Видавництво «Політехніка» зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України і внесено до державного реєстру суб’єктів видавничої справи, видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції (серія ДК № 1665 від 28.01.2004р.). В структуру видавництва "Політехніка" входять: навчально-виробничий відділ, редакційно-видавничий відділ, відділ реалізації та маркетингу.

Редакційно-видавничий відділ виконує:

  • Набір, редагування, коректуру тексту;
  • Верстку та розробку оригінал-макета;
  • Підготовку оригінал-макета з урахуванням особливостей способу друку;
  • Сканування фото та рисунків, оформлення обкладинок.

Видавництво «Політехніка» виготовляє книги, навчальну, навчально-методичну літературу, жуpнали, автореферати, газeти, буклeти, бpошуpи, листiвки, бланки, плакати, залікові книжки, перепустки, картки студента, папки, вiзитки та іншу поліграфічну продукцію.