Підсумки виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2014 рік

Загальна сума бюджету університету в 2014 році склала 860,7 млн  грн, що становить 98,5 % бюджету 2013 року.

Бюджетне фінансування зменшилось на 1,6%, в основному через значне скорочення фінансування бюджетної науки, а спеціальний фонд – на 1,3%, при цьому надходження на виконання договірних НДР виросли на 8,1%, а кошти, отримані за надання інших платних послуг, після виходу зі складу НТУУ "КПІ" їдальні Військового інституту телекомунікацій і інформатизації зменшились на 2,6%.

Відповідно до скорочення середньорічного контингенту студентів, які навчаються за держзамовленням, скоротився також обсяг бюджетного фінансування за програмою "Підготовка кадрів" на 6,3 млн  грн, або на 0,9%.

Протягом 2014 року всі праців­ники університету регулярно та в повному обсязі отримували заробітну плату і премії, матеріальну допомогу та інші соціальні виплати, передбачені Колективним договором.

Крім заробітної плати, розрахо­ваної по окладах та обов'язкових доплатах і надбавках, працівникам університету було виплачено додаткову заробітну плату на суму 36529,6 тис. грн, а саме:

  • місячних, квартальних та інших премій на суму 11270,9 тис. грн,
  • допомоги на оздоровлення науково-педагогічним і педагогічним працівникам на суму 13183,5 тис. грн,
  • допомоги на оздоровлення всім іншим категоріям персоналу на суму 5664,0 тис. грн,
  • матеріальної допомоги за Колективним договором на суму 318,6 тис. грн,
  • надбавок викладачам-дослід­никам на суму 500,0 тис. грн,
  • заохочення переможцям моніторингу якості освіти на суму 106,2 тис. грн,
  • компенсації за недовикористані відпустки минулих років за заявами на суму 5486,4 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата по університету за 2014 рік збільшилась порівняно з 2013 роком на 1,0% і склала 4610,4 грн.

У межах затвердженого стипендіального фонду за результатами сесій стипендію отримували 71,1% студентів денної форми навчання.

 Із загальної суми стипендіального фонду 144086,1 тис. грн було виплачено індексацій на суму 1997,57 тис. грн, на заохочення та матеріальну допомогу – 6504,2 тис. грн. Крім того, за рахунок благодійних внесків студентам було виплачено додаткової стипендії на суму 666,2 тис. грн.

На кінець року університет не має заборгованості ні по соціальних виплатах, ні по оплаті спожитих комунальних послуг.

Адміністративною радою на засіданні 18 березня поточного року запропоновано Вченій раді університету бюджет університету за 2014 рік визнати таким, що виконаний.

Відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту" інформацію щодо виконання бюджету НТУУ "КПІ" за 2014 рік розміщено на офіційному сайті університету.

Л.Г. Суботіна, начальник ДЕФ

Виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2014 рік

Джерела надходжень Обсяги, тис. грн. Відношення фактичних надходжень 2014 р., %
2013 рік Факт 2014 рік
План Факт до 2013р. до плану 2014 р.
1.Надходження загального фонду – всього 707 688,4 696 716,7 696 716,7 98,4 100,0
в т.ч. за програмами:
- Підготовка кадрів 680731,0 674 428,9 674 428,9 99,1 100,0
- Державний політехнічний музей 2 428,8 2 597,1 2 597,1 106,9 100,0
- Виконання НДР 24 528,6 19 690,7 19 690,7 80,3 100,0
2.Надходження спеціального фонду – всього 166 118,3 162 630,0 163 983,10 98,7 100,8
в т.ч. за програмами:
- Підготовка кадрів 145 239,4 140 000,0 141 415,30 97,4 101,0
- Державний політехнічний музей 11,8 30,0 12,0 101,7 40,0
- Виконання НДР 20 867,1 22600,0 22555,8 108,1 99,8
РАЗОМ: 873 806,7 859 346,7 860 699,80 98,5 100,2
Крім того, виконано НП «Київська Політехніка» 2361,6 1008,0 1008,0 42,7 100,0