Індивідуальний навчальний план (далі-ІНП) здобувача вищої освіти - документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії.

ІНП здобувача формує випускова кафедра у взаємодії із здобувачем, як правило, на кожен рік навчання. ІНП підписує здобувач і затверджує завідувач кафедри (для ІНП здобувачів ступеня бакалавр/магістр), або узгоджує науковий керівник (для ІНП здобувачів ступеня доктора філософії).

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти
в КПІ ім. Ігоря Сікорського