Наукові вісті НТУУ "КПІ". № 6. 2016

ВПЛИВ ОЗОНУ І ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ СКЛАДОВИХ ПРОЦЕСУ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ТА ДЕМАНГАНАЦІЇ ВОДИ /О.В. Кравченко – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. До найбільш поширених компонентів, які містяться в підземних водах майже всіх регіонів України, належать сполуки заліза та марганцю. Підвищені концентрації заліза та марганцю спричиняють погіршення органолептичних властивостей води, призводять до утворення осадів, заростання водопровідних мереж і водозабірної арматури. Тому існує потреба в удосконаленні існуючих технологій вилучення цих елементів із води.

Мета дослідження. Метою роботи є визначення ефекту впливу окисників – озону та перекису водню – в дозах, які є недостатніми для дезінфекції (0,25–3,0 мг/дм3), порівняно з киснем, на процеси знезалізнення та деманганації води при фільтруванні через цеолітові фільтри.

Методика реалізації. Дослідження проводились із залізовмісною підземною водою. Воду оброблювали киснем на лабораторній установці, яка складається з аератора, закритої контактної ємності та безнапірного фільтра з цеолітовим завантаженням. Озонування води при деманганації на цеолітовому фільтрі проводилось у склянках Дрекселя, куди поступала озоно-повітряна суміш з генератора озону. В експериментах з перекисом водню у ємність з водою додавався розчин вказаного реагенту в різних концентраціях, потім суміш перемішувалась та подавалась на фільтрування.

Результати дослідження. Показано, що за концентрацій окисників 0,25 і 0,5 мг/дм3 домінують біологічні процеси. З технологічної точки зору, за малих доз озону можна досягти тієї ж самої глибини очищення, як і за більш високих. Реалізація процесу в таких умовах дасть змогу досягти значної економії озону, а отже, й електроенергії, необхідної для його утворення.

Висновки. Зроблено висновки щодо принципової можливості інтенсифікації процесу видалення із води сполук заліза та марганцю обробкою води озоном у малих дозах з подальшим фільтруванням через шар цеолітового завантаження. При цьому озон сприяє більш ефективному вилученню із води марганцю, що зазвичай є досить складною технологічною задачею.

Ключові слова: озонування; перекис водню; знезалізнення; деманганація.

МЕТОД ДВОБІЧНОГО ЕКСПОНЕНЦІЙНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ /О.В. Братусь, В.М. Подладчіков, П.І. Бідюк – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. Відновлення істинних закономірностей та пропущених значень часових рядів є важливим етапом підготовки даних для подальшого моделювання і прогнозування, тому необхідно розробляти нові методи відновлення.

Мета дослідження. Розробити метод двобічного експоненційного згладжування для відновлення закономірностей розвитку динамічних процесів. Застосувати розроблений метод для відновлення пропущених значень середньодобових цін Лондонської біржі металів на кольоровий метал (цинк) та порівняти з методами відновлення значень за допомогою середніх арифметичних, авторегресійного підходу і методу експоненційного згладжування.

Методика реалізації. Для досягнення поставленої мети використано такі методи: розроблений метод двобічного експоненційного згладжування; відновлення середніми арифметичними значеннями за відомими значеннями; авторегресійний підхід та експоненційне згладжування.

Результати дослідження. Розроблено метод двобічного експоненційного згладжування, що містить у собі процедуру згладжування у прямому та зворотному часі. Запропонований метод використано для відновлення динамічних процесів та пропущених значень часового ряду. Виконано відновлення пропущених значень середньодобових цін на кольоровий метал (цинк) за допомогою розробленого методу та порівняння з іншими методами відновлення.

Висновки. З використанням імітаційного моделювання показано, що метод двобічного експоненційного згладжування є ефективним для відновлення закономірностей процесу. Розроблений метод, при його застосуванні для відновлення пропущених значень цін на цинк, показав перевагу порівняно з усіма використаними в роботі методами за значеннями статистичних характеристик адекватності побудованих моделей, тому він може бути застосованим на практиці.

