У рамках підготовки до підсумкової колегії Міносвіти України 1 березня 2007 року в м. Харкові на базі НТУ “Харківський політехнічний інститут” під головуванням ректора НТУУ “КПІ” акад. М.З.Згуровського відбулося спільне робоче засідання секції технічних ВНЗ та Асоціації ректорів ВТНЗ України.

У роботі взяли участь понад 160 керівників технічних освітянських закладів, з них 30 ректорів, проректори та декани провідних ВТНЗ України.

У програмній доповіді голови Асоціації М.З.Згуровського були окреслені найболючіші проблеми сучасної вищої технічної освіти та шляхи їх вирішення. Зокрема, мова йшла про підвищення якості навчання, виконання наукових досліджень та здійснення інновацій. Відмічалось, що подолавши етап реконфігурації та виживання, головні галузі промисловості вже відчувають необхідність взаємодії з наукою та освітою. Таким чином, реформування вищої освіти має носити цілісний міжгалузевий характер для створення економіки знань у режимі кооперації.

У виступі було запропоновано відійти від практики видачі випускникам ВТНЗ дипломів державного зразка, дозволивши університетам видавати дипломи від свого імені, що приведе до оцінки якості підготовки фахівців окремих ВТНЗ на ринку праці.

Велику зацікавленість і підтримку у присутніх викликала пропозиція М.З.Згуровського про присвоєння звання “Дипломований інженер” магістрам наук після їх практичної роботи не менше 2-х років, при підтвердженні їх здатності створювати нові зразки техніки та технологій.

Далі у виступі було проаналізовано стан вищої освіти в державі. Зокрема, визнано наявність у державі двох ланок вищої освіти – це масова і передова вища освіта. Обом ланкам держава має надавати відповідну допомогу і підтримку, але щодо гарантування якості вищої освіти, то кожен університет змушений буде приєднуватись до Європейської мережі ENQA (European Network Quality Assurance) у процесі Болонських перетворень.

Стосовно започаткованої МОН системи зовнішнього тестування М.З.Згуровський зазначив (і це було в подальшому підтримано ректорами провідних ВТНЗ), що визнаючи її як ефективний інструмент моніторингу якості освіти, ми маємо зберегти при технічних ВНЗ систему доуніверситетської підготовки, а при провідних навчальних закладах ввести додаткові фахові вступні випробування.

Далі у виступі наголошувалось, що необхідно переглянути законодавство України про інноваційну діяльність з урахуванням передового світового досвіду. Додатково до технологічних парків, які покликані виконувати крупні інноваційні проекти національного масштабу, необхідно відкрити нішу для масової інноваційної діяльності у формі наукових парків навколо університетів з розвиненою наукою. Замість надання податкових і митних пільг інноваційним проектам, у цих наукових парках необхідно створити сприятливі умови для взаємодії основних учасників інноваційного процесу (високотехнологічні компанії, конкурентоспроможні наукові групи й лабораторії, факультети й кафедри університетів, інвестиційні й венчурні фонди, бізнес-структури). Крім того, діяльність таких інноваційних середовищ необхідно “прив’язати” до конкретних територій (регіонів), щоб мотивувати місцеві влади розвивати в себе регіональні інноваційні середовища на зразок “Силіконової долини” у США.

Було зазначено, що важливим завданням є завершення створення єдиного інформаційного простору для закладів освіти, науки та інновацій України й інтеграція його в Європейську науково-освітню інформаційну мережу GEANT – 2. Для цього повинна бути істотно активізована й скоординована діяльність усіх причетних до зазначеного проекту відомств і організацій у рамках Державної програми “Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці на 2006 – 2010 роки”. Необхідно також на постійній основі здійснювати закупівлю новітньої науково-технічної літератури, періодичних видань, реферативних журналів, забезпечувати доступ до світових баз даних і знань з різних розділів науки.

Повинна проводитися дієва й компетентна державна політика у сфері міжнародної наукової діяльності. Насамперед це стосується ефективної участі наукових колективів України в 7-й рамковій програмі Євросоюзу, розрахованій на 2007-2013 роки, у програмах Tempus, Socrates, Marie-Curie, у проекті “Європейський інститут технологій” та ін.

