Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Загальні положення

1.1. Положення про індивідуальний навчальний план здобувана вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту та нормативних документів КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Університет).

1.2. Індивідуальний навчальний план (далі-ІНП) здобувача вищої освіти (далі - здобувач) - документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії.

1.3. ІНП здобувача формує випускова кафедра у взаємодії із здобувачем, як правило, на кожен рік навчання. ІНП підписує здобувач і затверджує завідувач кафедри (для ІНП здобувачів ступеня бакалавр/магістр), або узгоджує науковий керівник (для ІНП здобувачів ступеня доктора філософії).

1.4. ІНП здобувача містить перелік нормативних та обраних освітніх компонентів в межах 60 кредитів ЄКТС на навчальний рік.

1.5. Вибір здобувачем навчальних дисциплін та освітніх компонентів здійснюється з каталогів вибіркових дисциплін, передбачених відповідними освітньою програмою та навчальним планом.

1.6. Каталоги вибіркових дисциплін формуються відповідно до порядку встановленого в Університеті.

1.7. Здобувачі можуть обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету/інституту та за умови, що обрана навчальна дисципліна спрямована на посилення компетентностей, визначених освітньою програмою, за якою навчається здобувач.

1.8. Всі освітні компоненти, внесені до ІНП здобувача, є обов'язковими для вивчення.

1.9. Виконання ІНП здійснюється відповідно до графіку навчального процесу,

затвердженого в Університеті на навчальний рік, та складеного за ним розкладу занять і заходів поточного, календарного та семестрового контролю.

1.10. За виконання ІНП персональну відповідальність несе здобувач, а невиконання ним свого ІНП у встановлені терміни є підставою для його відрахування з Університету.

1.11. Наявна академічна різниця з дозволу керівника факультету/інституту може вноситься до ІНП здобувача окремим розділом.

1.12. Виконання вимог ІНП є умовою переведення здобувача на наступний курс навчання, допуску до підсумкової атестації.

2. Порядок формування ІНП

Здобувач ступеня бакалавра - студент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2.1. ІНП студента першого року підготовки бакалавра містить тільки нормативні освітні компоненти.

2.2. ІНП студента другого-четвертого року підготовки бакалавра формується за результатами особистого вибору студента навчальних дисциплін та містить нормативні та обрані ним дисципліни.

2.3. Особистий вибір студентом навчальних дисциплін на наступний рік навчання здійснюється щорічно на початку весняного семестру

згідно з порядком встановленим в Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.4. Нормативна дисципліна з фізичного виховання - передбачає обрання студентом виду рухової активності.

2.5.Нормативна дисципліна з іноземної мови - передбачає обрання студентом мови вивчення (англійська, німецька, французька) та рівня вивчення, що визначається після тестування на першому занятті за розкладом (якщо інше не передбачено відповідним стандартом ВО).

Здобувач ступеня магістр - студент другого (магістерського) рівня вищої освіти

2.6. В ІНП студента першого року підготовки магістра формується упродовж першого місяця навчання за результатами особистого вибору студента навчальних дисциплін та містить нормативні та обрані освітні компоненти.

2.7. Перший семестр підготовки магістрів передбачає вивчення освітніх компонентів, які забезпечують нормативний зміст підготовки.

2.8. Особистий вибір студентом навчальних дисциплін компонентів на другий та третій (для освітньо-наукових програм) семестри навчання здійснюється упродовж першого навчального тижня.

2.9. Вибіркові дисципліни із факультетського/кафедрального каталогів студенти зобов'язані обрати відповідно до порядку визначеного факультетом/інститутом.

Здобувач ступеня доктора філософії- аспірант третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

2.10. ІНП аспіранта (здобувача ступня доктора філософії) є невід'ємною складовою Індивідуального плану роботи аспіранта, ведення якого регламентується Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.11. ІНП аспіранта (здобувача ступня доктора філософії) має містити перелік дисциплін за вибором аспіранта/здобувача в обсязі не менше 25 % від обсягу його освітньо-наукової програми.

3. Порядок ведення та контроль виконання ІНП

Здобувач ступеня бакалавра/магістра

3.1. ІНП студента складається відповідно до форми (Додаток А) на кожного студента на поточних рік навчання та ведеться у паперовій (два примірника) та електронній формах.

3.2. В паперових примірниках ІНП студента на звороті аркуша друкується Пам'ятка студента для відповідного рівня вищої освіти (Додаток Б), яка є невід'ємною частиною ІНП;

3.3. Один друкований примірник зберігається у студента, другий - в особовій картці студента в деканаті. Електронні форми ІНП (одним файлом за весь термін навчання) зберігаються в базах даних деканатів та випускових кафедр.

3.4. Контроль виконання студентами ІНП здійснює деканат та випускова кафедра.

3.5. Формою контролю виконання ІНП є результати календарного (перший та другий), поточного та семестрового контролю, які відображаються в заліковій книжці, відомостях семестрового контролю та у відповідних модулях системи Електронний кампус.

Здобувач ступеня доктора філософії

3.6. ІНП аспіранта складається відповідно до форми (Додаток В) на поточних рік навчання та ведеться у паперовій (три примірника) формі.

3.7. Один примірник зберігається у аспіранта, другий - у відділі аспірантури та докторантури Університету, третій - на випусковій кафедрі.

3.8. Контроль виконання аспірантом ІНП здійснює його науковий керівник та випускова кафедра.

3.9. Здобувач має право вносити зміни f\o свого ІНП за погодженням із науковим керівником та подальшим затвердженням Вченою радою інституту/факультету Індивідуального плану роботи аспіранта.

3.10. Формою контролю виконання ІНП є результати поточного та семестрового контролю, які відображаються у відомостях семестрового контролю та у модулі Поточний контроль системи Електронний кампус.

Проректор з навчальної роботи Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО