27 34 24 Не правомочна
ІЕЕ 1120 103 103 69 49 33 Не правомочна
ФСП 810 49 49 33 34 34 Правомочна
ФБТ 508 33 33 22 19 15 Не правомочна
ВПІ 948 73 73 49 22 15 Не правомочна
ММІ 1188 92 92 61  Конференції не проводились    
ЗФ 282 33 33 22
ІПСА 990 50 50 33
ФАКС 491 40 40 27
ІСЗЗІ 130      
Всього 22320          

Додаток 4
Табл.3 Аналіз прізвищ делегатів відповідно до Протоколів Конференцій факультетів/інститутів та Листка присутності членів Конференції Університету

Факультет/інститут № п/п ПІБ студента в листі присутності ПІБ делегатів від факультетів/інститутів за протоколами засідань конференції студентів факультетів/інститутів Наявність підпису в листку присутності
ВПІ        
1 Бровкин А.О. не є делегатом є підпис
2 Захаров М.В. не є делегатом є підпис
3 Зенькевич М.А. не є делегатом немає підпису
4 Кулиш А.А. Делегат є підпис
5 Никитенко А.О. не є делегатом немає підпису
6 Стрелец Р.В. не є делегатом є підпис
7 Якименко Д.В. Делегат є підпис
8 Ярошенко А.М. Делегат є підпис
         
ІЕЕ 9 Батюта К.В. Делегат є підпис
10 Журавлева Д.В. Делегат є підпис
11 Кашпур Р.В. Делегат є підпис
12 Колодяжна А.А. не є делегатом є підпис
13 Мелихова М.В. Делегат немає підпису
14 Пикало В.М. Делегат є підпис
15 Руденко К.В. Делегат є підпис
16 Точинська М.Р. Делегат є підпис
17 Харченко Р.Ф. Делегат є підпис
18 Юденко Д.В. Делегат є підпис
         
 ІТС 19 Гаврилюк В.В. не є делегатом є підпис
20 Грицюк Р.Ю. Делегат є підпис
21 Кузнецова А.А. Делегат є підпис
22 Мєщерінов М.В. Делегат є підпис
23 Овсиенко К.Н. не є делегатом немає підпису
24 Немченко К. Делегат є підпис
         
ІФФ 25 Ковтун В.В. Делегат Немає підпису
26 Нагірний Б.О. Делегат Немає підпису
27 Павлюченко К.И. Делегат Немає підпису
28 Поліщук Д.В. Делегат є підпис
29 Баландін Д. Делегат є підпис
         
 ІХФ 30 Бондаренко К. не є делегатом є підпис
31 Галушка К.С. Делегат є підпис
32 Земницький Д.А. Делегат є підпис
33 Коваленко С.П. Делегат є підпис
34 Козік Д.О. Делегат є підпис
35 Котенко Д.В. не є делегатом є підпис
36 Матяш Т.Е. Делегат є підпис
37 Момот В.І. не є делегатом є підпис
         
ПБФ 38 Барановський Д.В. Делегат Немає підпису
39 Березанська М.О. не є делегатом Немає підпису
40 Ісаєв В.В. Делегат є підпис
41 Медведчук Ю.О. не є делегатом Немає підпису
42 Мілютін В.С. не є делегатом Немає підпису
43 Нещеретов С.А. Делегат Немає підпису
44 Романюк Т.А. Делегат є підпис
         
РТФ 45 Недзельський О.Ю. Делегат є підпис
46 Фесюк І.В. Делегат є підпис
47 Ребенок А.В. Делегат є підпис
48 Рясик А.І. Делегат є підпис
49 Сивоконь Т.С Делегат є підпис
         
ТЕФ 50 Руденко С. Делегат є підпис
51 Рудченко О. Делегат Немає підпису
52 Тяглова А. не є делегатом Немає підпису
53 Гаркуша О. не є делегатом Немає підпису
54 Шкута Т. Делегат є підпис
55 Шкута М. Делегат Немає підпису
56 Куєк Ю. не є делегатом Немає підпису
57 Фершал А. Делегат Немає підпису
58 Папежук Д. Делегат є підпис
59 Паламарчук М. не є делегатом є підпис
60 Кузін М. Делегат є підпис
61 Іванова М. не є делегатом є підпис
62 Макашин М. не є делегатом Немає підпису
63 Маслига Ю. не є делегатом Немає підпису
64 Рогальова К. не є делегатом Немає підпису
65 Вальчук С. не є делегатом Немає підпису
         
ФБМІ 66 Карпушева А.Г. Делегат є підпис
67 Демченко Ю.С. не є делегатом є підпис
68 Резнікова М.Ю. Делегат Немає підпису
69 Сивец А.Ю. не є делегатом є підпис
70 Тихоненко Ю.В. Делегат є підпис
71 Шмидт Б.С. не є делегатом є підпис
         
ФБТ 72 Василенко К. Делегат є підпис
73 Комаха В.О. не є делегатом є підпис
74 Сухецький А. не є делегатом є підпис
75 Тимошенко Д. Делегат є підпис
76 Чак О. Делегат є підпис
         
ФЕА        
77 Алёхин О.О. Делегат є підпис
78 Буряк А.Р. Делегат є підпис
79 Важницкая В.Д. Делегат Немає підпису
80 Павленко В.И. Делегат є підпис
81 Вайнштейн Я.В. Делегат Немає підпису
82 Карапищенко А. не є делегатом є підпис
83 Бреус В. Делегат є підпис
84 Куць А.В. Делегат є підпис
85 Белоус В. Делегат є підпис
86 Клюшник Е.С. Делегат є підпис
         