Ключові слова: відновлення закономірностей розвитку динамічних процесів; відновлення пропущених значень часових рядів; двобічне експоненційне згладжування; експоненційне згладжування; середнє арифметичне; авторегресійний підхід.

Застосування ймовірнісного моделювання для експрес-контролю якості яблучних соків /І.І. Побережець, Л.Є. Ковальов – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. Контроль якості рослинних соків у процесі масового виробництва.

Мета дослідження. Розроблення системи підтримки прийняття рішень для оцінювання якості рослинних соків при експрес-контролі на основі даних електроакустичних вимірювань.

Методика реалізації. Теоретичне й експериментальне обґрунтування доцільності використання для оцінювання якості соків нового критерію, який ґрунтується на закономірностях поширення електромагнітних коливань залежно від концентрації сухих речовин у соках.

Результати дослідження. Побудовано систему підтримки прийняття рішень на основі мережі Байєса для оцінювання та моделювання показників якості рослинного соку при експрес-контролі на основі його фізичних характеристик.

Висновки. Побудова і застосування запропонованої системи підтримки прийняття рішень дає змогу підвищити ефективність роботи технологічної лінії за рахунок можливості передбачення якості кінцевого продукту та швидкого корегування режиму її роботи.

Ключові слова: мережа Байєса; автоматизований вимірювальний комплекс; електроакустичний пристрій; якість соків.

Збільшення обсягу даних навчання та бустинг згорткових нейронних мереж для зниження рівня помилок банку даних MNIST /В.В. Романюк – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. Оскільки попередні підходи до покращення рівня помилок банку зображень MNIST не мають чіткої структури, яка могла би бути чітко відтворена, розглядається формалізація покращення продуктивності.

Мета дослідження. Метою роботи є строга формалізація стратегії зниження рівня помилок банку даних MNIST.

Методика реалізації. Пропонується алгоритм досягнення кращої продуктивності за допомогою збільшення обсягу даних навчання та бустингу. Алгоритм використовує розроблену концепцію збільшення обсягу даних навчання. Координація цієї концепції та алгоритму визначає стратегію зниження рівня помилок.

Результати дослідження. У відносному порівнянні продуктивність однієї згорткової нейронної мережі на банку даних MNIST покращена майже на 30 %. За допомогою бустингу продуктивність становить 0,21 % – не розпізнається лише 21 рукописна цифра з 10000.

Висновки. Збільшення обсягу даних навчання є визначальним для зниження рівня помилок банку даних MNIST. Без цього бустинг неефективний. Застосування викладеного підходу має виразний вплив на зниження рівня помилок банку даних MNIST при використанні лише 5 або 6 згорткових нейронних мереж проти 35 в еталонній роботі.

Ключові слова: MNIST; згорткова нейронна мережа; рівень помилок; збільшення обсягу даних навчання; бустинг.

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ СКЛАДНОСТІ ПОМНОЖУВАЧА МАСТРОВІТО У GF (pm) З УРАХУВАННЯМ ВНУТРІШНІХЕЛЕМЕНТІВ /О.З. Шологон, Ю.З. Шологон – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. В помножувачах, у яких використовуються поля Галуа GF (pm) з великим порядком, апаратна складність дає змогу проводити реалізації на кристалі програмованої логічної інтегральної схеми, однак велика структурна складність перешкоджає це зробити. Тому важливо провести дослідження в полях Галуа GF (pm) для визначення поля, у якому структурна складність буде найменшою.

Мета досліження. Розробити метод оцінювання структурної складності помножувача Масторовіто у GF (pm) з урахуванням внутрішніх елементів.

Методика реалізації. Структурна складність помножувача Масторвіто в полях Галуа визначається за допомогою об’єднання VHDL- та SH-моделей в одну VHDL-SH-модель. Для визначення поля з найменшою структурною складністю аналізуються розширені поля Галуа GF (pm) з приблизно однаковою кількістю елементів.

Результати дослідження. Визначено залежність структурної складності від розрядності поля. Наведено обчислення структурної складності для полів Галуа GF (pm) з урахуванням внутрішніх елементів.

Висновки. Запропоновано метод обчислення структурної складності для помножувача Мастровіто в полях GF (pm) Структурна складність обчислювалась об’єднанням VHDL- і SH-моделей в одну VHDL-SH-модель. Встановлено, що структурна складність помножувача залежить від розрядності поля GF (pm) у якому здійснюються обчислення. Обчислено структурну складність помножувача Мастровіто в полях GF (pm) з приблизно однаковою кількістю елементів: pm≈625, pm≈78502725751, pm≈1,93485E+15. При обчисленні структурної складності без урахування внутрішніх елементів структурна складність помножувача зменшується, коли збільшується різниця між розрядністю поля та кількістю бітів у порядку поля. При врахуванні внутрішніх елементів структурна складність зменшується, коли розрядність поля дорівнює кількості бітів у порядку поля. Використання цього методу дає можливість розроблювати помножувачі у полях Галуа GF (pm) з великим порядком.

Ключові слова: поля Галуа GF (pm); VHDL-SH-модель; помножувач Масторвіто; структурна складність.

ФИНИШНОЕ ХОНИНГОВАНИЕ БОРОВЫМИ БРУСКАМИ ОТВЕРСТИЙ ДЕТАЛЕЙ ТРЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ ДЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАШИН /А.П. Гавриш, Т.А. Роик, П.А. Киричок, О.И. Хмилярчук, Е.С. Хлус – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. Исследование технологического процесса финишного хонингования отверстий деталей из износостойких композитных материалов, синтезированных на основе использования утилизируемых и регенерируемых отходов производства из никелевых сплавов ХН55ВМТКЮ, ХН50ВТФКЮ ЭП975 с примесями твердой смазки СаF2.

Цельисследования. Экспериментальное исследование процессов финишного отделочного хонингования эльборовыми брусками прецизионных поверхностей отверстий деталей трения полиграфических машин, прежде всего влияния состава абразивного инструмента, режимов резания, элементов конструкции хонинговальной головки на шероховатость, точность поверхностей подшипников скольжения из новых композитных материалов на основе никеля, а также на показатели удельной производительности, расход эльбора и технологическую себестоимость операции хонингования.

Методика реализации. Обработка поверхностей деталей трения полиграфических машин из износостойких композитов на основе никеля финишным отделочным хонингованием на прецизионных хонинговальных станках брусками из эльбора на керамических связках с применением отделочных режимов резания.

Результаты исследований. Доказано, что на шероховатость, точность, удельную производительность, удельные затраты эльбора и технологическую себестоимость существенно влияют зернистость, материал зерна и свойства связки эльборовых брусков для операций хонингования деталей из композитов на основе никеля. Наилучшие показатели шероховатости, точности, производительности, удельных затрат эльбора обеспечивают хонинговальные бруски из эльбора обычной прочности (ЛО) при зернистости 7–14 мкм на керамической связке (Т1–Т2) и тонкие режимы резания. Показаны преимущества обработки поверхностей брусками из эльбора при хонинговании разных по назначению деталей машин.

Выводы. Доказано, что качество поверхностей трения, изготовленных из новых композитных материалов на основе никеля, а также экономические факторы технологического процесса обработки (производительность, затраты эльбора, себестоимость) существенно зависят от структуры эльборовых брусков (зернистости, связки) и режимов резания. Разработаны рекомендации для производства.

Ключевые слова: новые композитные материалы; хонингование; эльбор; бруски; шероховатость поверхности; затраты эльбора; производительность; себестоимость; режимы резания.

Ефективність сталого руху та її вдосконалення з використанням безвідривного та суперкавітаційного режимів обтікання /І.Г. Нестерук – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. Ефективність сталого дозвукового руху транспортних засобів і тварин у повітрі та воді оцінюється за допомогою різних коефіцієнтів опору, співвідношень опір–вага та потужність–вага.

Мета дослідження. Вдосконалення вказаних характеристик із використанням спеціальних форм корпусів та крил, що усувають відрив примежового шару, та з використанням суперкавітаційного режиму обтікання для високошвидкісного руху у воді.

