Колективний договір між Адміністрацією та Профспілковим комітетом студентів на період з квітня 2020 р. по квітень 2021 р.

Конференція трудового колективу Університету згідно з чинним законодавством, у тому числі з дотриманням Законів України "Про колективні договори й угоди", "Про вищу освіту", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", КЗпП України, Генеральної і Галузевої угод та інших, доручає Профспілковому комітету студентів укласти Колективний договір між Адміністрацією КПІ ім. Ігоря Сікорського та студентами, аспірантами (далі – студентами).

1. Загальні питання

Адміністрація зобов'язується:

1.1. Визнавати пріоритетне право Профспілкового комітету студентів на участь у підготовці Колективного договору згідно з чинним законодавством.

(Ректор)

1.2. Надавати можливість Профспілковому комітету студентів та органам студентського самоврядування (за згодою) включати своїх представників до стипендіальних комісій та робочих органів, на яких розглядаються (вирішуються) студентські та аспірантські питання.

(Ректор)

1.3. Планувати та розподіляти кошти Університету, які безпосередньо направляються на підтримання студентського самоврядування та студентських заходів, за участю представників Профкому студентів та органів студентського самоврядування (за згодою).

(Ректор, проректори, начальник ДЕФ)

1.4. За погодженням із Профспілковим комітетом студентів видавати накази та розпорядження, що стосуються навчальних, соціально-економічних відносин осіб, які навчаються, у т.ч. умов навчання, проживання, побуту, дозвілля та оздоровлення студентів.

1.5. За погодженням з органами студентського самоврядування Університету (за згодою) видавати накази та розпорядження, які стосуються:

1) відрахування студентів (курсантів) з Університету та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника Університету;

5) поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

6) затвердження Правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;

7) діяльності студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

(Ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

1.5. Адміністрація виділяє Профспілковому комітету студентів, органам студентського самоврядування (за згодою) безкоштовно необхідні приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, обслуговуванням для їх роботи.

Адміністрація надає Профспілковому комітету студентів, органам студентського самоврядування (за згодою) можливість безкоштовного користування засобами зв'язку в межах міста, транспортом, розмножувальною технікою для поширення оперативної інформації серед студентів Університету.

(Ректор, проректори, директор студмістечка, керівники підрозділів)

1.6. Відповідно до Галузевої угоди, за особистими заявами членів профспілки, проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх протягом 3-х днів після виплати стипендій на розрахунковий рахунок Профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського.

(Начальник ДЕФ)

1.7. Сприяти Профспілковому комітету студентів, органам студентського самоврядування (за згодою) у контролі над роботою закладів громадського харчування на території Університету та за результатами перевірок вживати дієвих заходів.

(Проректори, директор ЦСХ, декани факультетів, директори інститутів)

1.8. Сприяти діяльності Профспілкового комітету студентів та органів студентського самоврядування Університету (за згодою).

(Перший проректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

1.9. Спільно з Профспілковим комітетом студентів та органами студентського самоврядування (за згодою) сприяти донорству в Університеті згідно із Законом України "Про донорство крові та її компонентів".

1.10. Надавати Профкому студентів, органам студентського самоврядування (за згодою) обґрунтовані відповіді на їх звернення, інформацію щодо рішень, які стосуються студентів, прийнятих комісіями та радами, згідно з чинним законодавством.

(Проректор з НР/НВР, декани факультетів, директори інститутів)

1.11. Засідання, наради, комісії та інші зібрання, що потребують залучення представників Профспілкового комітету студентів та органів студентського самоврядування (за згодою), відповідно до законодавства, як правило, проводити після 16:00. Про час та місце проведення повідомляти щонайменше за добу.

(Проректори, голови комісій та нарад)

1.12. Залучати представників Профспілкового комітету студентів, органів студентського самоврядування (за згодою) до роботи бюджетної комісії та інших комісій та нарад під час розгляду питань, які пов'язані зі студентами.

