Ви є тут

Конференція трудового колективу 17 квітня 2007 року


2007.04.17 Конференція трудового колективу

17 квітня відбулася конференція трудового колективу НТУУ “КПІ”. Голова профспілки співробітників університету доцент В.І.Молчанов оголосив про присутність на зібранні 628 із 796 делегатів, обраних в усіх підрозділах університету.

Напередодні, на зборах трудових колективів факультетів, інститутів, на студентських конференціях було заслухано та проаналізовано річні звіти керівників про виконання колективних угод між адміністрацією та відповідними профспілковими бюро. На засіданнях Вченої ради університету було заслухано та обговорено річні звіти проректорів Ю.І.Якименка, М.Ю.Ільченка, С.І.Сидоренка, Г.Б.Варламова, М.В.Печеника.

У складі одноголосно обраної делегатами конференції президії – М.З.Згуровський, Ю.І.Якименко, М.В.Печеник, В.І.Молчанов, І.І.Білик, А.Ю.Гаврушкевич, голова Ради Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України О.М.Яцунь.

Після затвердження порядку денного, регламенту роботи конференції, редакційної комісії з підготовки проекту рішення, її ведучий, перший проректор університету, чл.-кор. НАН України Ю.І.Якименко слово для звіту адміністрації про виконання Колективного договору за 2006 рік надав ректору університету академіку НАН України М.З.Згуровському.

На початку доповіді відзначалося, що в цілому колектив університету, всі його підрозділи працювали творчо, ритмічно і напружено, було зроблено значно більше, ніж це передбачено Колективним договором. Це стосується всіх напрямків роботи – навчальної, наукової, міжнародної, господарської, соціальної. У доповіді ректора було детально охарактеризовано роботу цих напрямків університету за минулий рік. При цьому було визначено головну стратегію подальшого розвитку НТУУ “КПІ”, яка полягає у здійсненні колективних послідовних перетворень з метою його наближення до європейської і світової моделі дослідницьких університетів.

Друга частина доповіді була присвячена аналізу виконання Колективного договору за 2006 рік за всіма його розділами та Угоди про охорону праці, як було зазначено, в цілому виконані.

На завершення звіту ректор університету назвав головні завдання, які постають перед колективом у поточному році та в найближчому майбутньому при виконанні основної мети – перетворення нашого університету у дослідницький.

У навчальній роботі головним завданням колективу є забезпечення високої якості підготовки випускників КПІ на основі глибокої інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, покращення контингенту студентів, підвищення кваліфікації викладачів, впровадження новітніх методів та технологій навчання, удосконалення навчальних планів і програм з урахуванням вимог Болонського процесу та моделі дослідницького університету.

Належить вжити заходів щодо активізації навчально-наукової роботи викладачів та підсилення їх відповідальності. З цією метою необхідно вдосконалити систему конкурсного обрання викладачів, доповнивши, зокрема, контракти додатковими конкретними завданнями щодо використання сучасних прогресивних технологій, оновлення методичного забезпечення навчальних дисциплін, обов’язкової участі в наукових дослідженнях та підготовці науково-педагогічних кадрів.

Кадрова політика кафедр має бути зорієнтована на гармонійне поєднання досвідчених, активно працюючих викладачів з молоддю, випускниками магістратури та аспірантури, які гідно продовжуватимуть традиції науково-педагогічних шкіл КПІ.

Потрібно активізувати роботу системи підвищення кваліфікації та стажування викладачів, зокрема, з інформаційних технологій, іноземних мов, економіко-правових та управлінських питань, дистанційного навчання.

Важливим завданням є подальше вдосконалення системи контролю якості навчання студентів на основі щосеместрового моніторингу їх залишкових знань, відгуків роботодавців про якість підготовки випускників і на підставі цього вдосконалення навчально-наукового та інноваційного процесів.

У навчально-виховній роботі наші зусилля мають бути спрямовані на застосування моральних стимулів для студентів у якісному навчанні, їх участі в наукових дослідженнях кафедр, на виховання у студентів порядності, чесності, суспільної активності, патріотизму, поваги до колег і до старших. Цьому ж мають сприяти також органи студентського самоврядування, яким ми повинні надавати всіляку допомогу та підтримку.

Наукову роботу маємо спрямувати на подальшу інтеграцію з навчальним процесом, маючи на меті досягнення рівня дослідницького університету, на впровадження наукових розробок у виробництво, на залучення до виконання наукових досліджень усіх колективів кафедр університету. Нормою має стати залучення штатних науковців до викладацької роботи і всіх викладачів до наукових досліджень, стовідсоткове охоплення науково-дослідною роботою студентів старших курсів і всіх, без винятку, магістрів.

Потрібно найближчим часом збільшити у 2-3 рази кількість аспірантів і докторантів, кількість захистів кандидатських та докторських дисертацій, кількість охоронних документів на промислову та інтелектуальну власність.

КПІ повинен бути попереду інших університетів не тільки за загальним обсягом фінансування наукових розробок, а й за обсягами наукових робіт на одного викладача, кількістю аспірантів чи пошукачів кандидатського ступеня на одного доктора чи професора.

Зважаючи на нові можливості, які ми отримали у зв’язку зі створенням наукового парку “Київська політехніка”, запуском в роботу суперкомп’ютера, Українського відділення Світового центру даних, ми повинні на практиці реалізувати інноваційні проекти, які можуть забезпечити нашому університету і нашій країні проривний розвиток за визначеними пріоритетами.

Ми маємо втілити в реальність гасло “Навчання, наука та інновації – єдині”.

Міжнародна діяльність має бути зорієнтована на інтеграцію КПІ в Європейську систему вищої освіти та науки, розширення контактів з міжнародними організаціями, університетами-партнерами та науковими центрами з усього світу. Залишаються актуальними завдання підвищення якості підготовки студентів-іноземців, створення для них належних умов проживання, безпеки, медичного обслуговування. Ми маємо розширити участь наших науковців у виконанні міжнародних наукових програм, організації та проведенні міжнародних конференцій з актуальних питань навчальної та наукової роботи, збільшити кількість аспірантів-іноземців, значно підсилити ефективність їх роботи і збільшити кількість захистів дисертацій у визначені терміни.

У соціальній сфері та господарській діяльності ми повинні покращити умови навчання, роботи та відпочинку членів нашого колективу, вжити заходів щодо якнайшвидшого будівництва двох студентських гуртожитків та укріплення навчальних корпусів 7 і 12, продовжити ремонти покрівель, фасадів, аудиторій та місць загального користування, встановити в усіх корпусах пожежно-охоронну сигналізацію та системи автоматизованого пожежегасіння.

Ми плануємо продовжити проектування міні-спорткомплексу, нових навчальних корпусів та корпусу наукового парку, реконструкцію баз відпочинку “Політехнік”, “Сосновий” та “Глобус”, завершити програму благоустрою території університету.

Звітну доповідь ректора університету було доповнено співдоповідями голови профспілкового комітету співробітників В.І.Молчанова та заступника голови профспілкового комітету студентів А.Ю.Гаврушкевича. У виступах керівників профспілок йшлося про постійну увагу, яку приділяли профспілкові комітети виконанню Колективного договору, про заходи, які запроваджувалися для покращення соціально-побутових умов співробітників та студентів тощо. Було повідомлено, що профспілкові комітети співробітників і студентів ухвалили рішення вважати виконаним Колективний договір за 2006 р. та рекомендувати прийняти таке рішення на конференції трудового колективу, роботу ректора було оцінено як продуктивну і стратегічно вивірену.

У своєму виступі від імені президії Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України О.М.Яцунь поінформував присутніх, що серед бюджетних освітніх профспілкових організацій України Колективний договір НТУУ “КПІ” за 2006 рік та його виконання було визнано найкращим, за 1-е місце керівництву університету буде вручено відповідні посвідчення і нагороди. О.М.Яцунь щиро подякував співробітникам і студентам університету за активну участь у публічних заходах із захисту прав працівників стосовно необґрунтованого підвищення тарифів, визначив, як абсолютно незадовільну, відповідь Міністерства праці щодо сучасного Положення про обчислення пенсії без врахування сумісництва з наукової роботи, наголосив на необхідності дотримання, зі сторони уряду, соціальних гарантій при входженні нашої держави до Болонського процесу.

Звіт ректора та голів профспілкових комітетів, за пропозицією заступника голови профспілкового комітету І.І.Білика, було одноголосно затверджено, визнано позитивною роботу ректора, Колективний договір за 2006 р. та Угоду про охорону праці ухвалено вважати виконаними повністю.

Надалі, під головуванням Ю.І.Якименка, відбувся постатейний розгляд усіх позицій проекту Колективного договору на 2007 рік. Висловлені напередодні зауваження і пропозиції членів трудового колективу були опрацьовані редакційною комісією і включені до тексту Колективної угоди між адміністрацією і профспілками НТУУ “КПІ” на 2007 р. та враховані в Угоді про охорону праці.

Було ухвалено рішення затвердити Колективний договір із додатками та Угоду з охорони праці на 2007 рік.

Також було затверджено на новий термін склад комісії університету з трудових спорів, одноголосно прийнято, за поданням голови Студентської ради університету М.Безуглого, на пропозицію студентської конференції, Положення про студентське самоврядування в НТУУ “КПІ”.

Було також вирішено, за пропозицією В.І.Молчанова, від імені конференції трудового колективу НТУУ “КПІ” звернутися до керівників держави з вимогою враховувати при обчисленні пенсії сумісництво з наукової роботи за основним місцем роботи викладачів та науковців.

Ю.Москаленко

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій