Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 13 вересня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. На початку засідання він зауважив, що в навчальних корпусах, гуртожитках і на території кампусу почалося повноцінне життя і наголосив, що колектив університету має зробити все від нього залежне, щоб такий режим роботи не змінився, а епідемічна ситуація в КПІ не погіршувалася.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація загалом є напруженою. В цих умовах особливе значення має неухильне дотримання всіх протиепідемічних норм і заходів, визначених Постановою головного санітарного лікаря і відповідним наказом по університету. Минулого тижня  захворіло ще 2 студентів (загалом ізольовано 6 захворілих) і 2 працівниці бібліотеки. Серед студентів ізольовано ще 14 осіб, серед працівників бібліотеки – 3 особи. 

Протягом трьох тижнів вакциновано 300 студентів і 45 працівників університету. Загальна кількість вакцинованих НПП наближається до 80%.

Важливим результатом минулого тижня стало завершення поселення студентів у гуртожитки, що відбувалося протягом місяця починаючи з 9 серпня. Було виконано велику, складну і багатопланову роботу спільними зусиллями комісії з поселення, ДНВР, працівників студмістечка і відповідальних осіб від підрозділів. Якщо торік було поселено 2500 студентів першого курсу, то цього року вже поселено 3026 першокурсників. Поселення відбувалося зі збереженням ізоляторів для захворілих студентів і виконанням  всіх протиепідемічних правил. Роботу успішно завершено. Після річної перерви  5472 студенти першого та другого курсів поселено вперше.

Розпочалося заселення нового гуртожитку №5. Воно проходить поповерхово, одразу після меблювання кімнат. Формуються списки аспірантів і наукових магістрів для поселення у цьому гуртожитку.

Наказ МОН №908 від 13 серпня 2021 щодо коригування кошторисів ЗВО на 2021 рік суттєво ускладнив ситуацію з фінансовим забезпеченням кадрового складу НПП. Робота, що її провів ректорат, дозволила мінімізувати втрати для КПІ і вчасно здійснити формування штатних розписів і зарахування НПП. Бюджетною комісією прийнято рішення виплатити зарплату за першу половину вересня всім працівникам університету в межах скоригованих лімітів без урахування стимулюючих надбавок. Встановлення і виплату надбавок буде проведено після отримання додаткового фінансування від МОН. Відповідну інформацію доведено до всіх підрозділів.

Наказом по університету затверджено проведення індексації зарплати і стипендії, які  підвищуються на 3,4%.

Триває робота з удосконалення нормативної бази університету. Вченою радою затверджено зміни до положень «Про конкурсне обрання НПП», «Про Вчену раду факультету/інституту», «Про наукових керівників підрозділів», а також «Примірне Положення про факультет/інститут».

Система електронного документообігу. Завершено тендерні процедури і процедуру закупівлі програмного забезпечення для системи обліку кадрів. 9 вересня підписано угоду з компанією «Браво», а вже 10 вересня розпочато завантаження програмного забезпечення до сервера відділу кадрів.

Освітній процес

З 1 вересня заняття всіх студентів, за винятком 1-го курсу, розпочалися і проводяться в змішаному режимі згідно із затвердженим розкладом занять. Розклад було доведено до студентів 20 серпня. 10 вересня  розклад  оновлено  в інформаційних джерелах в новій формі - інформативнішій і деталізованій з використанням кольорів щодо кожної форми занять. Першокурсники приєдналися до змішаного режиму з 1 по 10 вересня (ФІОТ з 13 вересня) пофакультетно після поселення в гуртожитки, проведення днів першокурсників і отримання студентських квитків та заліковок. Попередньо запланована робота виконана вчасно.

Завершується комплекс заходів із завантаження та програмного забезпечення «Електронного кампусу». Через нього здійснюється організаційно-методичне забезпечення навчального процесу в змішаному режимі, зокрема його дистанційної складової.  

Сформовано тренерський кадровий склад секцій спорткомплексу для позааудиторних  занять студентів. Проводиться їхня реєстрація в секціях за вибором.

Вчена рада університету затвердила графік проведення самоаналізу та внутрішньої  акредитації освітніх програм і підрозділів.

Затверджено наказом і розпочато проведення соціологічних опитувань роботодавців, яке завершиться 10 жовтня. Його результати становитимуть важливу складову оцінки ОП і рівня підготовки випускників.

Приймальна комісія

Підбито підсумки та обговорено на Вченій раді результати прийому на рівнях бакалавра та магістра.

Завершено вступні випробування до аспірантури. За їхніми результатами зараховано 221 особу на денну і 15 на вечірню форми навчання. Триває прийом іноземних громадян. Видано 238 запрошень, зараховано 184 особи.

Акредитація

Галузевими експертними радами НАЗЯВО прийнято позитивні рішення щодо акредитації наших ОНП за спеціальностями: 051 «Економіка», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 163 «Біомедична інженерія», 132 «Матеріалознавство», 153 «Мікро- і наносистемна техніка». Дві останні рекомендовано як зразкові. Очікуємо на остаточне затвердження рішень колегією НАЗЯВО.

На минулому тижні в КПІ працювали 4 експертні групи з акредитації ОНП за спеціальностями: 125, 172 – ІСЗЗІ (очно), 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика». На завершальних зустрічах з експертами відбулося всебічне обговорення попередніх результатів експертизи. Подано документи на чергову акредитацію ОНП за спеціальністю 104 «Фізика і астрономія». Відбулася зустріч з експертною групою, яка розпочала акредитацію за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки».

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Протягом минулого тижня здійснювався моніторинг проведення освітнього процесу у змішаному режимі. Здійснювалося уточнення та коригування розкладів. Проводився аналіз завантаження аудиторного фонду в корпусах університету. Відхилення від запланованої роботи коригувалися в оперативному порядку. Спостерігалося порушення режиму використання захисних масок серед студентів під час їх переміщення між аудиторіями. Постійно проводиться нагадування викладачам і студентам про необхідність дотримання протиепідемічних заходів під час освітнього процесу в умовах карантинних обмежень.

Проводилась перевірка завантаження аудиторного фонду та вносились корективи щодо його використання.

Здійснювалася підготовка нової редакції Положення про Методичну раду КПІ ім. Ігоря Сікорського. У зв'язку з оновленням керівного складу факультетів/інститутів затверджено склад Методичної ради університету.

Видано розпорядження про організацію вибору дисциплін студентами-магістрантами з використанням «Електронного кампусу». У весняному семестрі магістри вивчають здебільшого  вибіркові дисципліни.

