У сучасному конкурентному світі рівень розвитку будь-якої країни визначається наукоємністю створюваних нею товарів і послуг у міжнародному розподілі праці. Очевидно, що наповнення ВВП країни від експортування одного умовного кілограма "іPhone" є набагато вищим, ніж від експортування одного кілограма чавуну, хімічних добрив чи зерна. Високий рівень наукоємності економіки забезпечується відповідною підготовкою людського капіталу країни, в першу чергу в компоненті інженерної та фізико-математичної освіти. Тобто, для країн, які виборюють своє "місце під сонцем", незаперечною стає формула: "Якими є люди в країні з точки зору їх критичних знань і вмінь, на такі перетворення і досягнення ця країна здатна".

Цьогорічна приймальна кампанія до вищих навчальних закладів засвідчила, що в галузі освіти наша держава нині рухається шляхом прямо протилежним тому, яким простує цивілізований світ. Її результати віддзеркалили низку глибоких проблем і суперечностей, що впродовж багатьох років накопичувалися як в економіці та суспільстві України, так і у сфері підготовки кадрів.

Проблеми вітчизняної освітньої системи можна умовно розділити на об'єктивні і суб'єктивні.

Об'єктивні проблеми обумовлені тим, що протягом усіх років незалежності України система виробництва матеріальних благ і система передової науки і освіти були розмежовані між собою, тож остання не стала головним двигуном розвитку економіки і суспільства. Як наслідок, усі ці роки мав місце стійкий процес деіндустріалізації економіки, зниження престижності інженерної праці, зменшення потреби в набутті складних наукомістких знань, особливо у фізико-математичній і інженерній компонентах.

Така "деформація" системи цінностей призвела до суттєвих якісних втрат у сфері підготовки продуктивного людського капіталу, приниження і витіснення з країни кращих носіїв інженерних і природничих знань. Головні втрати такі:

1. Занепад у масовому вимірі природничої підготовки в загальноосвітній школі, насамперед з фізики, математики, хімії. Наприклад, лише 40% студентів першого курсу Київської політехніки, які мали високі бали ЗНО з фізики, витримують вимоги університету до цієї дисципліни під час першої сесії, і відповідно – 50% з математики.

2. Дезорієнтація молодих українців, які, на відміну від їх однолітків з передових країн світу, не бачать свого майбутнього в промисловості, природничій науці та інженерії. Українські абітурієнти здебільшого мріють поповнити лави управлінців, правників, фінансистів, співробітників фіскальних органів та інших представників невиробничих або обслуговуючих професій.

3. Проведення Міністерством науки і освіти України нечіткої державної політики у сфері підготовки кадрів.  Це передусім   відхід від першочергового забезпечення потреб базових галузей економіки і врахування лише побажань абітурієнтів та їх батьків при формуванні державного замовлення. Наслідком такого підходу стали результати цьогорічної приймальної кампанії: коли МОН сформувало списки рекомендованих до зарахування у ВНЗ, виявилося, що набір  на вкрай необхідні для розвитку економіки і зміцнення безпеки країни фізико-математичні та інженерні напрями підготовки виявився провальним.  Зокрема, первинне державне замовлення (станом на початок липня 2015 р.) з напряму підготовки "Фізика" виконано на 54%, з напряму "Прикладна фізика" на 51%, з напряму "Математика" на 81%, з 28 інженерних напрямів, що відповідають структурі базових галузей промисловості України, – у середньому на 70% (див. таблицю).

4. Закладення кадрового дефіциту у базових галузях промисловості (машинобудівній, енергетичній, авіаційній, ракето-космічній, хімічній, металургійній та інших) і природничої науки України на 2020 рік (як наслідок системних помилок у формуванні держзамовлення у 2015 році). Уже тепер, у 2015 році, провідні технічні університети країни забезпечують запити вищеназваних базових галузей промисловості на інженерні кадри лише на 70-75%. Кадровий дефіцит суттєво зросте у 2020 році, у випадку, звичайно, якщо влада України плануватиме розбудовувати національну економіку переважно за рахунок високотехнологічної промисловості, а не продовжуватиме нарощувати борги держави (докладніше про це – у дослідженні "Форсайт економіки України"  http://wdc.org.ua/sites/default/files/Foresight2015-short-UA.pdf).