У виступі голови Асоціації, ректора НТУУ “КПІ” М.З.Згуровського були висловлені й інші пропозиції щодо реформування вищої освіти, а головне, була висловлена спільна думка, що реалізація цих пропозицій дозволить зрушити ситуацію з “мертвої точки”, запобігне стагнації та потягне за собою весь ланцюг вищої освіти.

Далі було заслухано доповідь ректора Національного технічного університету “ХПІ” проф. Л.Л.Товажнянського “Створення системи гарантії якості вищої освіти в НТУ “ХПІ”.

Робота в університеті з удосконалення навчального процесу проводилася в таких напрямках:

– упорядкування навчального графіку підготовки фахівців різних рівнів;

– стабілізація навчального навантаження студентів і викладачів;

– зменшення аудиторного навантаження та підвищення ролі самостійної роботи студентів і індивідуальної контактної роботи студентів з викладачами;

– уніфікація підготовки студентів, що навчаються за різними спеціалізаціями в межах одного напряму, з метою покращення їх мобільності;

– включення до планів нових (оновлених) навчальних дисциплін з сучасних інформаційних, нано-, ресурсо-, енергозберігаючих та інших ефективних прогресивних технологій тощо.

В обговоренні доповідей М.З.Згуровського і Л.Л.Товажнянського взяли участь присутні ректори ВТНЗ. Зокрема, ректор Національного гірничого університету акад. НАН України Г.Г.Півняк запропонував підсилити системність роботи Асоціації та взаємодію технічних ВНЗ, створити сайт Асоціації, підготувати проект змін до Закону України “Про освіту” в частині оплати з урахуванням офіційно визначеної інфляції, вартості комунальних послуг, внести зміни до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та ін.

Ректор Запорізького національного технічного університету проф. С.Б.Бєліков висунув пропозиції щодо поширення практики міжнародних навчально-наукових зв’язків, розширення мережі кафедр на промислових підприємствах, удосконалення системи визначення рейтингів університетів, нарахування науково-педагогічної пенсії.

Ректор Харківського національного університету радіоелектроніки проф. М.Ф.Бондаренко звернув увагу присутніх на низький рівень фізико-математичної підготовки абітурієнтів, на мотивацію від’їзду випускників за кордон, на тендерні та депозитні обмеження і тому подібне.

В обговоренні також взяли участь ректор Донецького НТУ проф. О.А.Мінаєв, ректор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського “ХАУ” проф. В.С.Кривцов та ін.

Після обговорення і внесення відповідних доповнень в урочистій обстановці головою Асоціації ректорів ВТНЗ М.З.Згуровським і проф. Л.Л.Товажнянським був підписаний текст “Звернення” про стан і проблеми вищої технічної освіти до Верховної Ради, Кабінету Міністрів і МОН України, підтриманий присутніми ректорами інших ВТНЗ. (Текст звернення публікується.)

Другу половину дня учасники наради провели на одному із потужних харківських підприємств ВАТ “Турбоатом”, де ознайомилися з виробництвом та зустрілися з роботодавцями Харкова. У цих заходах узяв участь міністр освіти і науки С.М.Ніколаєнко.

Роботодавців промислового мегаполісу представляли:

– А.А.Бугаєць – Герой України, депутат Верховної Ради, екс-генеральний директор НВО “Турбоатом”;

– Є.С.Белонський – генеральний директор ВАТ “Турбоатом”;

– О.А.Жданов – генеральний директор заводу ФЕД, Герой України;

– В.М.Золотарьов – генеральний директор заводу “Південкабель”;

– Л.І.Рубаненко – голова Спілки роботодавців Харківської області та ін.

Відкриваючи зустріч, міністр С.М.Ніколаєнко висвітлив загальний стан освіти в країні взагалі й у вищій технічній зокрема, урядові заходи щодо поліпшення якості освіти. Йшлося про мотивацію промислових підприємств у підготовці фахівців середньої ланки (в технікумах і профтехучилищах), де за останні роки склалася особливо небезпечна ситуація. Міністр закликав керівників підприємств стати активними учасниками забезпечення конкурентоспроможності випускників ВТНЗ та їх адаптації до потреб вітчизняної економіки та європейських вимог.