Підготовлено новий сервіс my.kpi.ua, в якому запропоновано зручні сервіси для обрання вибіркових дисциплін та перегляду розкладу занять.

Проводилася перевірка кафедр ФБТ щодо готовності методичного забезпечення ОП, які  викладаються англійською мовою.

Проведено повторну перевірку 38 сайтів кафедр (15 факультетів/інститутів) щодо розміщення силабусів.

З 1 вересня студенти-магістри проходять практику переважно на підприємствах і, як виняток, у спільних університетських центрах, лабораторіях. Проходження практики на кафедрах не рекомендується, окрім випадків, коли студенти беруть участь в освітньому процесі.

Здійснювалася підготовка методичних рекомендацій щодо педагогічної практики аспірантів.

У зв'язку з майбутньою акредитацією здійснюємо повторні перевірки освітніх програм для виправлення технічних помилок.

Здійснюємо консультування розробників ОП щодо особливостей запровадження сертифікатних програм.

Продовжується робота над програмою «Оновлення навчально-лабораторної бази» для розгляду на засіданні Ради зі стратегічного розвитку.

Упорядковувалися питання вивчення вибіркових дисциплін.

Завершився прийом вступних іспитів до аспірантури. За результатами вступних іспитів відповідно до конкурсного балу оприлюднено списки осіб, рекомендованих до зарахування за державним замовленням. Всього рекомендовано 221 особу, 15 – на заочну форму за кошти юридичних та фізичних осіб.

Підготовлено лист до МОН України про надання додаткових місць для вступників до аспірантури, які не пройшли за конкурсом.

Протягом вересня планується звітування аспірантів на засіданнях кафедр про виконання індивідуального плану підготовки аспіранта (освітньої та наукової складових) за 2020/2021 навчальний рік. З метою уникнення формального звітування підвищено вимоги до звітування аспірантів. За невиконання аспірантами індивідуальних планів, навчальної і наукової роботи університет рекомендує їх відраховувати або ж, принаймні, переривати навчання.

Здійснюється перевірка порядку зберігання дипломних та курсових робіт на відповідність розпорядженню першого проректора.

Забезпечується сприяння проведенню практики студентів, які навчаються за освітнім рівнем «магістр».

Здійснено аналіз виконання навчального навантаження НПП кафедр (форма К5) у 2020/2021 навчальному році.

Вченою радою університету розглянуто зміни в структурі КБ ІС.

Проводяться роботи з адміністрування та реєстрації користувачів у програмах університету.

Надаються інструкції із завантаження і встановлення ліцензійного ПЗ та ключі для активації.

У 12 навчальних класах КБ ІС забезпечується проведення освітнього процесу з дисциплін інформатики, програмування, обчислювальної техніки та інших дисциплін, що викладаються на кафедрах 5 інститутів та 9 факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Здійснюється верифікація профілів науковців за даними Google Scholar (відібраними за результатами парсінгу).

Триває робота з удосконалення «Електронного кампусу»: проводиться аналіз та коригування довідників та РНП на 2021/2022 навчальний рік, модифіковано кабінети для НТБ для виправлення помилок при встановленні додаткових балів, внесено дані до рейтингів.

Кафедра військової підготовки проводить додатковий конкурсний відбір громадян України, які виявили бажання навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу.

Розпочинається черговий етап опитування роботодавців ННЦ «Соціоплюс». Усі акредитаційні експертні комісії наявність такої системи опитування зазначають як позитив для університету. Разом з О.М. Бруй «Соціоплюс» розпочинає щорічне опитування стосовно дотримання правил академічної доброчесності.

Проведено зустріч керівників енергетичних факультетів КПІ з керівництвом «ДТЕК регіональні електромережі» щодо організації дуальної підготовки. В КПІ студенти вже навчаються за системою дуальної підготовки і «ДТЕК регіональні електромережі» готова збільшувати обсяги їх підготовки. У нас в університеті спостерігається позитивна динаміка розвитку дуальної освіти. Сподіваємося, що показники, які закладались до 2025 року, будуть виконані й не менше 25% освітніх програм матимуть форму дуальної освіти. Майже щотижня в університеті укладаються нові угоди щодо дуальної підготовки.

Проректорка з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Протягом тижня завершено поселення 1-го курсу бакалаврату (11 факультетів/інститутів). Всього поселено  2579 студентів, які навчаються коштом  держбюджету, і 747 – за контрактом. Місцями в гуртожитках забезпечено всіх охочих.

З 13 вересня розпочинається поселення поновлених на навчання студентів першого курсу за  наявності вільних місць у гуртожитках, закріплених за факультетами/інститутами.

Триває реєстрація на поселення в гуртожиток №5 охочих із числа аспірантів і магістрів-науковців.

Дні першокурсників проведено майже на всіх факультетах/інститутах (13 вересня проводить  ФІОТ). Проведено вручення студентських квитків, заліковок. Проведено ознайомлення з нормативною базою освітнього процесу.

Проведено зустрічі з поліцією та окремі зустрічі для мешканців гуртожитків з адміністрацією студмістечка.

Військово-мобілізаційний відділ розіслав до РВК листи щодо навчання для студентів старших курсів. Оперативно реагуємо на недоліки в роботі. Продовжується видача довідки Ф-20 студентам 1-го курсу бакалаврату (у позанавчальний час, особисто).

На військовий облік стали 23 студенти другого курсу і 52 студенти першого курсу, що говорить про не дуже велике бажання отримати київську прописку.

Завершено поновлення студентів. Усього поновлено 405 студентів.

Триває робота з факультетами/інститутами щодо відшкодування коштів за пільгове кредитування.

Підготовлено розпорядження про порядок дій кураторів груп і заступників деканів/директорів у випадку виявлення студентів з ознаками гострого респіраторного захворювання  або у випадку підтвердження коронавірусної хвороби.

Підготовлено та розіслано пам'ятку кураторам груп щодо основних заходів зі студентами на початку навчального року для координації дій з організації освітнього процесу, ознайомлення з нормативною базою тощо.

Студентські  квитки

Проводилось дозамовлення студентських квитків здобувачам вищої освіти, бакалаврам та магістрам: ФЕЛ, РТФ, ІХФ, ФІОТ, ФПМ, ФЕА, ІАТ.