(Ректор, проректори)

Профспілковий комітет студентів та органи студентського самоврядування (за згодою) зобов'язуються:

1.13. Спільно діяти за напрямами діяльності у заходах, запланованих Колективним договором, інформувати студентів про хід виконання Колективного договору.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

1.14. Спільно з Ректоратом розробити план заходів щодо проведення виховної роботи серед студентів з метою:

– дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, аудиторного, лабораторного фонду, майна студмістечка;

– покращення навчальної та громадської дисципліни;

– економії тепла та електроенергії;

– покращення санітарного стану та пожежної безпеки в корпусах, гуртожитках та на території Університету;

– профілактики негативних явищ серед студентства.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

1.15. Брати участь в обговоренні та розробці нормативних актів Університету, що стосуються студентів.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

1.16. За зверненням Адміністрації надавати інформацію та копії документів, що стосуються діяльності Університету, протягом семи робочих днів.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

2. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення

Адміністрація зобов'язується:

2.1. Кошти стипендіального фонду використовувати відповідно до чинного законодавства.

(Перший проректор, начальник ДЕФ)

2.2. У випадках залучення студентів до робіт, не пов'язаних з виконанням навчального плану, укладання угод на дані роботи проводити за участю Профспілкового комітету студентів, органів студентського самоврядування (за згодою) із дотриманням належних умов праці, проживання та відпочинку з попереднім визначенням режиму/обсягу роботи і заробітної плати/винагороди.

(Перший проректор, проректор з НР/НВР, декани факультетів, директори інститутів)

2.3. При формуванні розкладу занять дотримуватись норм навчального навантаження.

Реалізацію права на вибір 25% дисциплін соціально-економічного та гуманітарного блоків здійснювати через інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кампус». Контроль за виконанням здійснювати із залученням старост та профоргів груп.

(Перший проректор, декани факультетів, директори інститутів)

Профспілковий комітет студентів та органи студентського самоврядування Університету зобов'язуються:

2.4. Брати участь у роботі стипендіальної комісії Університету, факультетів та інститутів відповідно до чинного законодавства.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

2.5. Здійснювати облік студентів, які потребують матеріальної допомоги, та надавати допомогу згідно з чинним законодавством.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів)

3. Навчальна, науково-дослідна та інноваційна діяльність

Адміністрація зобов'язується:

3.1. Забезпечувати належні умови для навчання студентів відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Університеті. Сприяти забезпеченню належних умов для навчання студентів відповідно до санітарно-гігієнічних норм та матеріально-технічної бази.

(Ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

3.2. Сприяти розвитку науково-дослідної, проєктно-конструкторської та інноваційної діяльності студентів, а також створенню та функціонуванню наукових гуртків та секцій в Університеті.

(Ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

3.3. Всебічно підтримувати організацію та проведення науково-освітніх заходів в Університеті, зокрема конференцій, літніх шкіл, семінарів та курсів за участю студентів Університету.

(Ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

3.4. Сприяти заохоченню студентів та аспірантів до досягнення високих результатів у навчанні, участі в науковій та творчій діяльності.

(Проректори, декани факультетів, директори інститутів)

Профспілковий комітет студентів та органи студентського самоврядування Університету, Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА) Університету зобов'язуються:

3.5. Спільно діяти у межах заходів, затверджених Ректором Університету щодо освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності серед студентів.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування, голова НТСА)

3.6. Здійснювати заходи з метою популяризації науки та залучення студентів до науково-дослідної роботи в Університеті.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування, голова НТСА)

3.7. Проводити роботу щодо залучення додаткових коштів для реалізації студентських науково-дослідних та інноваційних проєктів і проведення науково-освітніх заходів.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування, голова НТСА)

4. Поліпшення житлово-побутових умов

Адміністрація зобов'язується:

4.1. При формуванні плану підготовки Університету до нового навчального року забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитків студмістечка силами відповідних підрозділів Університету. Спільно з Профспілковим комітетом студентів, органами студентського самоврядування Університету формувати перелік першочергових об'єктів ремонту студмістечка.

Залучати кошти підрозділів Університету для підготовки студмістечка до нового навчального року.

(Проректор з НР/АР, декани факультетів, директори інститутів, директор студмістечка)

4.2. Кошти спеціального фонду Державного бюджету, отримані у вигляді орендної плати від комерційних організацій, розташованих у студмістечку (крім комунальних витрат), та оренду інфраструктури студмістечка спрямовувати на проведення ремонтно-відновлювальних робіт та розвиток матеріальної бази студмістечка.