 Методика реалізації. Аналітичні та числові оцінки з використанням відомих результатів для обтікання тонкого безвідривного тіла обертання й аеродинамічного профілю та для сталого суперкавітаційного режиму обтікання.

Результати дослідження. Отримано прості аналітичні формули для ефективності руху, критичних чисел Рейнольдса ламінарно-турбулентного переходу тощо і застосовано їх для різних наземних, водних та повітряних транспортних засобів, тварин і спортивної активності людей. У досить широкому діапазоні чисел Рейнольдса 106≤Rey≤108 використання безвідривних форм дає істотне зниження опору порівняно зі звичними тілами обертання. У воді при Rey>107 переваги має суперкавітаційний режим обтікання.

Висновки. Зазначене зниження опору відкриває перспективи проектування різних типів дуже ефективних повітряних та високошвидкісних підводних транспортних засобів.

Ключові слова: безвідривні форми; зменшення опору; ламінарно-турбулентний перехід; суперкавітація; співвідношення опір–вага; співвідношення потужність–вага.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПОКРИТТІВ ЗА УЧАСТЮ ТИТАНУ, АЛЮМІНІЮ, ХРОМУ З БАР’ЄРНИМ ШАРОМ TiN НА СТАЛІ 9ХС /В.Г. Хижняк, Г.Ю. Калашніков, В.Ю. Штойка, Д.А. Побережний – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. Значного поширення в хіміко-термічній обробці (ХТО) набули методи поверхневої обробки сплавів із використанням хлоридних фаз. Хлоридні газові середовища успішно використовуються для титанування, хромування, алітування металів та сплавів. Дифузійне насичення з газової фази має суттєві переваги порівняно з іншими методами: високу якість покриттів, можливість гнучкого керування процесом, високу продуктивність та економічність. Таким чином, значний інтерес мають дослідження факторів, які впливають на стан газового середовища і безпосередньо на фазовий, хімічний склад, структуру, властивості покриттів.

Мета дослідження. Метою роботи є встановлення термодинамічних умов комплексного насичення титаном, хромом і алюмінієм сталі 9ХС із шаром нітриду TiN, встановлення фазового складу, структури, властивостей покриттів та надання на основі проведених досліджень практичних рекомендацій щодо технологічних параметрів процесів насичення.

Методика реалізації. Комплексне насичення інструментальної сталі 9ХС проводили в порошковій суміші металів Ti, Al, Cr, активатора NH4Cl та інертної домішки Al2O3.Рівновагу оцінювали в інтервалі температур 300–1500 К для систем за участю насичувальних металів (Ti, Al, Cr), хлору, вуглецю, азоту, кисню, елементів основи (Fe). Зразки з покриттями досліджено сучасними методами фізичного матеріалознавства.

Результати досліджень. Дослідження газового та конденсованого станів системи Ti–Al–Cr–C–N різного складу в інтервалі температур 300–1500 К показали значну вірогідність насичення сталі 9ХС титаном та алюмінієм, меншу хромом, утворення на поверхні фаз TiC, TiN. Бар’єрний шар TiN при ХТО гальмує розподіл хрому, алюмінію в зовнішніх зонах покриттів і сприяє формуванню на поверхі шару Cr7C3.

Висновки. На сталі 9ХС із шаром TiN після титаноалюмохромування формуються покриття з мікротвердістю окремих складових: TiC – 35,6; TiN – 24,5; Cr7C3 – 18,5 ГПа. Зносостійкість титаноалюмохромованої сталі 9ХС з бар’єрним шаром TiN в умовах тертя ковзання без змащування в 13,6 разу вища, ніж цієї ж сталі після гартування та низького відпуску.

Ключові слова: сталь 9ХС; покриття; насичення; структура; властивості.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАТИЧНОГО ЗОБРАЖУЮЧОГО ФУР’Є-СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ /В.Г. Колобродов, Д.В. Поздняков – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. Зображуючий Фур’є-спектрометр (ЗФС) – перспективна система для отримання інформації про поверхню Землі в сотнях спектральних діапазонів. Однак розробка такої системи викликає багато труднощів через велику кількість параметрів, які треба врахувати.

Мета дослідження. Розглянути основні етапи роботи ЗФС та запропонувати послідовність розрахунку основних параметрів приладу.

Методика реалізації. Запропоновано роботу ЗФС статичного типу розділити на чотири етапи. Проектування та розрахунок приладу запропоновано проводити за цими етапами.

Результати дослідження. У результаті математичного моделювання запропоновано послідовність проектування ЗФС статичного типу на базі інтерферометра Сан’яка. Виділено чотири основних етапи його роботи: формування зображення вхідною оптикою в площині вхідної щілини, формування інтерференційної картини на приймачі випромінювання, формування сигналу приймачем випромінювання, обробка сигналу та відновлення спектральної характеристики. Таке розділення дає змогу в подальшому досліджувати окремо вплив кожного з цих етапів на характеристики приладу в цілому.

Висновки. Запропонована послідовність дає змогу визначити основні параметри та характеристики ЗФС статичного типу на базі інтерферометра Сан’яка, необхідні на етапі проектування: фокусну відстань вхідного об’єктива, його поле зору, ширину смуги огляду, спектральний діапазон та кількість спектральних каналів, параметри матричного приймача випромінювання, а також прискорити і спростити процес створення та оптимізації базової моделі ЗФС.

Ключові слова: зображуючий фур’є-спектрометр; математичне моделювання; дистанційне зондування Землі.

Підвищення точності вимірювання теплопровідності рідин методом прямого підігріву термістора /С.М. Матвієнко, С.П. Вислоух – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. Розглянуто питання підвищення точності визначення теплопровідності рідин при вимірюванні методом прямого підігріву термістора.

Мета дослідження. Метою роботи є підвищення точності визначення теплопровідності рідин завдяки аналізу виникнення можливих похибок вимірювання та розробці методів і засобів їх зменшення.

Методика реалізації.Встановлено види похибок вимірювання теплопровідності матеріалів, що дало змогу диференціально підійти до їх аналізу. Запропоновано для зменшення похибки методу вимірювання вводити відповідні корегувальні коефіцієнти, що визначаються використанням еталонних рідин.

Результати дослідження. Розглянуто основні причини виникнення похибок при проведенні досліджень та наведено ефективні способи їх зменшення. Обґрунтовано можливість зменшення похибки вимірювання накопиченням даних багаторазових спостережень та їх статистичною обробкою.

Висновки. Надано результати експериментальних досліджень з контрольними матеріалами за допомогою створеного приладу, що показали високу точність та ефективність використання методу прямого підігріву термістора для визначення теплопровідності рідин.

Ключові слова: підвищення точності; теплопровідність рідин; метод прямого підігріву термістора.

БЕЗПЛАТФОРМНА ІНЕРЦІАЛЬНА НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНО НАСТРОЄНИХ ГІРОСКОПІВ /О.М. Сапегін, М.О. Романов, Д.В. Бугайов – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. Сучасні безплатформні інерціальні навігаційні системи, що побудовані на кільцевих лазерних або волоконно-оптичних гіроскопах, мають досить великі габарити, масу і вартість. Це ускладнює їх застосування в навігаційних системах для малогабаритних об’єктів. У роботі досліджується точність безплатформної інерціальної навігаційної системи, побудованої на динамічно настроєних гіроскопах, залежно від характеристик датчиків і параметрів руху основи.

Мета дослідження. Розробка конструкції навігаційної системи, побудованої з використанням динамічно настроєних гіро-скопів як датчиків кутів, і оцінка її точності.

Методика реалізації. Складання математичної та програмної моделей безплатформної навігаційної системи на основі кінематичного рівняння орієнтації Пуассона і вектора Ейлера. Вхідна інформація для алгоритмів орієнтації використовується у вигляді проекцій кутової швидкості з гіроскопів, встановлених у системі. Інтегрування рівнянь орієнтації виконується з використанням методів Рунге–Кутти.

Результати дослідження. Визначено похибки системи за різних значень параметрів гіроскопів і руху основи.

