Довідник "Хто є хто в КПІ"

Довідник з такою назвою щойно побачив світ у видавництві ВПІ “Політехніка”. У ньому зібрано біографічні дані майже всіх докторів наук та професорів, які працювали чи працюють в КПІ. Велику ор­­га­нізаційну роботу щодо ін­фор­маційного наповнення вико­нали кафедри універси­тету та редакція газети “Київський по­літехнік”. Підготовку та друк здійснили у ВПК “Полі­техніка”.

Це вже друге видання цього довідника. Перше вийшло друком у 1989 р. і стало бестселером для полі­техніків. Та за останнє десятиліття з’яви­лася нова плеяда вчених і викладачів, тож до нового довідника “Хто є хто. Про­фесори Національного технічного уні­верситету України “Київський по­лі­технічний інститут” включені біографічні дані професорів, які були вміщені в першому виданні, та біографічні дані нових професорів і докторів наук, які пов’язали свою долю з НТУУ “КПІ”.

Книга вже надійшла у продаж до кіосків на території університету. Вона буде корисною для всіх, хто цікавиться історією Київської полі­техніки.

Інф. “КП”