Системне впровадження індексу цитування як нормативного показника оцінювання ефективності діяльності суб'єктів наукової діяльності розпочалося в Україні у 2009 р. Однак ситуація з доступом до баз даних відстежування наукової цитованості (SciVerse Scopus, Web of Science та ін.) залишається незадовільною і досі.

Ще одна проблема впровадження наукометричних показників в Україні пов'язана з тим, що вітчизняні наукові видання недостатньо представлені на наукометричних платформах. Україна має значний потенціал збільшення своєї частки у світових інформаційних системах. Станом на 2013 р. на платформі SciVerse Scopus індексуються 43 українські журнали, на платформі Web of Science – 16. Означену проблему варто вирішувати, зокрема, шляхом впровадження національної бази даних відстежування наукової цитованості, яка б включала широку номенклатуру наукових фахових видань України з різних галузей знань, дозволяючи таким чином вираховувати для вітчизняних суб'єктів наукової діяльності об'єктивно обґрунтовані наукометричні показники та приймати на їх основі виважені управлінські рішення.

Означений шлях розвитку характерний для науково-інформаційної сфери неангломовних держав. Традиційно доробок таких держав, як і доробок України, недостатньо представляється у Web of Science та SciVerse Scopus, які акцентуються здебільшого суто на англомовній науці. Власні індекси наукового цитування успішно функціонують в Індії, Ірані, Іспанії, Китаї, Російській Федерації, Сербії, Тайвані, Туреччині, Хорватії, Японії та ін. Найбільш успішні з цих проектів тісно інтегровані з Web of Science та/або SciVerse Scopus, що дозволяє проводити моніторинг діяльності вчених як у межах своєї держави, так і на міжнародному рівні.

На початку 2014 р. Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі "УРАН" на замовлення та за фінансової підтримки Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України завершила першу стадію робіт з розробки програмно-апаратного комплексу для забезпечення наукометричного моніторингу суб'єктів наукової діяльності України.

Результатом виконання проекту став веб-сайт "Український індекс наукового цитування". Призначення цієї системи – забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України, надання можливостей аналізу загальних тенденцій розвитку наукового комплексу України, ролі і місця окремих учених та установ у розвитку національних наукових шкіл. Створений сайт, зокрема, забезпечує:

 • перегляд довідкової інформації про вчених та їх публікації;
 • перегляд довідкової інформації про наукові установи України та їх співробітників;
 • перегляд аналітичної інформації про індивідуальні показники публікаційної активності учених, показники цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники;
 • перегляд аналітичної інформації про показники публікаційної активності та динаміки цитованості робіт співробітників наукових установ України різних систем та відомств;
 • перегляд зведених звітів про публікаційну активність учених України (окремого регіону) за визначений період часу.

У базах даних "Українського індексу наукового цитування" зберігаються реєстри індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності. Реєстр індивідуальних суб'єктів наукової діяльності містить інформацію про вчених України, які мають міжнародні ідентифікатори ORCID. Ця система ідентифікації з'явилася в результаті домовленостей ключових суб'єктів науково-інформаційної діяльності світу.

ORCID – це всесвітнє відкрите некомерційне об'єднання установ, яке створює і підтримує реєстр унікальних ідентифікаторів учених та пов'язаної з ними інформації про місця роботи, біографії, переліки опублікованих наукових робіт, отримані гранти, зареєстровані патенти тощо. ORCID – це глобальний централізований реєстр учених, який зберігає інформацію про індивідуальних суб'єктів наукової діяльності всіх галузей знання та країн походження. Дані у реєстр постачаються з автоматизованих систем керування виробничими процесами видавців, університетів, урядових структур та дослідних фондів, патентних агенцій тощо. Унікальний ідентифікатор ORCID дозволяє надійно й однозначно зв'язати дані про вченого з даними про його професійну діяльність та отримані результати, і, таким чином, відслідковувати унікальне місце кожного окремого вченого в науці світу.

Створені функціональні компоненти взаємодії з ORCID дозволяють імпорт переліків статей, опублікованих ученими України у вітчизняних та зарубіжних періодичних виданнях, а також, за наявності інформації в ORCID, біографій учених, даних про отримані гранти та опубліковані патенти, місця роботи та навчання, членство в наукових товариствах, стажування тощо.

Інформацію про показники цитованості публікацій система отримує із зовнішніх наукометричних джерел. Тут слід зауважити, що для повноцінного використання цих джерел необхідне оформлення ліцензій у відповідних постачальників наукової інформації. За результатами виконання першої черги робіт програмне забезпечення "Українського індексу наукового цитування" дозволяє імпорт даних про цитованість наукових публікацій з трьох наукометричних платформ:

 • Web of Science: бази даних Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index та Conference Proceedings Citation Index. Загалом бази даних платформи індексують 12 тис. назв найавторитетніших журналів, збірників наукових праць та комплектів первинних наукових даних. Наукометричний апарат платформи здатен забезпечувати відстеження показників цитованості публікацій з ретроспективою до 1900 р. у фізико-технічних та медико-біологічних науках, до 1956 р. у соціальних науках та до 1975 р. у мистецтвознавстві та гуманітаристиці.
 • SciVerse Scopus. Містить понад 50 млн реферативних записів, у т. ч. статті з 18 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 350 книжкових серій та 4,6 млн праць конференцій. Забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р.
 • Науково-видавнича інфраструктура "Наукова періодика України" (Scientific Periodicals of Ukraine). Проект Асоціації УРАН, технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах добровільного партнерства видавців. Станом на початок 2014 р. участь у проекті беруть понад 130 наукових журналів з університетів різних регіонів держави, інститутів НАН України, НАМН України, НАПН України, часописи комерційних видавців. Поки що з цих видань лише 40 представлені з повноцінними архівами та списками пристатейної бібліографії, придатними для підрахунку цитованості. Проте редакції активно розвиваються, інтенсивно впроваджують стандарти DOI та ORCID, переходять до прийнятих у світі форматів оформлення бібліографічних посилань. Передбачається, що до кінця 2014 р. не менше 100 видань-учасників проекту "Наукова періодика України" будуть повноцінно представлені в "Українському індексі наукового цитування".

Програмні шлюзи зв'язку "Українського індексу наукового цитування" з зовнішніми наукометричними джерелами дозволяють отримувати найважливіші комплексні показники ефективності діяльності індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності: "Кількість публікацій", "Роки публікаційної активності", "Загальна кількість цитувань", "Кількість документів, що цитують", "Індекс Гірша", "Кількість цитувань без самоцитувань", "Індекс Гірша без самоцитувань", "Відсоток нецитованих статей".

Нині веб-сайт "Український індекс наукового цитування" працює в тестовому режимі. На цьому етапі програмне забезпечення системи доопрацьовується, виявляються та усуваються помилки. Крім того, йде наповнення баз даних реєстрів суб'єктів наукової діяльності (учених та наукових установ).

Друга черга проекту виконуватиметься протягом 2014 р. На цьому етапі планується реалізувати:

 • можливості реєстрації вчених та коригування ними даних про свої місця роботи, науковий доробок, отримані гранти, варіанти транслітерації імені тощо;
 • функціональність реєстрації та взаємодії для колективних суб'єктів наукової діяльності (коригування даних про своїх співробітників, варіанти назв установи, її підрозділи тощо);
 • розширену підтримку класифікаторів видів наукової діяльності та класифікаційних схем основних постачальників наукової інформації;
 • компоненти імпорту даних з додаткових науково-інформаційних баз даних і систем;
 • інтерфейси експорту даних системи наукометричного моніторингу в зовнішні бази даних і системи зацікавлених суб'єктів наукової діяльності України.

Проект має важливе значення для НТУУ "КПІ". Зокрема, "Український індекс наукового цитування" дозволяє Київській політехніці перейти на якісно новий рівень повноти й оперативності моніторингу діяльності своїх наукових підрозділів, збільшити присутність видань університету у світових науково-інформаційних базах даних і системах, активно впроваджувати нові прогресивні стандарти інформаційної галузі, зокрема DOI та ORCID.

Станом на перший квартал 2014 р. за даними наукометричної платформи SciVerse Scopus  НТУУ "КПІ" має 4662 публікації. Вони сумарно процитовані 8511 разів. Індекс Гірша для НТУУ “КПІ” дорівнює 35. Серед технічних вишів України ці показники є найвищими.

Денис Соловяненко