Додаток до наказу ректора НТУУ “КПІ” №1-177 від 6.12.2007 р.

1. Основним завданням комплексного моніторингу як форми ректорського контролю є системне вивчення природи навчального процесу на факультетах та в інститутах НТУУ «КПІ» з метою виявлення тенденцій та вироблення на цій основі науково-методичних рекомендацій по формуванню комплексу дій з керування якістю навчального процесу в університеті.

2. Розробка науково-методологічних засад та здійснення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців покладається на Інститут моніторингу якості освіти НТУУ «КПІ».

3. Комплексний моніторинг проводиться щосеместрово в групах кожної спеціальності університету таким чином, що за один рік моніторингом охоплюються всі академічні групи даної спеціальності відповідного курсу.

4. За результатами кожного туру комплексного моніторингу по кожній спеціальності університету визначається індекс якості підготовки фахівців, складовими якого є:

  • а) результат ректорського контролю залишкових знань студентів;
  • б) індекс якості дипломних робіт;
  • в) індекс якості підготовки фахівців за результатами соціологічних опитувань ринку праці;
  • г) накопичувальний індекс якості підготовки фахівців за результатами попередніх турів.

5. Ректорський контроль якості залишкових знань студентів НТУУ «КПІ» проводиться згідно з «Положенням про ректорський контроль якості залишкових знань студентів НТУУ «КПІ»»

Ректорським контролем охоплюються наступні блоки дисциплін:

  • а) фундаментальні дисципліни;
  • б) інформатика;
  • в) іноземна мова;
  • г) професійно-орієнтовані дисципліни;
  • д) фахові дисципліни.

6. Після кожного туру комплексного моніторингу загальні результати моніторингу та персоніфіковані результати ректорського контролю по кожному студенту передаються Інститутом моніторингу якості освіти на відповідні кафедри університету для аналізу та здійснення комплексу заходів.

7. За отриманими результатами комплексного моніторингу та ректорського контролю якості залишкових знань кафедра щосеместрово здійснює аналіз та формує комплекс заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.

8. Підсумки комплексного моніторингу та вжитих заходів регулярно обговорюються на Вченій, адміністративній та методичній радах університету, на факультетах, в інститутах та на кафедрах. Підсумкові та аналітичні матеріали комплексного моніторингу публікуються в пресі та у вигляді окремих методичних брошур.

9. Департамент навчальної роботи та департамент економіки та фінансів відповідно до затвердженої методики визначають обсяги матеріального заохочення кафедр, які за результатами комплексного моніторингу посіли місця з 1 по 30, та готують відповідні накази.

10. Департамент навчальної роботи разом з комісіями методичної ради університету проводить комплексну перевірку кафедр, що за результатами комплексного моніторингу зайняли останні місця, і заслуховують їх звіт на засіданнях Вченої і методичної рад університету.