ФЕЛ 87 Єфименко С.В, Делегат Немає підпису
88 Ліневич Я.О. Делегат Немає підпису
89 Рудий С.С. не є делегатом Немає підпису
90 Бурма В.О. Делегат є підпис
91 Качор П.М. Делегат є підпис
92 Цимбал О.В. Делегат є підпис
93 Бондаренко С.С. Делегат Немає підпису
94 Чипегін Д.В. Делегат Немає підпису
95 Буханько Д.С. Делегат є підпис
96 Лисюк І.Р. Делегат Немає підпису
97 Романова К.Є. Делегат є підпис
98 Ніношвілі С.Н. Делегат є підпис
         
ФІОТ 99 Атаманчук О,В, Делегат є підпис
100 Білочуб М.М. Делегат є підпис
101 Бєкішєв І.Е. Делегат є підпис
102 Вишневський Д.В. Делегат є підпис
103 Гошовська А.М. Делегат Немає підпису
104 Грачова М.С. Делегат Немає підпису
105 Зоренко В.В. Делегат є підпис
106 Кіріюхіна Л.Б. Делегат є підпис
107 Книш В.В. Делегат є підпис
108 Мазур А.С. Делегат Немає підпису
109 Мандренко А.Є. Делегат є підпис
110 Морюхін М.О. делегат Немає підпису
111 Набоков А.А. Делегат Немає підпису
112 Нечай Д.О. Делегат є підпис
113 Опанасенко Я.П. Делегат є підпис
114 Прокопович О.Л. Делегат є підпис
115 Рєзніков М.Є. Делегат є підпис
116 Савченко В.В. Делегат є підпис
117 Смілянець Ф.А. Делегат є підпис
118 Смольков О.О. Делегат є підпис
119 Супрунов Д.О. Делегат Немає підпису
120 Фесенко В.І. Делегат Немає підпису
121 Цитовцева А.С. Делегат є підпис
122 Янчук Д.В. Делегат Немає підпису
123 Юраш А.П. Делегат є підпис
         
ФЛ 124 Громов О.Е. Делегат є підпис
125 Лапчук П.С. Делегат є підпис
126 Самаріна А.Н. не є делегатом є підпис
127 Сердюк С.О. Делегат є підпис
128 Старкіна А.А. Делегат є підпис
         
ФММ        
129 Бірюкова М.А. Делегат є підпис
130 Вітенбек М.А. Делегат є підпис
131 Довгополий Б.Д. Делегат є підпис
132 Котик Д.Ю. Делегат є підпис
133 Кузьмич Ю.В. Делегат Немає підпису
134 Кузьмічова А.В. Делегат Немає підпису
135 Латоніна М.В. Делегат є підпис
136 Лучка В.В. Делегат Немає підпису
137 Олешко О.О. Делегат є підпис
138 Орехова І.О. Делегат Немає підпису
139 Петрова П.М. Делегат є підпис
140 Хмілевська А.О. Делегат є підпис
         
ФМФ        
141 Глушак К.Ю. Делегат Немає підпису
142 Дзююий К.С. Делегат Немає підпису
143 Машкова А.О. Делегат є підпис
         
ФПМ 144 Бобир А.О. Делегат Немає підпису
145 Бурчак П.В. Делегат є підпис
146 Ільїн М.О. Делегат є підпис
147 Коломієць Д.Д. Делегат є підпис
148 Підгайний А.Р. Делегат Немає підпису
149 Побігай А.О. Делегат Немає підпису
150 Поправко О.Ю. Делегат Немає підпису
151 Почта І.М. Делегат Немає підпису
152 Симотюк М. Делегат Немає підпису
         
ФСП 153 Веркаш А.В. Делегат Немає підпису
154 Волицкий Н.С. Делегат Немає підпису
155 Говорова М.В. не є делегатом є підпис
156 Ридна В.А. не є делегатом є підпис
157 Ткачук В.О. Делегат є підпис
158 Чугунов В.М. не є делегатом Немає підпису
         
ФТІ 159 Галкіна Г.К. Делегат є підпис
160 Господінов А.М. не є делегатом Немає підпису
161 Кононенко Е.В. Делегат є підпис
162 Крук А.С. Делегат є підпис
163 Мамчур Я.Д. Делегат є підпис
164 Медяновский К.А. Делегат є підпис
165 Никитюк В.А. Делегат є підпис
166 Опанасюк О.В. Делегат є підпис
         
ХТФ 167 Берегова Н.С. Делегат є підпис
168 Голубка К.О. Делегат Немає підпису
169 Деркач Н.О. Делегат є підпис
170 Довбіус Є.В. Делегат є підпис
171 Котик М.М. Делегат є підпис
172 Поліщук В.М. не є делегатом є підпис
173 Сіренко С.О. Делегат є підпис
174 Седіхова А.І. Делегат є підпис
175 Селінський В.В. Делегат є підпис
176 Старущенко О.В. Делегат Немає підпису
177 Тягур У.М. Делегат є підпис
    141 120
Представники виконавчого органу СР
  178 Баклан Владислав Перший заступник голови є підпис
  179 Гайдаш Валентина Заступник голови є підпис
  180 Каракаш Юлія Заступник голови є підпис
  181 ОстапченкоДаніїл Заступник голови є підпис
  182 Пінчук Андрій Секретар є підпис
  183 Єрофєєв Андрій Голова СР є підпис
  184 Ніколенко Іван Голова СРС є підпис
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій