Інноваційна модель підготовки магістрів у КПІ

Підготовка магістрів в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” як і в більшості провідних університетів світу є основним видом освітньої діяльності. Привабливість будь-якого ВНЗ залежить від якості підготовки фахівців. Для підготовки самодостатніх на ринку праці, грамотних фахівців, здатних вирішувати нагальні науково-технічні й інженерні проблеми, в КПІ запроваджено інноваційну модель їх підготовки, яка поєднує дослідницьку, проектну і підприємницьку складові. Ця модель постійно розвивається і вдосконалюється.

Якість підготовки традиційно базується на трикутнику знань: освіта – наука – інновації. Вона залежить від якості контингенту студентів, якості навчальних програм, наукового і методичного забезпечення, якості кадрового складу,  рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення та ін. До інноваційної складової можна віднести розробки, наукові проекти, дослідження в академічних і наукових установах, публікації, знання іноземних мов, мобільність, створення стартап-проектів тощо.

Магістр – фахівець у сфері інноваційної економіки, здатний комплексно поєднувати дослідницьку, проектну і підприємницьку діяльність, орієнтовану на створення високоефективних виробничих структур, що стимулюють ріст і розвиток різних сфер соціальної діяльності. Тож магістерська підготовка може бути організована на кафедрах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, сучасну лабораторну і науково-дослідну матеріально-технічну базу та здійснюють науково-дослідну роботу з актуальних наукових і прикладних проблем. Розпорядженням по університету від 13.10.16 р., відповідно до рішення Методради університету від 15.09.16 р., завідувачів випускових кафедр з інженерних спеціальностей зобов'язали забезпечити включення до "Завдання на магістерську дисертацію" розділу "Розроблення стартап-проекту" студентами-здобувачами ступеня магістра, починаючи з випускників 2017 р.

Якість магістерської підготовки залежить від трьох основних чинників:

  • рівня наукового потенціалу випускової кафедри; 
  • рівня наукового потенціалу наукового керівника;
  • якісного відбору до магістратури найбільш підготовлених студентів.

При цьому необхідно сформулювати: вимоги до магістерської дисертації, вимоги до наукових керівників, вимоги до навчальних планів програми підготовки магістрів, вимоги до магістрантів, вимоги до тем магістерських дисертацій.

Вимоги до наукових керівників: науковими керівниками магістерської підготовки можуть бути викладачі та наукові співробітники кафедр та НДІ, які мають наукові ступені (звання); наукові керівники студентів-магістрантів повинні вести фундаментальні й пошукові дослідження з тематики магістерських програм, мати опубліковані наукові статті в провідних вітчизняних і закордонних журналах, працях національних і міжнародних конференцій і симпозіумів; освітня діяльність наукових керівників студентів-магістрантів має підкріплюватися виданням підручників (навчальних посібників), підготовлених колективом викладачів, що здійснюють навчальний процес з відповідної програми, а також викладанням основних і спеціальних курсів з відповідної магістерської програми.

Навчальні плани (програми магістерської підготовки) складаються з двох циклів: загальної підготовки (не менше 45%) і професійної підготовки (не менше 55%). Загальна підготовка включає навчальні дисципліни  базової підготовки, навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів), дослідницький (науковий) компонент (за вибором студентів). Професійна підготовка включає навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки та цикл професійно-практичної підготовки (за вибором студентів).

Магістерські дисертації поділяються на дослідницькі (інтегровані програми підготовки PhD) та науково-технічного спрямування (у перспективі з виходом на стартап-проект). Їх теми повинні мати зв'язок з реальними розробками і  можуть бути:  комплексними, охоплювати наукові роботи кафедри, ініціативними. До базових елементів забезпечення інноваційної структури магістерської підготовки слід віднести: науковість і реальність (комплексна, госпдоговірна чи ініціативна наукова тематика); самостійність (академічна доброчесність + оформлення авторських прав); інноваційність (розділ дисертації, стартап-проект, відбір і участь у Sikorsky Challenge).

Для реалізації названих положень передбачається ввести відповідні зміни до Положення про магістратуру, які стосуються особливостей вибору та закріплення теми магістерської дисертації, типу магістерської дисертації та включення до магістерської дисертації обов'язкового розділу "Розроблення стартап-проекту".

Також передбачається ввести в рейтинг НПП додаткові складові, які враховують  підвищення кваліфікації за напрямом "Розроблення стартап-проекту для керівників" та подання відповідних робіт на конкурс інноваційних проектів Sikorsky Challenge.

Директори/декани та завідувачі випускових кафедр мають запровадити схему відбору кращих магістерських дисертацій для їх подання на конкурс інноваційних проектів Sikorsky Challenge.

Інституту післядипломної освіти потрібно запровадити підготовку за напрямом "Розроблення стартап-проекту для керівників" та ін.

Інф. навчально-методичного управління