Спільно з КБ ІС забезпечено передачу номерів чіпів студентських квитків до відділу контролю та управління доступом і безпеки інформації департаменту безпеки, який оперативно здійснив завантаження в систему для отримання студентами допусків до корпусів. Зафіксовано поодинокі випадки, коли система не спрацьовує. Проводиться оперативне реагування і усунення недоліків.

Стипендія

Узяли участь у нараді робочої групи Мінсоцполітики, присвяченій питанням способів удосконалення бюджетної програми з виплати соціальних стипендій студентам.

Відбулося засідання стипендіальної комісії університету, на якому розглянуто подання факультетів/інститутів і відділу аспірантури та докторантури, а також розглянуто  кандидатури студентів на отримання іменних (Мєлексіс та Енергоатом) і комерційних (за проєктом СЕО на один день) стипендій.

Здійснюється координація роботи з факультетами/інститутами з оформлення банківських карток для студентів першого року навчання. Графіки погоджено з урахуванням термінів отримання стипендії. Видача карток відбувається в аудиторіях університету.

Мобільність

Проведено конкурсний відбір за програмою Еrasmus+ до Університету Думлупінар (Туреччина).

Проведено перемовини з представниками Університету Валенсії (Іспанія).

Узяли участь в акредитаційних експертизах спеціальностей 133 та 144 (підготовка даних з цих спеціальностей за 5 років).

Деканам факультетів/директорам інститутів надіслано лист-звернення щодо призначення координаторів академічної мобільності та збору інформації щодо потенційних партнерів для підготовки нових заявок за новою програмою Еrasmus.

Профорієнтація

5-10 вересня у м. Ліон, Франція відбувся Міжнародний конкурс інновацій в рамках Міжнародної виставки «Глобальні індустрії». Делегація НЦ «МАНУ», до складу якої увійшли студенти КПІ, гідно представила Україну. Всі п'ятеро студентів КПІ здобули призові місця:

 • Іван Загорулько, РТФ – бронза,
 • Анастасія Венчковська, ПБФ – платина,
 • Володимир Каран, ІПСА – срібло,
 • Андрій Семененко, ФІОТ – срібло,
 • Єлизавета Столярчук, ІПСА – золото.

Здійснюється підготовка до проведення в жовтні першого ДВД.

Сформовано базу шкіл, випускники яких вступили до КПІ з конкурсним балом вище 190. Підготовлено листи-вітання до шкіл, у яких навчались теперішні студенти, та запрошення до співпраці. Всього таких студентів – 803 особи з 700 шкіл України (з м. Київ 237 студентів, Київської області – 60, Дніпропетровської області – 50).

Працевлаштування

Реалізація спільного проєкту Центру розвитку кар'єри та Медіалабораторії «Історії успіху». 6 вересня презентовано відеоісторію випускника КПІ – співробітника компанії Vodafone. На 13 вересня заплановано відеоролик від компанії Procter&Gamble.

Організаційна робота

Протягом тижня спільно з Медіалабораторією здійснювали підготовку до презентації нового проєкту для студентів – «КПІtalks. Поговоримо про важливе». Перший захід – «Твій перший рік у КПІ» – відбудеться 16 вересня для студентів 1-го курсу в музеї КПІ. Заплановано обговорити теми, які турбують студентів: корисні поради для тих, хто хоче ефективно провести перший рік навчання; подарунки від КПІ та партнерів; каву-брейк та інше. Зроблено анонс, триває реєстрація. Кількість місць обмежена. Узгоджено з усіма структурними підрозділами.

Розпочато роботу секцій з фізвиховання. Надано допомогу тренерам з комунікацій зі студентами. Найбільш популярними видами спорту стали волейбол, бокс, футбол.

Спільно з клубами проводимо рекламну кампанію із залучення студентів до занять спортом. Надаємо також допомогу ЦКМ з набору у творчі колективи.

Протягом тижня проведено зустрічі з оновленим складом студентських організацій Best, Esteam, Вежа, Радіо КПІ. Обговорено питання взаємодії та плани заходів на новий навчальний рік. Погоджено питання з департаментом безпеки щодо пропуску до приміщень Вежа та Радіо КПІ. Оформлено документи для проведення днів відкритих дверей Best та  Esteam.

Вакцинація

Минулого тижня проведено вакцинацію 117 особам. Серед них 93 студенти, 24 співробітники і лише 11 НПП. Вважаю за потрібне провести широку інформаційну роботу щодо залучення НПП до вакцинації. Ми не можемо вимагати, але рекомендувати зобов'язані. Станом на тепер вакциновано 300 студентів та 65 викладачів. Наступної п'ятниці розпочинаємо ревакцинацію та продовжуємо вакцинацію, під час якої до вакцинації залучимо студентів віком 17 років (за умови згоди батьків). В ІСЗЗІ це вже робиться.

В ІСЗЗІ вакциновано майже 80% як студентів, так і персоналу.

Здійснюємо інформування щодо стану захворюваності студентів та викладачів.

М.З. Згуровський

Ми мали розмову про академічну мобільність. Нині ви зосереджені в основному на зовнішній мобільності за програмою Erasmus. Це добре. Там є свої правила, стандарти. Але нам важлива і внутрішня мобільність між університетами України. Тут дещо інші правила і має бути розроблений регламент. Як ви працюєте за цим напрямом?

Н.В. Семінська

Робота над цим триває. За місяць усі вимоги і регламент будуть напрацьовані.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Зміни у законодавстві у сфері освіти та науки

7 вересня Верховна рада України ухвалила у 2-му читанні 6 законопроєктів, які стосуються системи освіти і науки. Серед них акцент слід зробити на №5498 та №5499 (це проєкти законів про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності)  та №4236. Ці закони дозволять нам при закупівлях наукового обладнання за кордоном не сплачувати ПДВ і митні збори. Але при цьому незрозумілим є механізм закупівлі обладнання за кордоном.

Ухвалений ВРУ проєкт Закону «Про активізацію наукових парків» дещо розширює їхні можливості.

На виконання доручень ректора

6 вересня взяли участь у нараді за участю віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України М.А. Федорова та генерального директора ДК «Укроборонпром»  Ю.В. Гусєва стосовно розвитку інноватики у сфері оборони і безпеки, зокрема в частині інтеграції з Всеукраїнською інноваційною екосистемою «Sikorsky Challenge Ukraine». Розглядалося питання пошуку нових механізмів активізації інноваційної діяльності у сфері оборони і безпеки. ДК «Укроборонпром» бачить партнерами Міністерство цифрової трансформації України, яке вже має досвід і довіру суспільства в реалізації певних механізмів, а також Всеукраїнську інноваційну екосистему «Sikorsky Challenge» як складову цієї діяльності. Передусім передбачається створення Фонду, через який може здійснюватись підтримка проривних стартапів у сфері безпеки і оборони.

