Максимальний обсяг для формування державного замовлення в 2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти, денна форма навчання)

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут" МАКСИМАЛЬНИЙ ОБСЯГ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В 2016 РОЦІ
(освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти)
(денна форма навчання)
Дата видачі, серія та номер ліцензії: АЕ №527265 від 9.09.2014р. Дата затвердження акту узгодження 11 грудня 2015р.

Код Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Фактични й обсяг державного замовлення в 2015 році (на базі ПЗСО)** Максимальний обсяг державного замовлення в 2016 році (на базі ПЗСО)*** Квота* Назви спеціалізацій та освітніх програм
1 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) 240 24 30 2 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))
2 035.05  

Філологія (романські мови та літератури (переклад включно))
45* 7 9 0  

Філологія (романські мови та літератури (переклад включно))
3 051 Економіка 510 43 53 3 Економічна кібернетика Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Управління персоналом та економіка праці

Прикладна статистика
4 054 Соціологія 240 13 16 1 Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку
5 073 Менеджмент 510 70 87 4 Менеджмент і бізнес-адміністрування Менеджмент інновацій

Менеджмент міжнародних проектів

Логістика

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі
6 075 Маркетинг 110 11 13 1 Промисловий маркетинг
7 081 Право 250 16 20 1 Господарське та адміністративне право і процес Інформаційне право та право інтелектуальної власності
8 101 Екологія 130 78 97 5 Інженерна екологія та ресурсозбереження Екологічна безпека
9 104 Фізика та астрономія 60* 15 18 1 Комп'ютерне моделювання фізичних процесів
10 105 Прикладна фізика та наноматеріали 60* 39 48 2 Високі фізичні технології

Фізика живих систем

Фізика новітніх джерел енергії
11 111 Математика 60* 34 42 2 Страхова та фінансова математика
12 113 Прикладна математика 205 106 131 7 Наука про дані та математичне моделювання

Математичні методи комп'ютерного моделювання Прикладна криптологія
13 121 Інженерія програмного забезпечення 520 184 228 11 Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій

Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж

Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем

Програмне забезпечення комп'ютерних та інформаційно-пошукових систем Програмне забезпечення розподілених систем

Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв
14 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 565 275 341 17 Інформаційні управляючі системи та технології Геометричне моделювання в інформаційних системах Інформаційні технології моніторингу довкілля Інформаційні технології в біології та медицині Системи штучного інтелекту

Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами Інформаційні системи та технології проектування Системне проектування сервісів
15 123 Комп’ютерна інженерія 420 158 196 10 Комп'ютерні системи та мережі Комп'ютерні системи та компоненти Системне програмування Спеціалізовані комп'ютерні системи
16 124 Системний аналіз 300 90 112 6 Системний аналіз і управління Системи і методи прийняття рішень
17 125 Кібербезпека 300 63 78 4 Системи і технології кібербезпеки Математичні методи кібербезпеки Системи технічного захисту інформації
18 131 Прикладна механіка 710 137 170 9 Динаміка і міцність машин

Інформаційні системи та технології в машинобудуванні

Інженерія логістичних систем

Технології машинобудування

Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних

апаратів

Обладнання та технології пластичного формування

конструкцій машинобудування

Обладнання та технології виробів з наноструктурних та

композиційних матеріалів

Технології та конструкції виробів спеціального призначення

Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки

матеріалів

Мехатронні системи в машинобудуванні

Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів

Машини і технології паковання

Технології та інжиніринг у зварюванні

Автоматизовані технологічні системи у зварюванні
19 132 Матеріалознавство 215 59 73 4 Інженерія та нанотехнології покриттів

Фізичне матеріалознавство

Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів

Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів

Металознавство та процеси термічної обробки
20 133 Галузеве машинобудування 450 118 146 7 Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів

Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв

Металорізальні верстати та системи

Інструментальні системи та технології формоутворення деталей

Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
21 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 90 29 36 2 Літаки і вертольоти
22 136 Металургія 170 24 30 2 Спеціальна металургія

Ливарне виробництво та комп'ютеризація процесів литва

Художнє та ювелірне литво Порошкова металургія
23 141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка 785 206 255 13 Електричні станції

Електричні системи і мережі

Техніка та електрофізика високих напруг

Системи управління виробництвом і розподілом

електроенергії

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Електричні машини і апарати

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Системи електропостачання

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Інжиніринг електротехнічних комплексів

Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
24 142 Енергетичне машинобудування 65 13 16 1 Тепло- і парогенеруючі установки
25 143 Атомна енергетика 85 39 48 2 Атомні електричні станції
26 144 Теплоенергетика 290 84 104 5 Промислова та муніципальна теплоенергетика і

енергозбереження

Теплофізика

Теплові електричні станції та установки

Енергетичний менеджмент та інжиніринг
27 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 775 274 340 17 Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв

Комп'ютерно-інтегровані технології хімічних та

нафтопереробних виробництв

Автоматизоване управління тетехнологічними процесами

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів Комп'ютеризовані системи упрвління

Комп'ютеризовані та робототехнічні системи

Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Комп'ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки

Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного

контролю і діагностики
28 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 480 64 79 4 Метрологія та вимірювальна техніка

Інформаційні вимірювальні технології та системи

Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу Біомедична вимірювальна техніка

Фотоніка та оптоінформатика

Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та

технології

Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної

механіки

Біомедичні прилади та інформаційні системи
29 153 Мікро- та наносистемна техніка 180 96 119 6 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої Мікроелектронні інформаційні системи Електронні біомедичні системи і технології

Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
30 161 Хімічні технології та інженерія 405 188 233 12 Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення

Хімічні технології органічних речовин

Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок

Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії

Хімічні технології кераміки та скла

Хімічні технології в'яжучих речовин

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини
31 162 Біотехнології та біоінженерія 105 75 93 5 Промислова біотехнологія

Молекулярна біотехнологія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика
32 163 Біомедична інженерія 60* 25 31 2 Клінічна інженерія Реабілітаційна інженерія
33 171 Електроніка 365 105 130 7 Електронні прилади та пристрої

Електронні системи

Акустичні мультимедійні технології та системи

Біоакустичні системи

Електронні та інформаційні системи і технології

телебачення, кінематографії та звукотехніки
34 172 Телекомунікації та радіотехніка 870 277 343 17 Радіотехнічні інформаційні технології

Радіозв'язок і оброблення сигналів

Радіосистемна інженерія

Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

Інформаційно-комунікаційні технології

Телекомунікаційні системи та мережі

Мобільні телекомунікації

Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій
35 173 Авіоніка 100 21 26 1 Системи керування літальними апаратами та комплексами
36 184 Гірництво 215 12 15 1 Розробка родовищ та видобування корисних копалин Геотехнічне і міське підземне будівництво
37 186 Видавництво та поліграфія 360 46 57 3 Поліграфічні медіатехнології
              Технології електронних мультимедійних видань Цифрові технології репродукування
    Всього: 11300 3118 3863 198  

* Квота для осіб, визначених у пп. 1,2 розділу VIII Умов.

Долучення Розмір
n12987.pdf 258.79 КБ