Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”День ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського: 27 грудня

Начальник ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського: полковник Пучков Олександр Олександрович
Начальник ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського: к. філос. наук, професор, полковник Пучков Олександр Олександрович

Контактна інформація
Адреса ІСЗЗІ: вул. Верхньоключова, 4, 27 корпус, Київ, Україна, 03056

Телефон для довiдок: +380 44 204 91 51
E-mail: iszzi[at]iszzi.kpi.ua
URL:
ІСЗЗІ в соціальних мережах:

Підготовче відділення, приймальна комісія ІСЗЗІ: (063) 937-27-00


ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського функціонує як військовий навчальний підрозділ (військовий інститут) Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” зі статусом закладу освіти Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі –Держспецзв’язку).

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського створено на підставі Закону України “Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України” за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 658-р “Про утворення Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”, спільним наказом Держспецзв’язку та Міністерства освіти і науки України від 20.03.2007 № 31/217, на базі Спеціального факультету Служби безпеки України у складі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється за спеціальностями:

122  Комп’ютерні науки,
125  Кібербезпека,
172  Телекомунікації та радіотехніка

за відповідними освітньо-професійними програмами на першому (бакалаврському) рівні, на другому (магістерському) рівні та за відповідними освітньо-науковими програмами на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Для забезпечення освітнього процесу в Інституті функціонують п’ять спеціальних кафедр (три з яких випускові).

Спеціальна кафедра № 1 є випусковою кафедрою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека.

Спеціальна кафедра № 2 здійснює підготовку фахівців із загальновійськових та тактико-спеціальних дисциплін.

Спеціальна кафедра № 3 є випусковою кафедрою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Спеціальна кафедра № 4 здійснює підготовку фахівців із дисциплін природничо-наукової, базової, соціально-гуманітарної, професійної та практичної підготовки.

Спеціальна кафедра № 5 є випусковою кафедрою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського має сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного освітнього процесу і науково-технічної діяльності, до складу якої входить навчальний комплекс із сучасними спеціалізованими лабораторіями і комп’ютерними класами, на базі яких курсанти отримують ґрунтовні знання з фахових та спеціальних дисциплін. Зокрема, створено навчальний ситуаційний центр з кібербезпеки, навчальні лабораторії з технічного захисту інформації та навчальний вузол зв'язку. Крім того, функціонує академія CISCO, в рамках якої курсантам надаються додаткові можливості набуття практичного досвіду з конфігурування та адміністрування мережевого обладнання з одержанням відповідних атестатів міжнародного зразка.

На цей час в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського працює 15 докторів наук та 51 кандидатів наук. Один співробітник має почесне звання “Заслужений працівник освіти України”, двоє – лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 10 – мають почесну відзнаку “Відмінник освіти України”.

Підготовка здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти здійснюється у статусі студента – 1 рік, у статусі курсанта – 3 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти здійснюється у статусі курсанта 1 рік 4 місяці.

Курсанти на всіх курсах навчання перебувають на повному держаному забезпеченні.

Крім того підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) та очною (вечірньою) формами навчання – особами офіцерського складу Держспецзв’язку. Строк підготовки – 4 роки.

З метою інтеграції освітнього процесу Інституту з Університетом дисципліни природничо-наукової, базової та соціально-гуманітарної підготовки викладаються науково-педагогічними працівниками Університету.

Прийом на навчання до ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється відповідно до Додатку до правил прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” для вступників до Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Після завершення навчання випускникам ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського видається диплом про закінчення Університету, присвоюється військове звання молодшого лейтенанта (у разі закінчення навчання за освітнім рівнем бакалавра) або лейтенанта (після отримання диплома магістра) та вони направляються для проходження подальшої військової служби до підрозділів Держспецзв’язку.

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить підвищення кваліфікації на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.04.2012 року №1485-л (Додаток 1), Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, на підставі укладених договорів за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

В Інституті діє спеціалізована вчена рада СРК 26.002.30, із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій із грифом “таємно” та “цілком таємно” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи і 21.05.01 Інформаційна безпека держави.

У 2018 році, рішенням МОН України, СРК 26.002.30 надано ексклюзивне право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій із грифом “для службового користування” за вказаними спеціальностями.

Інститут видає 2 друкованих фахових видання, що включені до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) наказом МОН України від 02.07.2020 № 886:

Диплом КПІ ім. Ігоря Сікорського!

Тільки державне замовлення!

Повне державне забезпечення!

Гарантоване працевлаштування!