Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ІСЗЗІ: вул. Верхньоключова, 4, 27 корпус, 03056, Київ, Україна

Телефон для довiдок: +380 44 204 9151
E-mail: iszzi@iszzi.kpi.ua, info@iszzi.kpi.ua, vstup@iszzi.ua
URL:
Начальник ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського: полковник Пучков Олександр Олександрович
День ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського: 27 грудня
ІСЗЗІ в соціальних мережах:


Начальник ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського: полковник Пучков Олександр ОлександровичІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського створено на підставі Закону України “Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України” за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 658-р “Про утворення Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”, спільним наказом Держспецзв’язку та Міністерства освіти і науки України від 20.03.2007 № 31/217, наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 05.04.2007 № 57 та наказом НТУУ “КПІ” від 24.04.2007 № 1-70 на базі Спеціального факультету Служби безпеки України у складі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського є структурним підрозділом університету та входить до системи професійної підготовки кадрів Держспецзв’язку.

Основні навчально-наукові підрозділи Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації

  • Спеціальна кафедра № 1 здійснює підготовку фахівців у сфері спеціального зв‘язку, криптографічного та технічного захисту інформації, захисту інформації в комп‘ютерних системах та мережах і є випусковою.
  • Спеціальна кафедра № 2 здійснює підготовку фахівців у сфері управління інформаційною безпекою і є випусковою.
  • Спеціальна кафедра № 3 здійснює підготовку фахівців у сфері телекомунікацій і є випусковою.
  • Спеціальна кафедра № 4 забезпечує вивчення навчальних дисциплін з гуманітарного та соціально-економічного циклу, а також природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін.
  • Спеціальна кафедра № 5 здійснює підготовку фахівців у сфері інформаційних систем та технологій і є випусковою.
  • Науково-дослідний центр організовує та здійснює контроль наукової та науково-технічної діяльності; організовує підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру; організовує переатестацію вчених; здійснює в установленому порядку господарську діяльність, пов’язану з наданням послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації.

Науковий потенціал

Логотип ІСЗЗІНа цей час в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського працює 15 докторів наук та 40 кандидатів наук. Один співробітник має почесне звання “Заслужений діяч науки та техніки України”, двоє - мають почесне звання “Заслужений працівник освіти України”, вісім - мають почесну відзнаку МОНмолодьспорту України “Відмінник освіти України”.

З 2012 року інститут видає друкований фаховий науковий журнал “Information Technology and Security” (з англ. “Інформаційні технології та безпека”), призначений для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань, а також вищої освіти за ступенем магістр (P-ISSN: 2411-1031, E-ISSN: 2518-1033). Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 18225-7025P від 30.08.2011.

Матеріально-технічне забезпечення

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського має сучасну навчально-матеріальну базу для організації якісного навчально-виховного процесу і науково-технічної діяльності.

На спеціальних кафедрах створені спеціалізовані навчальні аудиторії, які обладнані сучасними засобами спеціального зв’язку, криптографічного та технічного захисту інформації, комп’ютерні класи, які обладнані сучасними ПЕОМ та мережевим обладнанням.

Особливості навчання та проходження служби

Прийом на навчання до ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється на підставі Додатку до правил прийому до університету для вступників в ІСЗЗІ, який щорічно розробляється Приймальною комісією за участю Адміністрації Держспецзв’язку відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, які затверджуються відповідним щорічним наказом МОНмолодьспорту України.

Навчальний процес в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського інтегровано в навчальний процес університету, при якому викладання частини навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-наукової, професійної підготовки здійснюється науково-педагогічними працівниками університету.

Після закінчення першого курсу навчання студенти приймаються на службу до Держспецзв’язку і продовжують навчання у статусі курсанта. Проходження служби регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1828 (із змінами) “Питання проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу”.

Після завершення навчання випускникам ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського видається диплом про закінчення університету, присвоюється спеціальне звання “молодший лейтенант Держспецзв’язку” (у разі закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавра”), “лейтенант Держспецзв’язку” (після отримання диплома спеціаліста) та вони направляються для проходження служби до підрозділів Держспецзв’язку, Державної фельд’єгерської служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України.

Підвищення кваліфікації

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до ліцензії МОНмолодьспорту України серії АД № 073168 від 08.01.2013 з терміном дії до 01.07.2017 проводить підвищення кваліфікації у наступних галузях знань за відповідними напрямами підготовки:

Галузь знань Напрям підготовки Ліцензований обсяг на рік, осіб
0501 Інформатика та обчислювальна техніка Комп'ютерні науки 125
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок Телекомунікації 125
1701 Інформаційна безпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 250
ІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCISІСЗЗІ / ИССЗИ / ISCIS