Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток Л. 4.3. Повторне навчання

Повторне навчання – це повторне проходження працездатним здобувачем вищої освіти (який не має права на отримання академічної відпустки за станом здоров’я) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі, у тому числі з поважних причин: через тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо.

Студенти першого курсу, які вступили на навчання на основі повної загальної середньої освіти правом на повторне навчання не користуються.

Підставою для надання студенту права на повторне навчання може бути невиконання до початку екзаменаційної сесії індивідуального навчального плану поточного семестру, у тому числі з поважних причин, підтверджених відповідними документами.

Довідки про захворювання здобувача вищої освіти під час семестру засвідчуються в ЛПУ, яка його обслуговує, і подаються до деканату протягом тижня після закінчення лікування.

Надання повторного курсу навчання через тривалі або часті захворювання студентам вечірньої та заочної форм навчання здійснюється на підставі висновку ЛКК територіальних ЛПУ.

Для прийняття лікарями експертного рішення до ЛПУ, яка обслуговує вищий заклад освіти, подаються запит з університету, детальна виписка з історії хвороби від медичної установи, під наглядом якої знаходиться студент, і проводиться його повне медичне обстеження. При експертному вирішенні питання про необхідність надання повторного курсу навчання за через тривалі або часті захворювання враховуються: строки тимчасової втрати працездатності (більше одного місяця за семестр); специфіка навчального процесу; галузі знань та спеціальності; ступінь адаптації студента; можливість погіршення здоров’я (перехід гострого захворювання в хронічне, вихід на інвалідність), якщо студент продовжуватиме навчання.

Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується ректором за поданням директора інституту/декана факультету до початку відповідного семестру і оформляється відповідним наказом.

Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав.

Студенти, які навчалися за державним (регіональним) замовленням та отримали право на повторне навчання через тривалі або часті захворювання, продовжують навчання за державним (регіональним) замовленням та мають право на призначення мінімальної ординарної стипендії, якщо вони мали на неї право в попередньому навчальному семестрі.

В усіх інших випадках надання студенту права на повторне навчання можливе лише в разі навчання (переведення на навчання) на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче встановленої цим Положенням.

Перезарахування здійснюється на підставі заяви студента і за згодою директора інституту/декана факультету згідно з п. 4.5 «Поновлення до складу студентів».

За період навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра здобувач вищої освіти може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів, інших ступенів – одного разу.

Долучення Розмір
Повторне навчання [text, uk, .pdf] 102.68 КБ