Триває робота із забезпечення Конкурсу держбюджетних НДР, що фінансуються МОН України. На засіданні президії Ради проректорів з наукової роботи за участю заступника міністра освіти і науки України О.І. Шкуратова досягнуто домовленостей щодо термінової підготовки наказу про конкурс. У наказі буде враховано форми запитів і науково-експертних висновків, напрацьованих робочою групою. Також буде враховано і реалізовано запропонований робочою групою Кодекс експерта. 

Для забезпечення актуальності проєктів від КПІ за тематикою «Обороноздатність та безпека» до наукових підрозділів і груп надіслано виконаний СЦД КПІ Форсайт досліджень з означеної тематики.

Космічна програма КПІ

Проведено планове тижневе засідання Ради комплексної космічної програми університету. Заслухано звіти керівників груп про стан закупівель за напрямами (М.В. Карпець, В.І. Хомініч, Р.В. Антипенко). Окремо обговорено питання щомісячної звітності виконавців та завершення етапу робіт за договором з підприємством «Адаптація».

Продовжуємо надавати консультації науковим групам щодо закупівель матеріалів за договором базового фінансування. Разом з відділом закупівель виконано вибір кодів класифікатора. Триває підготовка комерційних пропозицій.

На виконання рішень Координаційної ради

Підготовлено матеріали до засідання комісії Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності, де розглянуто питання існування в статусі окремих структурних підрозділів НДІ АЕД та НДІ «Енергія». Ухвалено рішення рекомендувати змінити статус цих структурних підрозділів на науково-навчальні лабораторії при кафедрах з 01 січня 2022. При збільшенні обсягів фінансування можливо повернення до попереднього статусу підрозділу.

Налагоджуємо систему моніторингу і взаємодії з редакціями журналів, що видаються КПІ ім. Ігоря Сікорського, з метою досягнення їхньої відповідності світовим видавничим практикам та критеріям, без дотримання яких видання не може претендувати на включення до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Зокрема, редакціям скеровуються аналітичні матеріали щодо поточної ситуації і пропонується спільно з НДЧ розробити план конкретних заходів, розподілених у часі і спрямованих на входження видань до Scopus та Web of Science.

Здійснюємо адміністративний супровід проєктів для подання на конкурс спільних українсько-турецьких проєктів. Ведеться робота з підготовки заявок від ІМЗ (2), ІЕЕ (2), ХТФ. Також оголошено конкурс спільних українсько-польських проєктів. Відповідну інформацію розіслано підрозділам.  

Продовжуємо моніторинг тендерних пропозицій на ProZorro. Передача переліку тендерів, що можуть зацікавити підрозділи, – 25 шт. (1 – ІЕЕ; 1 – ІХФ, ХТФ; 1 – ФІОТ, ІПСА, АПЕПС (ТЕФ), ФТІ, ФПМ; 1 – ФЕЛ, ФЕА; 2 – РТФ; 5 – ТЕФ; 5 – НДЦ «ТЕЗІС»; 9 – ФММ). Висловили  зацікавленість: 1 – кафедра геоінженерії ІЕЕ та 1 – ТЕФ.

До робочої групи президії Ради проректорів з наукової роботи з удосконалення методики атестації закладів вищої освіти в частині провадження наукової та науково-технічної діяльності надіслано зауваження та пропозиції від КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Співробітники НДЧ взяли участь у роботі експертної групи НАЗЯВО з акредитації ОНП третього рівня (PhD) «Галузеве машинобудування». Рада молодих вчених узяла учаcть в акредитації ОНП третього рівня (PhD) «Галузеве машинобудування», «Безпека державних інформаційних ресурсів», «Теплоенергетика» та «Спеціальні телекомунікаційні системи».

Подано дві заявки про реєстрацію авторського права на твір (ІМЗ).

На розгляд Вченої ради винесено питання зміни наукового керівника д/б теми 2307п «Новітні нанодисперсні оксидні та композитні адсорбенти і каталізатори екологічного призначення». Новим керівником затверджено Вікторію Юріївну Тобілко – кандидатку технічних наук, доцентку кафедри хімічної технології кераміки та скла.

Робота із зовнішніми партнерами

О.Я. Юрчишин узяла участь у засіданні робочої групи Національної ради «Інфраструктура» щодо змін до ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність».

А.В. Хмарський взяв участь у вебінарі, організованому МОН України, інкубатором стартапів Sigma Software Labs та ІТ-консалтинговою компанією Sigma Software. Зустріч пройшла у форматі мініінтерв'ю з 5 командами успішних українських стартапів.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Спільно з Ю.І.Якименком підготовлено та на засіданні Вченої ради ухвалено зміни до проєкту Положення про Вчену раду підрозділу та до Положення про наукового керівника підрозділу (факультету, інституту, кафедри).

Комісія з атестації наукових кадрів (В.Б. Струтинський):

 • підготувала до засідання Вченої ради питання про створення спеціалізованих вчених рад для захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії та питання про надання права наукового керівництва аспірантами та здобувачами вищої освіти;
 • розглядає ситуацію у зв'язку з апеляцією С.М.Стовпника щодо негативного голосування при захисті його дисертації, не підкріпленого адекватними негативними виступами в процесі обговорення на засіданні спеціалізованої ради ІЕЕ.

Комісія з освітньої діяльності (В.І. Тимофєєв) у порядку громадського обговорення розглядає проєкт Положення про атестацію педагогічних працівників.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

Працювали над виконанням доручення ректора М.З. Згуровського щодо переходу до цілеспрямованого управлінського впливу на факультети, інститути, кафедри з метою досягнення синергії в роботі з посилення позицій КПІ в міжнародних рейтингах. Опис організації такого управлінського впливу завершено і скеровано для ознайомлення першому проректору Ю.І. Якименку та проректорам за напрямами і членам ректорату Л.Г. Субботіній, О.А. Жученку, О.М. Бруй.

З нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності Узбекистану  проведено зустріч з послом Узбекистану в Україні Алішером Анваровичем Курмановим. Відбулося обговорення реалізації положень Протоколу про співробітництво, підписаного КПІ та Міністерством інноваційного розвитку Узбекистану, зокрема можливості участі Узбекистану в Космічній програмі КПІ та можливості направлення на стажування до КПІ талановитої молоді Узбекистану.

