Факультет прикладної математики

Факультет прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Декан: Д.т.н., професор Дичка Іван Андрійович

Адреса: 03056, Україна, Київ, вул. Політехнічна, 14-а, корп. №14 (каф. ПМА), корп. №15 (каф. СКС)

Телефон для довiдок: 380 44 204 8115, 380 44 204 9113
e-mail: fpm[at]ntu-kpі.kіev.ua
URL:
День факультету: 20 листопада
Сторінки ФПМ в соціальних мережах: FB

Кафедри факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Логотип Факультету прикладної математикиФакультет засновано в 1990 р. з метою підготовки фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального ХХІ століття. Одним із цих напрямків є математизація науки, техніки, виробництва, суспільних відносин, що полягає в їх формалізації, структуризації й найбільш широкому застосуванні математичних методів розв’язування фізичних, технічних, інформаційних, управлінських та інших задач. Іншим важливим напрямом життєдіяльності є інформатизація суспільного життя, основними інструментальними засобами якої є комп’ютерна та програмна інженерія. При підготовці на факультеті фахівців з цих важливих напрямів використовуються новітні досягнення в галузі фундаментальних та прикладних наук.

Факультет готує фахiвцiв у галузi iнформацiйних технологiй, проектування операцiйних систем, розробки системного та прикладного математичного забезпечення, систем автоматизацiї проектування, наукових дослiджень, експертних систем, розробки та застосування комп'ютерних систем i мереж загального призначення, спецiалiзованих комп'ютерних систем та мереж з оптимiзованими параметрами, засобiв захисту iнформацiї в комп'ютерних системах, локальних та розосереджених обчислювальних системах.

Випускники факультету працюють в установах НАН України, галузевих науково-дослiдних закладах, органiзацiях та на пiдприємствах, що займаються розробкою та впровадженням математичних методiв, комп'ютерних систем, а також iнших програмно-технiчних засобiв автоматизацiї iнформацiйних, виробничих та проектно-дослiдних процесiв, забезпеченням iнформацiйних технологiй, захисту iнформацiї тощо.

Спеціальності та групи спеціалізацій ФПМ

 • 113 Прикладна математика IT
  • **Наука про дані та математичне моделювання
 • 123 Комп’ютерна інженерія IT
  • **Комп’ютерні системи та компоненти
  • **Системне програмування
  • **Спеціалізовані комп’ютерні системи
 • 121 Інженерія програмного забезпечення IT
  • **Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем

** спеціалізації