5. У ситуації, що склалася, незрозумілими видаються заяви очільників МОНу про подальший відхід держави від практики державного замовлення на підготовку фахівців у ВНЗ України. Якщо виходити з того, що державне замовлення є політикою держави у сфері підготовки кадрів для розвитку економіки і суспільства, то відхід від нього не дозволить забезпечити планомірний характер цього розвитку. Розрахунок лише на вільний вибір абітурієнтами майбутніх професій у суспільстві, в якому престиж інженерної справи та природничих наук значно знижено, призведе до поглиблення диспропорцій між представниками виробничої та невиробничої сфер і подальшому занепаду країни.

До суб'єктивних проблем, вирішення яких залежить від освітньої системи і, насамперед, від вищих технічних навчальних закладів, можна віднести такі:

1. У технічних ВНЗ має місце повільна модернізація напрямів і спеціальностей інженерної підготовки (а часто-густо вона взагалі не проводиться). З огляду на світові тенденції і випереджаючі вимоги ринку праці, це закладає фундамент подальшого занепаду вітчизняної економіки.

2. Слабка фундаменталізація змісту навчання за більшістю інженерних напрямів і спеціальностей.

3. Низька наукоємність навчання студентів, яке переважно здійснюється не на основі новітніх наукових досягнень у відповідній галузі знань, а на основі наукових результатів, отриманих декілька десятиліть тому.

4. Беззастережне, майже релігійне звеличування системи ЗНО (аналіз переваг і недоліків українського ЗНО – окрема тема) і відкидання будь-яких інших підходів до відбору молоді до ВНЗ України. Це, з одного боку, "заморозило" подальше вдосконалення самої системи ЗНО, а з другого – звело нездоланні бар'єри між вищою і загальноосвітньою школами, знищивши доуніверситетську підготовку школярів, принизило авторитет учителя і школи, активізувало явище бездумного "натаскування" молоді через неофіційну систему репетиторства. Ніхто з палких прихильників ЗНО в Україні  не переймається запитанням, чому кращі університети світу набирають поповнення за власними методиками. Що сталося б з цими університетами, якби вони десятиріччями отримували першокурсників, підготовлених шаблонно і оцінених за методикою, нечутливою до креативних здібностей людини і  подібною до складання іспитів на водійські права? Шанувальники ЗНО апелюють до аргументів щодо корупції в освіті, не припускаючи навіть, що в Україні можуть існувати університети, для яких вищі досягнення  і власний престиж важливіші за будь-яку дріб'язкову вигоду.

Таким чином, на часі лікування важких хвороб освіти. Рецепти прості. Перш за все – підвищення престижності і соціального захисту вчителя школи і викладача ВНЗ, підтримка наукових шкіл університетів з критично важливих напрямів підготовки кадрів і наукових досліджень, зміцнення навчально-лабораторної бази навчальних закладів усіх рівнів, заміна їх програм підготовки на такі, які навчатимуть школярів та студентів думати і розв'язувати нестандартні  задачі, а не просто зазубрювати шаблонні рішення.

Заміна ж цих очевидних кроків галасливим псевдореформуванням за формою, а не за змістом зменшує в Україні носіїв складних наукоємних знань і відкидає її на узбіччя прогресу.

Михайло Згуровський, голова асоціації
ректорів технічних ВНЗ України,
 ректор НТУУ "КПІ", академік НАН України

Долучення Розмір
Дані про прийом (300.93 КБ) 300.93 КБ
Data on admission (en) (224.03 КБ) 224.03 КБ