З ініціативи Посольства України в Королівстві Іспанія 6 вересня в КПІ відбулася зустріч з відомим міжнародним експертом у галузі побудови глобальних інноваційних екосистем, іспанським бізнесменом, інвестором стартапів, президентом Департаменту науки, технологій та інновацій UNITED NATIONS SDGs Міґелем Мартіном. Мета його приїзду до України – побудова містку взаємодії між інноваційними екосистемами Іспанії і України через співпрацю з Інноваційною екосистемою «Sikorsky Challenge Ukraine». За результатами зустрічі ДМС та керівники Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine» готують для укладання із Мігелем Мартіном проєкт Протоколу про наміри.

Робота з посольствами зарубіжних країн в Україні та з посольствами України за кордоном

До ДМС передано рекомендації Посольства Німеччини в Україні щодо сценарію відкриття «каменю спотикання» (іменного меморіального знака) Георгію Карловичу Бріфу, який був співробітником КПІ та загинув у Бабиному Яру; працюємо над його уточненням.

Готується участь представників КПІ в онлайн-конференції «Українсько-італійське співробітництво в аерокосмічній галузі», що має відбутися  23 вересня 2021 року. Доповідь про розробки, інновації та стартапи університету у аерокосмічній галузі готує Ю.М. Сидоренко.

Робота координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання

Характеристики перебігу вступної кампанії.

Зараховано 184 студенти-іноземці. Підписано і видано 238 запрошень на навчання в КПІ (у 2020 році – 130, у 2019 році – 294). Всього надійшло 724 звернення щодо вступу до КПІ.

Перші 11 випускників Центру довузівської підготовки КПІ у м. Ханчжоу (КНР) прибули до України і вже почали в нас навчання.

Розвиток нормативної бази університету в міжнародній сфері

Працювали над міжнародними документами, важливими для підрозділів, у тому числі спільно з ФТІ та ІМЗ – над грантовими угодами із CRDF Global:

 •  “Розподілена система раннього виявлення вторгнень та оцінки кібербезпеки” (72 985 USD);
 •  "High Efficiency Multi-Layered Thin-Film Metal Contacts for New Generation Solar Cells" (49 000 USD).

У зв'язку з останніми змінами законодавства України готується інструктивний лист до підрозділів з уточненням інформації про нові процедури реєстрації проєктів міжнародної технічної допомоги в органах влади та подальшого моніторингу їхнього виконання.

Спільно з першим проректором Ю.І. Якименком та проректором Н.В. Семінською ведеться робота над оновленням нормативної бази з мобільності. Аналізуємо,  якими угодами нормативна база КПІ гарантує і визначає високий рівень підготовки в тих університетах, до яких ми направляємо наших студентів, а також механізми визнання рівня підготовки в цих університетах.

Міжнародна проєктно-грантова діяльність

На виконання рішення проректорів В.А.Пасічника, А.А.Мельниченка, Н.В.Семінської, С.І.Сидоренка та за координації першого проректора Ю.І. Якименка про створення міждепартаментської групи англомовних консультантів у кількості 5-7 осіб, які мають досвід підготовки і реалізації успішних міжнародних проєктів, проведено міждепартаментську нараду керівного складу з питань організації допомоги кафедрам, 272 діючим науковим групам у написанні англомовних проєктних пропозицій для подання на конкурси міжнародних проєктно-грантових програм. На нараді обговорено організаційні і методичні питання запуску діяльності ефективнішого «розподіленого консультаційного середовища» та взаємодії «глибинних» наукових осередків з цим середовищем для збільшення кількості проєктних пропозицій, що в ближчому майбутньому будуть подавати кафедри.

Наступний крок в реалізації прийнятих рішень – семінар-практикум для заступників деканів з міжнародної діяльності та заступників деканів з науки з метою роз'яснення нової системи роботи і навчання організаційно-методичних прийомів, механізмів, які вводяться рішеннями міждепартаментської наради керівного складу від 10 вересня. Такий семінар-тренінг заплановано на 23 вересня.

Інші заходи

Спільно з О.М.Новіковим, Б.В.Андрєйцевим у контакті з Посольством Держави Ізраїль в Україні готуємо протокольне забезпечення зустрічі з директором The Institute for Cyber Police Studies (CYBUREAU) Талом Павелом для обговорення умов читання курсу з кібербезпеки.

Спільно з ФТІ готуємо протокольне забезпечення церемонії підписання договору з компанією «Самсунг Електронікс Україна» щодо подальшої співпраці за дуальною формою освіти.

М.З.Згуровський

Дякую. Сергію Івановичу, шановні проректори, бажано, щоб систему зворотного зв'язку за показниками міжнародних рейтингів не вибудувати паралельною системі  управління якістю підготовки, внутрішньої акредитації. Бо тоді нас не зрозуміють підрозділи. Потрібно вбудувати її в ту систему, яку ми вже маємо. Слід подивитися, які важливі критерії, що моніторяться міжнародними рейтинговими організаціями, мають враховуватися в роботі підрозділів, і інтегрувати їх в нашу систему, можливо, з деякими корективами. Прошу приділити цьому увагу.   

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • на попередньому тижні комісія прийняла роботи зі встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 11-му навчальному корпусі. Згідно з угодою протягом тижня мають бути проведені навчання для співробітників, які забезпечуватимуть експлуатацію цієї системи, після чого буде підписано акти виконаних робіт; 
 • у роботі встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 16, 18-му гуртожитках і 21-му навчальному корпусі;
 • за проєктами, які готувалися на конкурс МОН, університету виділено на протипожежну безпеку 6,9 млн гривень, тож підготовлено технічну документацію на тендер щодо закупівлі послуги з виконання робіт зі встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 19-му і 20-му гуртожитках;
 • проведено робочу нараду щодо виконання робіт з благоустрою території і створення нової  паркової зони за 18-м та 28-м навчальними корпусами. Участь узяли виконавці цих робіт, головний архітектор університету, були запрошені декани факультетів та директори інститутів, біля корпусів яких знаходиться ця територія. Підготовлено схему висадки зелених насаджень у парку за 28-м корпусом. Висадку дерев заплановано на осінній період. Пропозиції щодо планування зон відпочинку, доріжок тощо декани мають надати після проведення зборів у своїх підрозділах, після чого господарські служби університету візьмуть їх у роботу. Паркову зону буде поділено на сегменти, наказом ректора їх буде закріплено за 5 факультетами та інститутами, які надалі їх доглядатимуть – так, як це зроблено стосовно паркової зони перед корпусом №1;
 • продовжували обстеження об'єктів зі складанням дефектних актів, де необхідно виконати капітальні та поточні ремонтні роботи (20-й та 28-й навчальні корпуси);
 • продовжували роботи з гідроізоляції 14-го та 15-го навчальних корпусів;
 • здійснено профілактичний огляд теплових мереж навколо 9, 19, 20-го навчальних корпусів;
 • продовжуються роботи із заміни 180 метрів водогінної труби до 28-го навчального корпусу;
 • виконано ремонт дахів у 22-му та 23-му навчальних корпусах;
 • завершено ремонт бруківки по території університету;
 • продовжуємо готувати технічні завдання відповідно до річного плану закупівель за господарським напрямом роботи та оголосили процедури закупівель на майданчику ProZorro;
 • за результатами роботи комісії виконуємо поточні ремонтні роботи аудиторного фонду;
 • підготовлено документи для організації закупівлі теплолічильника для 24-го корпусу;
 • перевірено та відновлено підключення до теплолічильників системи опалення в навчальних корпусах;
 • в управлінні екології КМДА затверджено реєстрові карти об'єкту утворення відходів для університету;
 • підготовлено наказ про огляд технічного стану газоочисного устаткування в університеті;
 • проведено робочу нараду щодо організації роздільного збору сміття в університеті. За її результатами складено графік розміщення контейнерів для роздільного збору та відредаговано Інструкцію про роздільний збір сміття.

Соціальний напрям

 • Їдальня 1-го та 32-го (курсантська) корпусів працюють. На цьому тижні планується відкриття їдалень у 31-му та 27-му навчальних корпусах;
 • 9 вересня проведено засідання тендерного комітету, де відбулось обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік. Виставлено низку процедур на закупівлю електричних побутових приладів, комплектуючих та приладдя до оргтехніки;
 • укладено договори на закупівлю друкованої продукції, порошку молібдену, нікелю, вольфраму, розроблення технічної документації;
 • згідно із заявками проводимо постачання товарів по підрозділах університету –  студентських квитків, меблів, ноутбуків, принтерів, іншої техніки;
 • проводиться опрацювання заяв щодо оренди приміщень та розподілення площ університету;
 • розпочато роботу зі збору даних для отримання спецперепусток для проїзду в громадському транспорті на випадок оголошення локдауну;
 • проводиться робота із забезпечення впровадження програми інклюзивного навчання «Освіта без обмежень»;
 • база відпочинку «Політехнік»  працює в  режимі роботи «бази вихідного дня» та продовжує приймати відпочивальників, решта баз – у процесі консервації.  

Безпека

 • - продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;
 • за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • на попередньому тижні внесли до інформаційної бази дані 6254 студентів першого і другого курсів для забезпечення їхнього безперешкодного доступу до корпусів та інших об'єктів університету;
 • провели нараду щодо реорганізації системи контролю та управління доступом до Центру фізичного виховання та спорту і поєднання її з системою обліку бухгалтерії для того, щоб контролювати використання абонементів на платні послуги.

М.З.Згуровський

Дякую. Думаю, було б непогано організувати акцію з висадки дерев у новій парковій зоні й запросити на неї студентів і викладачів принаймні тих факультетів та інститутів, які розташовані вздовж трамвайних колій на вулиці Борщагівській, – це 7 підрозділів. Девізом цього заходу міг би стати заклик  «Посади своє дерево!» або подібний. Адже бажано, щоб до цього парку викладачі та студенти ставилися як до чогось, що пов'язано особисто з ними. До дерева, яке людина посадила власноруч, вона, здебільшого,  і ставиться інакше, ніж до того, що з'явилося на території без її участі.  Ми ж бачимо, як біля 18-го корпусу з 70 дерев у спектоні дні 10 засохли.  Чому? Та тому, що вони для тих, хто навчається чи працює в цьому корпусі, – не свої, а чужі – хтось їх посадив, то нехай той хтось їх і доглядає. Таке ставлення слід змінювати.

Начальниця департаменту економіки і фінансів університету, головна бухгалтерка Л. Г. Субботіна

Нараховуємо заробітну плату за І половину вересня. Виплата планується 15 вересня без урахування стимулюючих надбавок. Питання встановлення та виплати надбавок буде розглянуто бюджетною комісією після отримання додаткового фінансування з резервного фонду МОН.

Спільно з ДНВР працюємо над питанням надання пільгових кредитів для здобуття вищої освіти, нині є заявки від 7 студентів. Але фінансування ще залишається, тому працюємо і з іншими студентами.

Працювали з новим директором Центру фізичного виховання і спорту. Розроблено нове Положення про оплату праці керівників абонементних груп. Зробили новий штатний розпис з урахуванням пропозицій нового директора. Промоніторили вартість послуг, які надає спорткомплекс. Оновили штат бухгалтерії: двох осіб, які мали порушення, звільнено, на їхні місця прийшли нові люди.  Для налагодження пропускного режиму взяли вже відпрацьовану програму, що застосовується в мережі фітнес-клубів «Sport Life», і тепер бухгалтер спорткомплексу працює, щоб адаптувати її до наших умов – вона нині на тестуванні.

Отримано фінансування за всіма бюджетними програмами. Фінансування за програмою «Підготовка кадрів» отримано з урахуванням зменшення кошторису відповідно до формульного розподілу.

Розраховуємо суми відшкодування коштів студентам, які вдруге вступили на навчання за

державним замовленням. Надано розрахунки 70 студентам на загальну суму 1910,0 тис. грн.

Брали участь у засіданнях експертних груп НАЗЯВО з акредитації ОНП зі 133 та 144 спеціальностей.

Узяли участь у засіданні стипендіальної комісії.

Готуємо матеріали для засідання бюджетної комісії та засідання Ради з питань розвитку університету щодо придбання обладнання та інформатизації університету.  

Підготовлено інформацію на запит ГУ ДПС у м. Києві щодо розрахунків університету з ФОП «Будаєв» за 2017-2018 роки.

Здаємо місячну звітність за серпень.

Платежі в Казначействі здійснюються у звичайному режимі.

М.З.Згуровський

Дякую. Після отримання даних про фінансування на другу половину цього року нам потрібно буде обговорити бюджетну програму на цей рік і спільно з бюджетною комісією добре попрацювати над базовими показниками для захисту нашого бюджету на наступний рік. На мій погляд, ми тут можемо ефективно спрацювати.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Сьогодні вже Юрій Іванович доповідав, що маємо 6 хворих на COVID-19. Але щойно надійшла інформація про те, що в 19-му гуртожитку ще одна студентка захворіла на коронавірус.  Усі хворі перебувають на лікуванні в ізоляції. Контактних осіб також ізольовано. Всіх забезпечують необхідними медикаментами і продуктами харчування.

