Кроки впровадження ідей болонського процессу в НТУУ «КПІ»

Завдання щодо впровадження

Результати впровадження

Болонська декларація (1999 р.)

1. Прийняття системи прозорих та порівнянних ступенів, зокрема, за допомогою Додатку до диплома з метою полегшення працевлаштування громадян Європи.

1. Всім студентамвипускникам видається Додаток до диплому т.з. «європейського зразка».

2. Прийняття двоциклічної підготовки фахівців з вищою освітою.

2. Навчання студентів проводиться за програмами двох рівнів вищої освіти: першому (бакалаврському) та другому (магістерському).

3. Запровадження системи кредитів.

3. Для планування освітнього процесу й оцінювання результатів навчання використовується європейська кредитнотрансферна система (ЄКТС).

4. Сприяння мобільності студентів у процесі набуття освіти, викладачів, дослідників.

4. У Департаменті навчальновиховної роботи створено відділ академічної мобільності. Щорічно у програмі мобільності приймають участь до 200 студентів і аспірантів.

5. Сприяння розвитку європейського виміру у вищій освіті відносно співпраці між навчальними закладами, розробки схем мобільності, створення інтегрованих програм навчання і досліджень.

5. В університеті діють договори щодо співпраці з 13 закордонними університетами.

Створені інтегровані програми підготовки магістрPhD.

Берлінське комюніке (2003 р.)

6. Додати до двох циклів вищої освіти докторський рівень (PhD ), як третій цикл у Болонському процесі.

6. Заплановано розроблення принципів підготовки докторів філософії, змісту освітньої складової програми та технології навчання.

Бергенське комюніке  (2005 р.)

7. Завдання щодо детальній розробці національних структур кваліфікацій.

7. Здійснюється розроблення Стандартів вищої освіти та Освітніх програм за новими спеціальностями відповідно до Національної рамки кваліфікацій.

8. Затвердження європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в ЄПВО.

8. Вимоги європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в ЄПВО враховані при побудові університетської системи забезпечення якості освітньої діяльності.

Лондонське комюніке (2007 р.)

9. Підтвердження намірів зробити вищу освіту ключовим елементом сталого розвитку.

9. Проблеми сталого розвитку суспільства є темою наукових досліджень в університеті. До магістерських програм включено навчальну дисципліну «Основи сталого розвитку суспільства».

Льовенське комюніке (2009 р.)

10. Навчання заради майбутнього: пріоритети вищої освіти у наступному десятилітті:

  • Соціальний вимір: рівний доступ та завершення навчання
  • Навчання на протязі всього життя
  • Працевлаштованість
  • Центроване на студенті навчання

10. Прийом студентів за результатами ЗНО.

Забезпечення доступності навчання для абітурієнтів з обмеженими можливостями.

Запропоновані програми підвищення кваліфікації.

Діють ярмарки професій, що сприяють працевлаштуванню випускників.

Студентам надається на вибір не менш ніж 25 % навчальних дисциплін.

Студентам, які поєднують навчання з роботою надається необхідна академічна свобода.

Бухарестське комюніке (2012 р.)

11. Забезпечення якості вищої освіти.

11. Щорічно проблеми забезпечення якості освіти, показники якості розглядаються Вченою та Методичною радами університету.

На регулярній основі навчально-методичним відділом проводиться аналіз інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу на кафедрах, як важливішого чинника якості освіти.  

Єреванське комюніке (2015 р.)

12. Забезпечити право на освіту и переміщення студентів конфліктних зон.

12. В університеті забезпечені пріоритетні  умови для продовження навчання студентів з Донбасу

13. Зробити вищу освіту більш соціальною.

13. В університеті діє програма соціальної та академічної допомоги соціально незахищеним студентам.

Дата події