Висновки. Використання динамічно настроєних гіроскопів у малогабаритних безплатформних інерціальних навігаційних системах дає змогу значно зменшити їх масогабаритні параметри і вартість за одночасного збереження задовільної точності.

Ключові слова: динамічно настроєні гіроскопи; рівняння Пуассона; вектор Ейлера; математичне моделювання; безплатформна інерціальна навігаційна система.

ЗАСТОСУВАННЯ АКУСТИЧНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ОДНОВІСНИХ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ У НАВАНТАЖЕНИХ ФАСОННИХ ПРОФІЛЯХ /Г.С. Тимчик, М.В. Філіппова, М.О. Демченко – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. Стаття присвячена проблемі визначення значень дійсних механічних напружень фасонних профілів металевих конструкцій у процесі експлуатації без розвантаження з використанням акустичного методу контролю.

Мета дослідження. Проведення експериментальних досліджень дійсних механічних напружень у полицях фасонних профілів металевих конструкцій, які перебувають в експлуатації.

Методика реалізації. Для досягнення мети дослідження використано метод акустичної діагностики напружено-деформованого стану фасонних профілів металевих конструкцій, який базується на різницевому методі визначення механічних напружень.

Результати дослідження. Проведено дослідження дійсних механічних напружень фасонних профілів металевих конструкцій промислової споруди, що перебуває в експлуатації. Проведено порівняльний аналіз значень дійсних механічних напружень фасонних профілях з розрахунковими для вибраних точок контролю, в результаті якого встановлено відхилення виміряних значень напружень від розрахункових у межах 2,5–3,5%.

Висновки. Результати експериментальних досліджень і проведеного аналізу значень одновісних механічних напружень, виміряних із використанням системи діагностики напружено-деформованого стану фасонних профілів металевих конструкцій, та напружень, отриманих для тих самих точок розрахунковими методами за прогинами профілів, дали змогу зробити висновки про технічний стан металевих конструкцій промислової споруди на етапі будівництва.

Ключові слова: фасонні профілі; дійсні механічні напруження; металеві конструкції.

Розробка складу кольдкрему з антиоксидантними властивостями /Д.Г. Сарібєкова, О.М. Куник, Л.В. Салєба, Г.О. Івахненко – К.: Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 6. – С.

Проблематика. Розробка економічно доступних, але не менш ефективних, порівняно із закордонними аналогами, вітчизняних косметичних засобів з антиоксидантними властивостями.

Мета дослідження. Визначення антиоксидантних, фізико-хімічних та органолептичних властивостей зразків кольдкрему на основі використання вітамінів А та Е для розробки оптимального складу кольдкрему з антиоксидантними властивостями.

Методика реалізації. Органолептичні та фізико-хімічні показники кольдкрему визначали згідно з ДСТУ 4765:2007 “Креми косметичні. Загальні технічні умови”. Антиоксидантні властивості в роботі визначали фериціанідним методом за здатністю зразків відновлювати залізо-фериціанідний комплекс берлінської блакиті. Кислотне число кольдкрему визначали згідно з ДСТУ 4767:2007 “Олії косметичні. Загальні технічні умови”.

Результати дослідження. Встановлено недоцільність використання у складі класичного кольдкрему вазелінової олії. Встановлено, що зразок кольдкрему з вітаміном А у концентрації 0,3 % має найкращі антиоксидантні властивості (1,054), зразок із сумішшю вітамінів А 0,3 % та Е 1,5 % має дещо меншу антиоксидантну активність (0,902), однак така комбінація більш раціональна з точки зору підвищення стабільності вітаміну А. При дослідженні можливості використання вітамінів А та Е як консервантів встановлено, що додавання до складу кольдкрему зазначених вітамінів призводить до зниження кислотного числа з 2,91 до 2,1–2,46 мг КОН/г, що дає змогу збільшити строк зберігання косметичного засобу.

Висновки. Розроблено оптимальний склад кольдкрему з антиоксидантними властивостями на основі використання мигдальної олії та суміші вітамінів А і Е у концентраціях 0,3 і 1,5 % відповідно.

Ключові слова: шкіра; вільні радикали; антиоксиданти; вітаміни А та Е; кольдкрем.