Поселення. Основний його етап у нас завершено. На сьогодні у студмістечку 11,5 тис. мешканців. Займаємося питаннями поселення на вільні місця студентів старших курсів.

Соціальні робітники-вихователі проводять вступні лекції про правила внутрішнього розпорядку та заходи безпеки тощо для першо- і другокурсників. Залучаємо до цього фахівців департаменту безпеки та ДНВР.  

Ремонти. Роботи на 4 об'єктах ми проводимо власними силами, тобто силами служби експлуатації гуртожитків. Ще на 2 об'єктах (16-й та 18-й гуртожитки) роботи проводять підрядні організації – там встановлюються системи автоматичної пожежної сигналізації.

Новий гуртожиток (№5). Займаємося організацією його роботи. Вже закуплено необхідний інвентар. Укомплектовано  необхідний для запуску гуртожитку штатний мінімум персоналу – це завідувач, каштелянка, прибиральниця і працівники вахти, які забезпечуватимуть цілодобовий пропускний режим – від сьогодні вахта працює цілодобово. Тобто все рухається без зривів за планом.  

Правопорядок. За минулий тиждень складних правопорушень на території студмістечка виявлено не було.

Директорка Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Узяли участь у засіданні робочої групі МОН з наукових баз даних. Прийнято рішення щодо національної передплати на 2022 рік та доступу до таких баз: Web of Science – всі університети; Scopus – всі університети (але поки що не на повний рік); Derwent World Patents Index – (це патентна база даних, працювати з нею можна буде в УкрНТІІ), так само в УкрНТІ можна буде працювати  і з InCites (аналітичний інструмент Web of Science).

Узяли участь у засіданні робочої групі МОН з відкритої науки. Визначено терміни для внесення до ЗУ «Про наукову та науково-технічну діяльність»: «відкрита наука», «відкритий доступ», «наукові результати», «дослідницькі дані».

Узяли участь у роботі експертної групи НАЗЯВО з акредитації ОНП 3-го рівня (PhD): «Галузеве машинобудування», «Теплоенергетика», «Безпека державних інформаційних ресурсів», «Спеціальні телекомунікаційні системи».

Сприяння публікаційній активності

Надано 35 консультацій щодо актуалізації профілю автора в Гугл Академії, Scopus, віддаленого доступу до Scopus, використання системи Unicheck, визначення індексу УДК.

Продовжено роботу з перевірки та внесення даних до системи рейтингу НПП (e-Campus).

Підготовлено інформацію про найцитованіші публікації науковців КПІ, що індексуються у Scopus за 5-річний період (2016-2020 рр.) в галузі інженерних наук.

ТОП-5 науковців нашого університету, які опублікували найбільше статей у галузі інженерних наук за визначений період:

Сергій Михайлович Пересада (27), Михайло Захарович Згуровський (25), Олександр Федорович Бондаренко (22), Олександр Віталійович Захаров (20) та Михайло Юхимович Ільченко (18).  1964 праці процитовані 4913 разів.

Розпочато організаційну роботу з підготовки до онлайнового освітнього заходу у форматі «запитання-відповідь» – «Відверто про… індекс Гірша», що відбудеться 16 вересня о 16:00 на платформі Zoom. https://fb.me/e/1ZNyRjOu9.

Сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань

З департаментом науки та інноватики відпрацьовується новий механізм співпраці з редакціями університетських наукових видань. Розглянуто питання щодо активізації роботи наукових видань з комплексними аналізами, які готує та надсилає їм бібліотека. Прийнято рішення надсилати ці аналізи від НДЧ.

Продовжено комплексний аналіз журналів на їх відповідність міжнародним видавничим стандартам та вимогам БД Scopus/WoS – результати аналізу та відповідні рекомендації надіслані редакції журналу «Енергетика: економіка, технології, екологія».

Редакції журналу «Measurements infrastructure (Інфраструктура вимірювань)», співзасновником якого є КПІ ім. Ігоря Сікорського, надано комплексну консультацію щодо підготовки документів для подання видання на фаховість.

Для факультету соціології та права опрацьовано питання порядку підготовки документів для участі КПІ ім. Ігоря Сікорського як співзасновника видання «Вісник вищої атестаційної колегії суддів України».

Академічна доброчесність

Триває робота комісії з етики та академічної доброчесності з опрацювання документів кандидатур, поданих до народження Грамотою Вченої ради за популяризацію академічної доброчесності. Всього подано 16 кандидатур.

Розпочато викладання вибіркової дисципліни «Академічна доброчесність» (84 слухачі).

Поширено інформацію про вебінар «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів», що відбудеться 15 вересня 2021 р. о 16:00. Організатори заходу:  Unicheck Україна та НАЗЯВО: канали НТБ, сайт університету, розсилка на кафедри.

Спільно з ДНВР працювали над продовженням заходів із популяризації адміністративної доброчесності та відзначення Міжнародного дня адміністративної доброчесності 21 жовтня.

Спільно з проректором з навчальної роботи та Соціо+ працювали над підготовкою проведення чергового опитування НПП та ЗВО щодо академічної доброчесності.

На наступному тижні робоча група з академічної доброчесності та комісія працюватимуть  над підготовкою внутрішніх регламентів відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку скасування дипломів бакалаврів і магістрів, у роботах яких знайдено плагіат.

Співпраця з Національним комітетом зі стандартів державної мови

Підготовлено проєкт листа до Національної комісії зі стандартів державної мови щодо призначення КПІ ім. Ігоря Сікорського уповноваженою організацією з приймання іспитів.  Пункт приймання іспитів на визначення рівня володіння державною мовою держслужбовцями працює у штатному режимі 2 дні на тиждень по 3 групи (9 осіб кожна).

Епідемічна ситуація

У нас захворіло на COVID-19 двоє працівників сховища. За їхніми припущеннями, вони заразилися не на роботі. У безпосередньому контакті з ними було лише троє людей – вони тепер перебувають на самоізоляції.

