Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток Л. 4.1. Відрахування

Підставами для відрахування студента є:

 • завершення навчання за відповідною освітньою програмою;
 • власне бажання;
 • переведення до іншого навчального закладу;
 • невиконання вимог навчального плану, а саме:
 • незадовільний результат двох проміжних атестацій (на 8-му та 14-му тижнях) за трьома і більше кредитними модулями;
 • отримання трьох і більше незадовільних оцінок за результатами семестрового контролю;
 • незадовільний результат випускної атестації;
 • наявність академічної заборгованості після закінчення встановленого терміну її ліквідації;
 • порушення термінів проходження або невиконання програми практичної підготовки;
 • якщо студент не приступив до навчальних занять без поважних причин у 10-денний термін від початку першого семестру за певним РВО, або у разі пропуску аудиторних занять без поважних причин упродовж семестру;
 • порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
 • за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);
 • порушення вимог Статуту або Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями, може бути підставою для відрахування після вичерпання інших засобів впливу (або неможливості їх застосування) та в разі особистого ознайомлення з ними здобувача вищої освіти;
 • інші випадки, передбачені законодавством.

За наявності академічної заборгованості за результатами семестрового контролю, не більше ніж за двома КМ, студенту може бути дозволено ліквідувати таку академічну заборгованість у наступному семестрі (крім останнього). Відповідна ліквідація академічної заборгованості за індивідуальним навчальним планом студента здійснюється за його заявою, за згодою завідувачів випускової та профільної з навчальної дисципліни кафедр та оформлюється розпорядженням директора інституту/декана факультету. Перенесення академічної заборгованості на наступний семестр позбавляє студента права на стипендіальне забезпечення.

Студенти, які звернулись з питанням щодо відрахування за власним бажанням під час екзаменаційної  сесії, у разі наявності хоча б однієї академічної заборгованості на момент звернення, можуть бути відраховані тільки за невиконання навчального плану.

Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість у встановлені строки, відраховуються з університету наказом ректора, проект якого подається керівником структурного підрозділу після закінчення визначеного строку складання академічної заборгованості.

Відрахування студентів проводиться наказом ректора за поданням директора інституту/декана факультету за погодженням з органами студентського самоврядування, з науковим товариством студентів та первинними профспілковими організаціями студентів (осіб, які є членами профспілки).

Особа, відрахована до завершення навчання за освітньою програмою, після заповнення обхідного листа, отримує академічну довідку встановленої форми* та оригінал документа про раніше здобуту освіту. Академічна довідка містить інформацію про результати навчання (перелік КМ, вивчених студентом, із зазначенням кількості кредитів ЄКТС та результатів підсумкового контролю за університетською системою оцінювання, а також опис університетської системи оцінювання та таблицю статистичного розподілу позитивних оцінок (Довідник з розподілу оцінок), поставлених у межах відповідної програми або галузі знань (таблиця розподілу оцінок), що показує, як шкала оцінювання фактично використовується в цій програмі).

Відомості про результати навчання, назви кредитних модулів та отримані оцінки вносяться до академічної довідки окремо за кожен семестр. Якщо студент раніше навчався в іншому навчальному закладі, в академічній довідці зазначаються назви закладів, в яких були складені екзамени, заліки з певних навчальних дисциплін (КМ). До академічної довідки не вносяться кредитні модулі, з яких студент отримав незадовільні оцінки.

Студентам, які відраховані з першого курсу і не складали екзамени та заліки, видається академічна довідка із записом, що студент заліків та екзаменів не складав.

Реєстрація академічних довідок проводиться у спеціальній книзі. До особової справи студента для передачі її в архів додаються: копія академічної довідки, підписаної ректором і скріпленої гербовою печаткою, завірена директором інституту/деканом факультету залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом директора інституту/декана факультету навчальна картка студента із зазначенням виконання студентом навчального плану.

* Див. «Про внесення змін до наказу МОН України від 12.05.2015 р. № 525», наказ Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 р. № 701.

Долучення Розмір
Відрахування [text, uk, .pdf] 112.25 КБ