В осінньому семестрі минулого навчального року в нашому університеті вперше було проведено комплексний моніторинг якості підготовки фахівців усіх спеціальностей V курсу, про результати якого наша газета повідомляла 2 березня 2006 р.

Весною 2006 року в НТУУ « КПІ » було проведено другий етап комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у сіх спеціальностей IV курсу .

Складові моніторингу – якість залишкових знань за результатами ректорського контролю та результати поточної сесії та атестації.

Індекс якості підготовки фахівців в НТУУ«КПІ» визначався за формулою, затвердженою Вченою радою університету :

 

індекс якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ»;

індекс якості залишкових знань за результатами ректорського контролю;

підсумковий індекс поточної сесії та атестації (весна–2006 ).

результат ректорського контролю;

індекс відхилення результатів сесій з дисциплін, винесених на ректорський контроль, від стандартних показників, затверджених методичною радою Університету;

індекс відхилення результатів ректорського контролю від прогнозованих (модельних) показників;

індекс відповідності результатів ректорського контролю з фундаментальних дисциплін результатам з професійно - орієнтованих та спеціальних дисциплін.

Оцінку якості залишкових знань здійснював Інститут моніторингу якості освіти ( ІМЯО ) НТУУ « КПІ », шляхом проведення ректорського контролю у формі комплексного тестування з фундаментальних, професійно – орієнтованих та фахових дисциплін . Було суттєво розширено банк тестових завдань, який включає в себе понад 120 тисяч завдань з 1080 дисциплін . Комплексним тестуванням було охоплено близько 2700 студентів четвертого курсу 110 спеціальностей Університету .

Для оцінки якості залишкових знань студентів в ІМЯО НТУУ «КПІ» була розроблена динамічна модель, яка дозволяє, зокрема, враховувати фактор біологічного забування вивченого матеріалу, міру відхилення результатів ректорського контролю від ряду прогнозованих ( модельних ) показників, міру відповідності результатів ректорського контролю з фундаментальних дисциплін результатам з професійно – орієнтованих та спеціальних дисциплін . Це допомагає отримати більш достовірну оцінку як самих залишкових знань так і якість міжпредметних зв ' язків .

Комплексний аналіз складових формули (2) дозволив виявити по ряду спеціальностей розбалансованість навчальних планів з фундаментальних, професійно – орієнтованих та спеціальних дисциплін .

Крім того, в таблиці результатів комплексного моніторингу, доданий ще один стовпчик, в якому поданий показник, що має назву коефіцієнт якості контингенту студентів ( К якс ). Цей коефіцієнт відображає оцінку ефективності управління в напрямі підготовки фахівців вищої кваліфікації на факультетах та в інститутах.

Коефіцієнт якості контингенту студентів визначався за наступною формулою:

де К б, К с, К м, К асп - відсотки контингенту бакалаврів, спеціалістів, магістрів і аспірантів, для спеціальностей випускаючих кафедр, здійснюючих інженерну підготовку, від загальної кількості усього контингенту факультетів та інститутів.

В даному розрахунку контингент студентів денної форми навчання (бюджет та контракт) наданий станом на 01.04.2006 року (з урахуванням спеціалістів та магістрів, які на цей час були випущені з університету) відділом статистики і системного аналізу (сектор статистики) НТУУ „КПІ”; кількість аспірантів, здобувачів та докторантів надана відділом аспірантури і докторантури НТУУ “КПІ” станом на 05.2006 року (кількість аспірантів та докторантів ІПСА надається як сумарна по навчально-науковому комплексу).

Зауважимо, що коефіцієнт якості контингенту, який поданий в таблиці результатів комплексного моніторингу вказаний тільки для тих спеціальностей, за якими здійснюється підготовка за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст, магістр, аспірант).

Підведено також підсумки двох етапів комплексного моніторингу якості підготовки фахівців (V курс, 2005 рік та IV курс, 2006 рік ), як за спеціальностями НТУУ “ КПІ ” так і на факультетах ( в інститутах ) НТУУ " КПІ" в цілому.

20 науково-педагогічних колективів, які забезпечили високу якість підготовки за відповідними спеціальностями, будуть премійовані. Будуть також заохочені співробітники кафедр, які забезпечують викладання фундаментальних дисциплін.

Інститут моніторингу якості освіти планує вдосконалення методики моніторингу на майбутнє, зокрема, шляхом певного коригування вагових коефіцієнтів наведених індексів. Лише напрацювавши статистику впродовж кількох років, можна буде говорити про визначення тенденцій розвитку якості освіти.

Sep 15, 2006 || Автор: Інф. “КП”