М.З.Згуровський

За тими даними, які надали Юрій Іванович Якименко, Олександр Анатолійович і ви, кількість захворілих у нас нині навіть дещо перевищує дані, які ми мали під час локдауну. Тому маємо бути дуже обережними і ретельно дотримуватися усіх санітарних вимог – забезпечення маскового режиму під час роботи і проведення будь-яких заходів, соціальної дистанції тощо, щоб не зірвати певної  стабільності, якої вдалося досягти в цьому питанні.  

Ю.І.Якименко

Тут є ще одна важлива обставина: тоді в нас не проживало стільки людей у гуртожитках – було 3 тисячі, а тепер більше ніж 11 тисяч.

М.З.Згуровський

Навіть на початку пандемії, коли усі гуртожитки і аудиторії були заповнені, цифри захворілих у нас були меншими. І це не може не хвилювати.  

Директорка департаменту управління справами М. О. Мазур

Працюємо над початком завантаження інформації до нової програми відділу кадрів. Співпрацюємо з   департаментом економіки та фінансів, військово-мобілізаційним відділом, збираємо необхідні дані. Плануємо, що всю інформацію завантажимо протягом одного-двох тижнів.

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Пам'ятник Б.Є.Патону. На наступному тижні слід буде провести зустріч у майстерні скульптора, щоб завершити погодження художньої частини після внесення ним незначних доопрацювань за зауваженнями, які було висловлено під час останнього перегляду, і перейти до виготовлення гіпсових форм.

Меморіальні дошки. Робота триває. Академік С.О.Довгий взяв на себе зобов'язання щодо їх фінансування. Підтримуємо контакти з автором.

«Камінь спотикання». Слід остаточно визначитися і погодити місце його встановлення безпосередньо на території.

М.З.Згуровський

Чи відпрацьовуєте ви вашу програму з оптимізації розміщення підрозділів?

В.Й.Котовський

Так, ми над нею працюємо.  Проте потрібно завершити аудит приміщень, який ми нині проводимо.  Провели його вже в п'яти корпусах.

Ю.І.Якименко

Робота триває. Зокрема, в приміщеннях 22-го корпусу розміщуємо факультет біомедичної інженерії, знайшли приміщення під архів, що було дуже складно, та інші.

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Основна наша робота нині – це активізація діяльності комісії з виконання Колективного договору. Його ми затвердили до 2024 року, але зі щоквартальним складанням актів про стан його виконання. Тому минулого вівторка було засідання комісії, відбудеться воно і цього вівторка, і надалі підбиватимуться підсумки третього кварталу.

В.о. голови студради студмістечка Максим Чвартковський

Ми за зверненнями студентів ініціювали обговорення питання про систему пропуску до гуртожитку гостей і залучили до нього Олександра Анатолійовича Іщенка. Питання вирішили.

В.о. голови студради Ілля Войтюк

Студрада минулої суботи провела захід «Алея студентських ініціатив». Ми запрошували усі студентські організації, які є в КПІ, а також усіх, хто хотів долучитися, наприклад Студентську соціальну службу та  організацію «Генезис». На жаль, у Студентської соціальної служби взяти участь у цьому заході не вийшло. Усі студенти  задоволені результатами зустрічі. Щоправда, були певні організаційні проблеми, але ми спромоглися підлаштуватися під нові умови.

Окрім того, минулого вівторка ми провели тренінг студентських кураторів і активістів студентської ради з проведення серцево-легеневої реанімації. Все пройшло добре, нам висловлювали вдячність.

М.З.Згуровський

Ви робите добрі справи. Дякую.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Багато уваги приділяли роботі з першокурсниками. Її було дуже багато, оскільки поселення в деякі гуртожитки тривало по 2-3 дні, тож весь наш актив був у цьому задіяний.

Працюємо зі спорткомплексом з питань організації відвідування басейну, зустрічалися з новим директором, плануємо на цьому тижні узгодити графіки, бо запит на безкоштовне відвідування басейну є, і доволі значний.

Також, оскільки ми нині поки що працюємо в більш-менш нормальному режимі, хочемо організувати групові перегляди футбольних матчів Ліги чемпіонів, і студенти цього хотіли б.

Окрім того, хотіли, поки є змога, провести кілька спортивних заходів для  першокурсників на свіжому повітрі й, можливо, спартакіаду першокурсників, нехай і не за повною програмою. Відповідного листа ми підготуємо.

Останнє питання, на якому я хотів би зупинитися, – це питання вакцинації працівників університету. Бо в постанові КМ України, де йдеться про умови роботи в «жовтій зоні», не зовсім чітко визначено, яка саме категорія працівників вишів має бути вакцинованою на 80% від їхньої кількості – науково-педагогічних працівників чи усіх загалом. Адже, що стосується НПП, то їх у нас уже вакциновано майже 80%, а от щодо інших – кількості вакцинованих може не вистачати. Дуже не хотілося б, щоб КПІ, маючи не найгіршу епідемічну ситуацію, змушений був би піти на дистанційний режим лише тому, що в нас немає необхідної кількості вакцинованих співробітників. При тому, що КПІ, напевно, має найбільший відсоток вакцинованих працівників і студентів порівняно з іншими київськими ЗВО. Але рішення про посилення карантину може бути ухвалено найближчими тижнями, тому слід поквапитися.

М.З.Згуровський

Дякую. Наталіє Валеріївно, оця норма у 80% поширюється лише на науково-педагогічних працівників університету чи на всіх його співробітників? 

Н.В.Семінська

Ми це обговорювали з начальником юридичного управління Євгеном Вікторовичем Дергачовим, він вважає, що це стосується персоналу.  

Є.В.Дергачов

Так, у постанові зазначено, що має бути вакциновано 80%  персоналу, тобто всіх працівників навчального закладу. Але Міністерство освіти і науки трактує це як лише НПП. Та це трактування не відповідає тому, що написано. Нещодавно міністр охорони здоров'я заявив, що ця постанова буде доопрацьовуватися, і коли буде оголошено про переведення певних регіонів у «жовту зону», пункт, який стосується вакцинування працівників закладів освіти, буде виписаний детальніше.

Н.В.Семінська

Тобто питання між МОН і МОЗ так і залишаються неузгодженими, а ми майже третій тиждень подаємо до МОН дані про кількість вакцинованих НПП – як вони того вимагають.

Ю.І.Якименко

У МОН мають на увазі персонал, який безпосередньо контактує зі студентами. Це науково-педагогічні працівники і навчально-допоміжний персонал. Але в МОЗ такого трактування немає.

М.З.Згуровський

Зрозуміло. Але в будь-якому разі нам слід якомога активніше продовжувати вакцинування. Іншого виходу немає.