Далі відбулась цікава дискусія і виступи. Що особливо важливо, проблеми і пропозиції, висловлені у виступах ректорів і керівників підприємств, часто збігалися. Зокрема, знайшли підтримку пропозиції ректора НТУУ “КПІ” М.З.Згуровського про підвищення ролі “дипломованих інженерів”, введення в практику ринку праці дипломів бакалаврів та магістрів не загального зразка, а конкретного ВТНЗ та інші.

Ректор НТУ “ХПІ” Л.Л.Товажнянський запропонував покращені механізми працевлаштування випускників на замовлення роботодавців, а також шлях перерозподілу держзамовлень самими ВТНЗ (до 5%) на підприємства всіх форм власності.

Генеральний директор Є.С.Белонський у своєму виступі дорікав керівникам ВТНЗ недостатньою цільовою направленістю випускників. При темпах замовлень на “Турбоатомі” в 120-130% на рік просив відновити практику філіалів профільних кафедр на підприємстві, зокрема кафедри турбобудування. Підприємство дуже зацікавлене і в кадрах вищої кваліфікації. Пан Є.С.Белонський навів цікаві дані. Ще 15 років тому СКБ при НВО “Турбоатом” налічувало у своєму штаті 8 докторів і 32 кандидати технічних наук, а сьогодні залишилось 5 кандидатів технічних наук. Середній вік науковців СКБ більше 50 років. На ТОВ “Турбоатом” готові задовольнити потребу в місцях практики. На заводі діє система соціальних заходів щодо молодих спеціалістів, депозитні кредити на житло тощо.

За тісну взаємодію з ВТНЗ висловлювались і інші керівники підприємств. Так, у виступі генерального директора заводу “Південкабель” В.М.Золотарьова прозвучали пропозиції щодо організації навчального процесу безпосередньо на виробництві – проведення практичних занять і лабораторних практикумів. Разом з елементами критики на адресу МОН і ВТНЗ щодо формування держзамовлень і кількості рівнів кваліфікацій, голова Спілки роботодавців Харківської області Л.І.Рубаненко запропонував залучити промислові підприємства до формування навчальних програм. Також він обіцяв запропонувати пілотний проект програм у редакції роботодавців.

Приємно, що й інші керівники усвідомили необхідність реформування вищої технічної освіти, доказом чого стало їх бажання підтримати запропоноване Асоціацією ректорів “Звернення” до керівних органів держави. Більше того, керівники підприємств Харкова разом з ректорами запропонували підтримати основні положення “Звернення” керівників провідних підприємств Донецького, Дніпропетровського, Запорізького регіонів.

Наступного дня, 2 березня 2007 року, в палаці культури Харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого відбулась розширена підсумкова колегія МОН України. В залі були присутні понад 1000 представників освітянської галузі України.

У президії зібрання були Голова Верховної Ради О.О.Мороз, віце-прем’єр міністр Кабінету Міністрів України Д.В.Табачник, міністр освіти і науки С.М.Ніколаєнко, керівники облдержадміністрації, міський голова, керівники освітянських напрямків. Вищу технічну освіту представляв голова Асоціації ректорів ВТНЗ М.З.Згуровський.

Доповідь міністра, проект рішення підсумкової колегії опубліковані в спецвипусках газети “Освіта України”. Відразу після доповіді міністра з основними положеннями напрацьованих напередодні рішень секції технічних ВТНЗ Асоціації ректорів і “Звернення” виступив ректор НТУУ “КПІ” М.З.Згуровський. Виступ викликав велику зацікавленість присутніх своєю конкретикою стану вищої технічної освіти і напрямками її становлення на європейський рівень.

На завершення необхідно відзначити великий обсяг організаційної роботи, виконаної ректоратом НТУ “ХПІ” і особисто ректором проф. Л.Л.Товажнянським. Зразково готувались необхідні документи до засідань секції технічних ВТНЗ, Асоціації ректорів. Оперативно вирішувались питання реєстрації, транспорту, розміщення, харчування тощо. Велика вам подяка за це, шановні колеги із НТУ “Харківський політехнічний інститут”.

Є.М.Панов, проф., вчений секретар Асоціації ректорів ВТНЗ України

Дата події