(Ректор, директор студмістечка)

4.3. Використовувати житловий фонд студмістечка відповідно до Положення про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка Університету.

(Ректор, директор студмістечка)

4.4. Про зміни в планах виконання ремонтно-відновлювальних робіт та про коригування бюджету Університету на такі роботи інформувати Профспілковий комітет студентів та органи студентського самоврядування (за згодою).

(Проректор з НР/АР, директор студмістечка)

4.5. Усі кошти, отримані від сплати за проживання в гуртожитках студмістечка, спрямовувати на розвиток та утримання матеріально-технічної бази студмістечка.

(Ректор, перший проректор, начальник ДЕФ, директор студмістечка)

Профспілковий комітет студентів та органи студентського самоврядування Університету зобов'язуються:

4.6. Брати участь у розробці та обговоренні проєктів будівництва, поточного та капітального ремонту корпусів і гуртожитків, у формуванні студентських бригад та загонів з ремонту і благоустрою території Університету.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

4.7. Сприяти розвитку закладів громадського харчування в навчальних корпусах та гуртожитках Університету, контролювати їх роботу.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

5. Організація дозвілля студентів, укріплення матеріальної бази об'єктів

культури і спорту

Адміністрація зобов'язується:

5.1. Сприяти організації культури дозвілля в студентському середовищі.

(Проректори, директор студмістечка)

Профспілковий комітет студентів та органи студентського самоврядування Університету зобов'язуються:

5.2. Розвивати і всіляко підтримувати різноманітні форми роботи з організації дозвілля студентів (студентські клуби, кафе, дискотеки, творчі та художні колективи, туристичні клуби та інше). Сприяти розвитку їх матеріально-технічної бази. Залучати додаткові кошти для ремонту та утримання цих приміщень, проведення культурно-масової роботи в Університеті.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

5.3. Забезпечувати розповсюдження квитків серед студентів Університету на культурно-масові та спортивні заходи в Університеті та за його межами, отриманих чи придбаних Профспілковим комітетом студентів, органами студентського самоврядування Університету (за згодою).

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

5.4. Узгоджувати з Адміністрацією проведення культурно-масових, спортивних та громадських заходів, що проводяться на території Університету.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

6. Спортивна робота та оздоровлення студентів

Адміністрація зобов'язується:

6.1. Сприяти проведенню спортивних змагань, спартакіад з різних видів спорту в Університеті, на факультетах (інститутах), у студмістечку.

(Проректор з НВР, декани факультетів, директори інститутів)

6.2. Спільно з Профспілковим комітетом студентів та органами студентського самоврядування Університету організовувати та проводити відпочинок і оздоровлення студентів, аспірантів на базах відпочинку та оздоровлення Університету відповідно до Положення про порядок розподілу та надання путівок на оздоровлення та відпочинок студентам Університету.

(Ректор, проректор з АР, голови Профкомів студентів та співробітників, оздоровча комісія Університету)

6.3. Спільно з Профспілковими комітетами студентів та працівників, органами студентського самоврядування Університету розробити програми розвитку баз відпочинку КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6.4. Надавати можливість студентам та аспірантам Університету безкоштовно відвідувати басейн спорткомплексу КПІ ім. Ігоря Сікорського за окремим графіком, відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» та Положення про безкоштовне відвідування басейну.

(Ректор, проректор з АР, начальник ДЕФ)

Профспілковий комітет студентів та органи студентського самоврядування Університету зобов'язуються:

6.5. Відповідно до чинного законодавства здійснювати заходи з метою оздоровлення та відпочинку студентів, аспірантів Університету.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

6.6. Спільно діяти у заходах, затверджених Ректоратом та Профспілковим комітетом працівників щодо ремонту та підготовки оздоровчих таборів.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

6.7. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо залучення студентів на бази відпочинку Університету під час оздоровчого сезону та вихідного дня.

(Голови Профспілкового комітету та профбюро студентів, голови органів студентського самоврядування)

Михайло Згуровський, ректор Університету
Ігор СТЕПАНЮК, голова Профкому студентів

Архів колективних угод