Визначено рейтинги факультетiв за пiдсумками дiяльностi у 2005 роцi

В умовах формування суспільства, заснованого на знаннях, та інтеграції університету в єдиний світовий освітній простір, конче необхідним є вдосконалення методик та розробка інноваційних технологій і механізмів визначення рейтингів системи базових методологічних складових забезпечення якості вищої освіти. З метою вирішення цих завдань за наказом ректора університету в липні 2006 року створено науково-методичний центр системного аналізу і статистики НТУУ “КПІ” (НМЦ “АІСТ”).

За дорученням ректора університету академіка НАН України М.З. Згуровського центром проаналізовано методологічні, організаційні, виконавчі та технологічні аспекти щодо основних показників діяльності факультетів університету, визначені в наказі № 1-164 від 22 грудня 2005 року “Про перевірку виконання колективного договору 2005 року та підготовку проекту колективного договору на 2006 рік” та додатках до наказу.

Визначення місць (рейтинг) факультетів університету за показниками таблиці здійснено так званим “методом рангів”, згідно з яким найбільшому значенню показника надається перше місце, а найменшому – останнє (крім показника “Рівень правопорушень, %”); перше місце факультету визначається за найменшою кількістю сумарних одержаних балів, останнє – за найбільшою. В розділах 3 та 4 (табл.) місця факультетів визначаються за приведеними показниками (з розрахунку на 1 науково-педагогічного співробітника).

Зведені статистичні дані за показниками (див. табл.) одержані від керівництва департаменту навчальної роботи (розділ 1 “Навчально-методична і навчально-організаційна робота”), департаменту навчально-виховної роботи (розділ 2 “Навчально-виховна робота, успішність студентів”), департаменту науки і інноватики (розділ 3 “Наукова робота”), департаменту міжнародних зв’язків (розділ 4 “Міжнародна діяльність” ), департаменту економіки і фінансів та департаменту адміністративно-господарської роботи (розділ 5 “Фінансово-господарська діяльність”); кількість штатних викладачів (осіб) надана відділом кадрів та діловодства НТУУ “КПІ” станом на 01.01.2006 року.

З метою дотримання основних вимог щодо статистичних даних та одержання зіставлених, достовірних та суцільних даних необхідним є створення корпоративної культури оцінки та регулювання, розуміння значущості та особливої ролі зведеної статистики на сучасному етапі, підвищення відповідальності персоналу на всіх рівнях управління, ліквідація необізнаності щодо статистики, розвиток почуття колегіальності та готовності до повноцінної співпраці. У подальшому колегіально визначені принципи вибору системи показників, їх класифікація та строки надання, система індикаторів та індексів щодо якості освіти повинні бути регламентовані у відповідній нормативно-довідковій документації, яка буде готуватися за участю центру.

Запрошуємо до співробітництва.

Sep 15, 2006 || Автор: Г.П. Бахтіна, директор науково-методичного центру системного аналізу і статистики НТУУ “КПІ” (НМЦ “АІСТ”), доцент