Факультет прикладної математики

Факультет прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Декан: Д.т.н., професор Дичка Іван Андрійович

Адреса: 03056, Україна, Київ, вул. Політехнічна, 14-а, корп. №14 (каф. ПМА), корп. №15 (каф. СКС)

Телефон для довiдок: 380 44 204 8115, 380 44 204 9113
URL:
День факультету: 20 листопада
Соціальні мережі:

Кафедри факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Логотип Факультету прикладної математикиФакультет засновано в 1990 р. з метою підготовки фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального ХХІ століття. Одним із цих напрямків є математизація науки, техніки, виробництва, суспільних відносин, що полягає в їх формалізації, структуризації й найбільш широкому застосуванні математичних методів розв’язування фізичних, технічних, інформаційних, управлінських та інших задач. Іншим важливим напрямом життєдіяльності є інформатизація суспільного життя, основними інструментальними засобами якої є комп’ютерна та програмна інженерія. При підготовці на факультеті фахівців з цих важливих напрямів використовуються новітні досягнення в галузі фундаментальних та прикладних наук.

Факультет готує фахiвцiв у галузi iнформацiйних технологiй, проектування операцiйних систем, розробки системного та прикладного математичного забезпечення, систем автоматизацiї проектування, наукових дослiджень, експертних систем, розробки та застосування комп'ютерних систем i мереж загального призначення, спецiалiзованих комп'ютерних систем та мереж з оптимiзованими параметрами, засобiв захисту iнформацiї в комп'ютерних системах, локальних та розосереджених обчислювальних системах.

Випускники факультету працюють в установах НАН України, галузевих науково-дослiдних закладах, органiзацiях та на пiдприємствах, що займаються розробкою та впровадженням математичних методiв, комп'ютерних систем, а також iнших програмно-технiчних засобiв автоматизацiї iнформацiйних, виробничих та проектно-дослiдних процесiв, забезпеченням iнформацiйних технологiй, захисту iнформацiї тощо.

Спеціальності та освітні програми ФПМ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
113 Прикладна математика    
- Наука про дані та математичне моделювання ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ПМА
- Прикладна математика ОНП доктора філософії ПМА
121 Інженерія програмного забезпечення    
- Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ПЗКС
- Інженерія програмного забезпечення ОНП доктора філософії ПЗКС 
123 Комп'ютерна інженерія    
- Системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра СПСКС
- Комп'ютерна інженерія ОНП доктора філософії СПСКС