Серед молодих учених, удостоєних грамоти Президії НАН України за досягнення в розробці важливих наукових проблем за 2015 рік, названо й  ім'я Сергія Ігоровича  Костика – к.т.н., асистента кафедри біотехніки та інженерії ФБТ.  Його шлях до визнання – наче такий типовий, як і в десятків колег по університету, але позначений наполегливістю, працелюбністю та глибоким науковим пошуком.

Випускник кафедри біотехніки та інженерії НТУУ "КПІ" 2009 року, магістр з "відзнакою" за спеціальністю "Обладнання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості". З вересня 2009 р. – навчання в аспірантурі Інституту технічної теплофізики НАН України, робота на посаді наукового співробітника у відділі теплообміну в дисперсних системах. У грудні 2014 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".

Нині працює в КПІ та досліджує тепломасообмін і гідродинаміку в апаратах фармацевтичних і біотехнологічних виробництв, цікавиться питаннями енергозберігаючих технологій, нетрадиційних енергоносіїв, процесів зневоднення (концентрації) термолабільних матеріалів та процесів, в яких реалізується метод дискретно-імпульсного введення енергії. Творчий доробок С.І.Костика складає 18 науково-технічних статей, 11 патентів України та понад 30 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних фахових конференціях.

 Робота, відзначена за результатами конкурсу НАН України, присвячена актуальній проблемі – вивченню тепломасообміну і гідродинаміки при зневодненні матеріалів термолабільного класу в роторно-дисковому плівковому випарному апараті, результати якої можуть бути використані при проектуванні обладнання фармацевтичної, біотехнологічної, харчової та переробної промисловості.

При виробництві лікарських засобів, мікробіологічних продуцентів, харчових добавок, переробці біополімерів на пластикову продукцію та ін. їх розчини підлягають зневодненню (концентруванню), для цього потрібне спеціальне обладнання, яке дозволяє проводити зневоднення в асептичних умовах при невисоких температурах. Зневоднення (концентрування) продуктів термолабільного класу на сьогоднішній день є досить складним завданням, оскільки необхідно враховувати низку фізичних параметрів. Тому в рамках договору про співпрацю між кафедрою біотехніки та інженерії НТУУ "КПІ" та Інститутом технічної теплофізики НАН України були проведені експериментальні дослідження на розробленому стендовому обладнанні, що дало можливість одержати концентрати мікробіологічних розчинів з високим виходом життєздатних клітин.

Варто зазначити, що на кафедрі біотехніки та інженерії діє наукова школа "Моделювання фізичних процесів фармацевтичного та біотехнологічного обладнання", в рамках роботи якої за допомогою сучасних пакетів ANSYS, SolidWorcks і MathCad було проведено математичне і комп'ютерне моделювання тепломасообміну і гідродинаміки під час концентрування термолабільних розчинів. За матеріалами проведеного дослідження опубліковано 9 статей у фахових виданнях України, отримано один патент на винахід та один патент на корисну модель, робота пройшла апробацію на восьми міжнародних конференціях.

Нагорода молодому вченому – не лише його успіх, а й результат систематичної цілеспрямованої роботи кафедри по заохоченню і підтримці молодих науковців. А ще – стимул до нових досягнень.